anglicko-česko překlad pro "madam"

EN

"madam" český překlad

volume_up
madam {podstatné jméno}
volume_up
madame {podstatné jméno}
CS
CS

"madam" anglický překlad

EN

madam {podstatné jméno}

volume_up
CS

madam {ženský rod}

volume_up
madam
volume_up
ma'am {podstatné jméno}
madam (také: dáma, slečna)
volume_up
madam {podstatné jméno}

Příklady použití pro "madam" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English. - (SV) Madam President, I should like to make a few short comments:
zpravodaj. - (SV) Paní předsedající, rád bych pronesl několik krátkých poznámek:
English- (PL) Madam President, we discussed the situation in Zimbabwe on 24 April 2008.
(PL) Paní předsedající, o situaci v Zimbabwe jsme diskutovali dne 24. dubna 2008.
English(DE) Madam President, I would like, in particular, to thank the two rapporteurs.
(DE) Vážená paní předsedající, chtěl bych poděkovat zejména oběma zpravodajkám.
English(FR) Madam President, this report is sensitive, and I must criticise its title.
(FR) Paní předsedající, tato zpráva je citlivá a já musím kritizovat její název.
English. - Madam President, this motion is badly needed.
jménem skupiny Verts/ALE. - Paní předsedající, tento návrh je naléhavě potřebný.
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Vážená paní předsedající, nemíním se účastnit této hloupé rozpravy o tekutinách.
EnglishMadam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
Vážená paní předsedající, rád bych dnes částečně osvětlil jeden konkrétní aspekt.
EnglishMadam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.
Paní předsedající, tuto zprávu oceňuji, chtěl bych však uvést několik poznámek.
English(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.
(DE) Paní předsedající, měl jste dobré, jasné a výstižné vystoupení, pane Bildte.
EnglishMadam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.
Paní předsedající, jsem si jist, že to, o čem budu hovořit, zajímá mnoho lidí.
EnglishIn that respect, I am very pleased to see you, Madam Vice-President, here today.
V tomto ohledu jsem velmi ráda, že vás zde dnes, paní místopředsedkyně, vidím.
English. - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.
zpravodajka (BG). - Děkuji, paní předsedající, a děkuji také za to připomenutí.
English(FR) Madam President, I thank Mr Ortega for his constructive, pertinent questions.
(FR) Paní předsedající, děkuji panu Ortegovi za konstruktivní a výstižné otázky.
EnglishMadam President, I should, in turn, like to thank you for this interesting debate.
Paní předsedající, měl bych vám na oplátku poděkovat za tuto zajímavou rozpravu.
EnglishMadam President, I would first like to offer my good wishes to President Barroso.
Paní předsedající, úvodem bych rád popřál panu předsedovi Barrosovi vše nejlepší.
English(DE) Madam President, please forgive me for demanding your attention so often.
(DE) Paní předsedající, promiňte mi prosím, že tak často žádám o vaši pozornost.
English. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I voted for this report.
písemně. - (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro tuto zprávu.
English(FI) Madam President, it will be a challenging task to draft next year's budget.
(FI) Paní předsedající, navrhnout rozpočet na příští rok bude náročným úkolem.
English. - Madam President, there has been a change in the PPE-DE voting list.
autor. - Paní předsedající, na hlasovacím seznamu skupiny PPE-DE došlo ke změně.
English(DE) Madam President, Mr Swoboda's report is encouraging, realistic and balanced.
(DE) Paní předsedající, zpráva pana Swobody je povzbudivá, realistická a vyvážená.

Synonyma (anglicky) pro "madam":

madam