anglicko-česko překlad pro "legal order"

EN

"legal order" český překlad

Viz příklady pro použití "legal order" v kontextu.

anglicko-český slovník

Příklady použití pro "legal order" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
Zpráva samotná potvrzuje záměr ustavit jednotný evropský právní systém.
EnglishThe decisions taken in Italy to request extradition were all taken in the proper legal order.
Italské rozhodnutí požádat o vydání bylo přijato na základě řádného právního postupu.
EnglishRight from paragraph 1, it sets its goal: the establishment of a single European legal order.
Již v prvním odstavci určuje svůj cíl - vytvoření jednotného evropského právního řádu.
EnglishThis is a direct result of our traditions and European legal order.
Je to přímý důsledek našich tradic a evropského právního řádu.
EnglishFurthermore, I call for easier access to legal aid, in order to allow victims to assert their rights.
Dále jsem vyzval k snazšímu přístupu k právní pomoci, aby bylo obětem umožněno prosazovat svá práva.
EnglishAlthough such instruments are important for consumers' rights, they can also disturb a certain legal order.
I když jsou tyto nástroje důležité pro práva spotřebitelů, mohou zároveň narušit určitý právní pořádek.
EnglishHowever, during the vote an oral amendment was approved, which in essence related to the legal principle of public order.
Avšak během hlasování byl schválen ústní pozměňovací návrh, který se zásadně týká právní zásady veřejného zájmu.
EnglishTo impose upon people a new nationality, a new legal order without first seeking their consent is a damn dangerous thing to do.
Předepsat lidem novou národnost, nový právní řád, aniž by byli požádáni o souhlas, je velmi nebezpečná věc.
EnglishAs for the legal basis, I would argue for a twin legal basis in order to guarantee respect for national competences.
Co se týče právního základu, jsem zastánkyní dvojitého právního základu, aby byl zaručen respekt vnitrostátním pravomocím.
EnglishHuman rights and legal order do not prevail.
EnglishAccording to our European legal order, we cannot tolerate violation of human rights and personal freedom in any shape or form.
Podle evropského právního řádu nemůžeme tolerovat žádný způsob ani formu porušování lidských práv a osobní svobody.
EnglishWe reject this supranational legal order that would go against the very principles and values that we hold dear.
Odmítáme tento nadnárodní právní pořádek, který by se stavěl proti skutečným zásadám a hodnotám, které jsou pro nás tak důležité.
EnglishThe Beneš Decrees passed in 1945 applied the principle of collective punishment, which is alien to the European legal order.
Benešovy dekrety, přijaté v roce 1945, postulují zásadu kolektivní viny, která je neslučitelná s evropským právním řádem.
EnglishThis is often hindered by the country's legal order; however, weak political will and internal economic pressure are also at play.
V tom bývá často na překážku právní řád dané země, ale roli zde hraje i slabá politická vůle a vnitřní hospodářský tlak.
EnglishThe rights of minorities are enshrined in the legal order of individual EU Member States, and also confirmed by many international agreements.
Práva menšin jsou vymezena právním pořádkem členských států EU a jsou potvrzena mnoha mezinárodními dohodami.
EnglishI share the view that the Union should set about developing more cohesive and effective legal arrangements now in order to mitigate the risk of future crises.
Sdílím názor, že Unie by v zájmu zmírňování dopadu budoucích krizí měla začít vytvářet soudržnější a účinnější právní předpisy.
EnglishIt is essential that, as soon as possible, we come up with the necessary legal arsenal for order-givers to be held responsible for the failings of subcontractors.
Je nezbytné, abychom co nejdříve přišli s nutnými právními předpisy, které učiní objednatele odpovědnými za selhání subdodavatelů.
EnglishIn times of economic crisis, it is particularly important to avoid complicating their legal obligations, in order to make it easier for them to operate.
V časech hospodářské krize je zvlášť důležité zabránit nárůstu složitosti jejich zákonných povinností a dosáhnout tak usnadnění jejich činnosti.
EnglishBecause Since do not have the necessary technical ability to check the quality of services, they need a legal framework in order for them to be protected.
Spotřebitelé nemají potřebné technické znalosti k tomu, aby mohli zkontrolovat kvalitu služeb, a tak potřebují právní rámec, který by je chránil.
EnglishThe text of the agreement is currently subject to legal review in order to ensure coherence and correspondence of the two negotiated texts in English and in Spanish.
Dohoda nyní prochází právním přezkumem, abychom se ujistili, že je její znění soudržné a že její anglická a španělská verze si odpovídá.

Podobné překlady pro "legal order" česky

legal přídavné jméno
order podstatné jméno