anglicko-česko překlad pro "Macedonia"

EN

"Macedonia" český překlad

EN

Macedonia {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Macedonia
Most importantly Macedonia, the Republic of Macedonia, is still far from a date.
Nejdůležitější Makedonie, Makedonská republika, má ještě daleko ke stanovení data.
For Greece, this neighbouring state is North Macedonia, High Macedonia, Vardar Macedonia or Skopje Macedonia.
Pro Řecko je sousedním státem Severní Makedonie, Horní Makedonie, Vardarská Makedonie nebo Skopje.
There is a problem with the stabilisation of political institutions in Macedonia.
Makedonie má potíže se stabilizací politických orgánů.

Příklady použití pro "Macedonia" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMost importantly Macedonia, the Republic of Macedonia, is still far from a date.
Nejdůležitější Makedonie, Makedonská republika, má ještě daleko ke stanovení data.
EnglishCandidate Countries: Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.
Kandidátské země: Chorvatsko , Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko .
EnglishWhen I switched on the television this morning I saw an advert for Macedonia.
Když jsem dnes ráno zapnula televizi, viděla jsem reklamu prezentující Makedonii.
EnglishThis is a result of visa facilitation, for example, for Serbia and Macedonia.
Je to důsledek uvolňování vízového režimu, například v případě Srbska a Makedonie.
EnglishI wish Macedonia every strength as it takes the next few steps in spite of Greece.
Přeji Makedonii veškerou sílu, až bude podnikat dalších několik kroků navzdory Řecku.
EnglishThe same kind of drama could also arise in Macedonia, which is home to many Albanians.
Ke stejnému dramatu by mohlo dojít i v Makedonii, která je domovem mnoha Albánců.
EnglishTherefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Bylo proto použito pouze výrazu "Bývalá jugoslávská republika Makedonie".
EnglishFrankly speaking, the people of Macedonia deserve far better treatment from us.
Upřímně řečeno, lid Makedonie si od nás zasluhuje daleko lepší zacházení.
English. - The Green Group will not vote in favour of the Meijer report on Macedonia.
písemně. - Skupina zelených nebude hlasovat pro zprávu pana Meijera o Makedonii.
EnglishCroatia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia have become candidate countries.
Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou kandidátskými zeměmi.
English. - I abstained in the votes on the progress reports for Croatia and Macedonia.
písemně. - Zdržel jsem se hlasování o zprávách o pokroku Chorvatska a Makedonie.
English(HU) For the last three years, Macedonia has been a candidate country for EU membership.
(HU) V posledních třech letech byla Makedonie kandidátskou zemí na členství v EU.
EnglishOn the question of Macedonia, there has been a great deal of progress in many areas.
V souvislosti s Makedonií bylo dosaženo velkého pokroku v mnoha oblastech.
EnglishThe progress made by Macedonia in 2009 was also down to the EU's magnetic pull.
Pokrok, kterého Makedonie v roce 2009 dosáhla, byl rovněž krokem do magnetického pole EU.
EnglishMacedonia, Serbia and Montenegro have definitely taken the turning for the European Union.
Makedonie, Srbsko a Černá Hora nepochybně nabraly obrat směrem k Evropské unii.
EnglishLast year, Macedonia demarcated the border with Kosovo and improved relations with Greece.
Minulý rok Makedonie vytyčila hranici s Kosovem a zlepšila své vztahy s Řeckem.
EnglishI am sure that you will also begin the process of negotiation with Macedonia soon.
Jsem si jistý, že rovněž brzy zahájíte proces vyjednávání s Makedonií.
English(DE) Mr President, like Mr Swoboda, I would like to compare Croatia and Macedonia.
(DE) Pane předsedající, stejně jako pan Swoboda bych chtěl srovnat Chorvatsko a Makedonii.
EnglishTurning now to Macedonia, the debate centred primarily on the question of its name.
Nyní se tedy obracíme k Makedonii a diskuze se soustředí především na otázku jejího jména.
EnglishMacedonia must do everything it can not to lag further behind in this process.
Makedonie musí učinit vše, co je v jejích silách, aby v tomto procesu ještě víc nezaostala.

Synonyma (anglicky) pro "Macedonia":

Macedonia