anglicko-česko překlad pro "to live on"

EN

"to live on" český překlad

EN to live on
volume_up
{sloveso}

to live on (také: to outlive, to survive)
So the ideas can live on in spite of the fact that they're not being passed on genetically.
Takže myšlenky mohou přežívat na vzdory tomu, že se nepředávají geneticky.
to live on (také: to subsist, to live off, to prey)
volume_up
živit se {refl. sl.}

Podobné překlady pro "to live on" česky

live přídavné jméno
live příslovce
Czech
to live sloveso
on předložka

Příklady použití pro "to live on" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnyone who wishes to live in our society should respect its laws and standards.
Každý, kdo chce žít v našem společenství, by měl respektovat jeho zákony a normy.
EnglishDid you know that it's possible to watch and record live TV on your computer?
Věděli jste, že je možné sledovat a nahrávat živé televizní vysílání v počítači?
EnglishIt's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.
Nešlo o to, že bychom ho museli najít, vlastně někoho zabít, abychom ho uvěznili.
EnglishThat is the type of society that I want to live in and work to enable us to have.
V takovém druhu společnosti chci žít a chci se snažit o to, abychom jej mohli mít.
English(BG) Commissioner, this report is satisfactory for the people who live by the sea.
(BG) Vážený pane komisaři, tato zpráva je uspokojivá pro lidi, kteří žijí u moře.
EnglishAnd so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
A tak jsme se začali zajímat, jestli neexistuje jiný způsob, kterým bakterie žijí.
EnglishAnd I hope that someday we'll all live together in peace and respecting each other.
A doufám, že jednoho dne budeme žít všichni společně v míru a vzájemném respektu.
EnglishOur culture programme reaches citizens where they live, which is our stated goal.
Náš kulturní program se dotýká občanů tam, kde žijí, což je naším zmiňovaným cílem.
EnglishPeople can come live under the new charter, but no one is forced to live under it.
Lidé zde budou moci žít podle nové charty. ~~~ Ale nikdo zde nebude nucen žít.
EnglishI believe that, if we do that, they will flourish far better and live far longer.
Věřím, že pokud to tak uděláme, pokvetou mnohem lépe a budou žít mnohem déle.
EnglishWomen are still at a very high risk of becoming poor or having to live in poverty.
Ženy stále čelí velkému riziku, že zchudnou nebo že budou muset v chudobě žít.
EnglishMadam President, it seems we will all live longer but enjoy fewer grandchildren.
Paní předsedající, zdá se, že budeme žít déle, budeme však mít méně vnoučat.
EnglishIt is a known fact that the lungs live on for two hours after death has occurred.
Je známou skutečností, že plíce jsou životaschopné pouhé dvě hodiny po úmrtí.
EnglishI live on an island which is behind an island which is off the coast of Europe.
Žiji na ostrově, který leží za ostrovem nacházejícím se u evropského pobřeží.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Žiji na důležité železniční trase - na trati přes Brennerský průsmyk do Verony.
EnglishExtrapolated across the EU this means millions of people also live with this fear.
Rozšíříme-li to na celou EU, znamená to, že miliony lidí také žijí s touto obavou.
EnglishIn my own country, Ireland, a small country, 37 000 live with epilepsy every day.
V mé vlastní zemi, Irsku, což je malá země, s epilepsií každý den žije 37 000 lidí.
EnglishI came back home, told my mother, "I'd like to live and work in a village."
Přijel jsem zpět domů a řekl jsem matce, "Chtěl bych žít a pracovat na vesnici."
EnglishAbout 1% of the European population live with the effects of foetal alcohol syndrome.
Přibližně 1 % evropské populace žije s následky fetálního alkoholového syndromu.
EnglishIn the globalised world in which we live, it is not higher taxes that Europe needs.
V globalizovaném světě, v němž žijeme, nejsou vyšší daně tím, co Evropa potřebuje.