anglicko-česko překlad pro "legal instrument"

EN

"legal instrument" český překlad

Viz příklady pro použití "legal instrument" v kontextu.

Podobné překlady pro "legal instrument" česky

legal přídavné jméno
instrument podstatné jméno

Příklady použití pro "legal instrument" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThere should not, therefore, be a legal basis for this instrument that could make this compulsory.
Proto by neměl být pro tento nástroj právní základ, který by to mohl přikazovat.
EnglishI will also be preparing a legal instrument to enhance the participation of women in decision making.
Budu rovněž připravovat právní nástroj k posílení účasti žen na rozhodování.
EnglishSincere thanks once again for this fine work on a hopefully good European legal instrument.
Ještě jednou srdečný dík za tuto výbornou práci na, doufejme, dobrém evropském právním nástroji.
EnglishDo we have to create a new legal basis for the instrument each time?
Budeme muset vždy vytvářet nový právní základ pro daný nástroj?
EnglishThis new legal instrument may become a way of bolstering the participation of European citizens.
Tento nový právní nástroj se může stát jednou z možností k většímu zapojení evropských občanů.
EnglishThe proposal for the directive merges the four existing Community directives into a single legal instrument.
Návrh směrnice slučuje čtyři stávající směrnice Společenství do jediného právního nástroje.
EnglishIn order to maintain this essential tool, it was becoming evident that a legal instrument needed to be established.
K zachování tohoto základního nástroje se ukázalo nezbytným přijetí právního nástroje.
EnglishIf possible, all safeguards for profiling should be drawn together in a single legal instrument.
Pokud je to možné, měly by veškeré záruky týkající se profilování být shrnuty do jediného právního nástroje.
EnglishI do not support the proposal to create an entirely new legal instrument in the form of a European contract law.
Nepodporuji návrh na vytvoření zcela nového právního nástroje, kterým by mělo být evropské smluvní právo.
EnglishFurthermore, the fact the legal instrument was created in the form of a regulation will improve legal certainty in this field.
Kromě toho, skutečnost, že byl vytvořen právní nástroj v podobě nařízení, zlepší právní jistotu v této oblasti.
EnglishI would like to say to the Council and the Member States that violence that comes from other cultures also requires a legal instrument.
Ráda bych Radě a členským státům řekla, že násilí, které pochází z jiných kultur, také vyžaduje právní nástroj.
EnglishThe permanent character of these recommendations, however, requires a more stable legal instrument for their transposition into EU law.
Stálá povaha těchto doporučení však vyžaduje stabilnější právní nástroj jejich provádění do právních předpisů EU.
EnglishThe Committee on Foreign Affairs does not consider it desirable to limit the new legal basis for the instrument to a few areas of cooperation.
Výbor pro zahraniční věci nepovažuje za vhodné omezovat nový právní nástroj na několik oblastí spolupráce.
EnglishThis is therefore very complex and difficult legislation, but I very much rely on Parliament strengthening this legal instrument.
Jde tudíž o velmi složitý a náročný právní předpis, avšak velmi spoléhám na to, že Parlament tento právní nástroj posílí.
EnglishIt is thus high time that we created an effective European legal instrument concerning protection of the environment in criminal law.
Je proto nejvyšší čas, abychom vytvořili účinný evropský právní nástroj ochrany životního prostředí v trestním právu.
EnglishThe permanent nature of this recommendation, however, requires a more stable legal instrument for their transposition into Community law.
Trvalá povaha takového doporučení však vyžaduje trvalejší právní nástroj k jejich provádění do práva Společenství.
EnglishThe measure which is being attacked in this debate is a legitimate legal instrument which can be used in the fight against crime.
Opatření, které je v této rozpravě napadáno, je legitimním právním nástrojem, který lze použít v boji proti trestné činnosti.
EnglishThe concept of profiling is not, in itself, defined in any legal instrument, but that does not mean that we do not have laws on it.
Pojem profilování sám o sobě není definován v žádném právním nástroji, ale to neznamená, že pro něj nemáme žádné právní předpisy.
EnglishThe Convention on Biological Diversity is the world's most important legal instrument for combating the loss of biological diversity.
Úmluva o biologické rozmanitosti představuje nejdůležitější právní nástroj na světě v boji proti poklesu biologické rozmanitosti.
EnglishThis could be done either through a new legal instrument or through amending the existing Industrialised Countries Instrument (ICI) Regulation.
Toho můžeme docílit buď pomocí nového právního nástroje či změnou stávajícího nařízení o Nástroji pro průmyslově vyspělé země.
Jiná slova
English
  • legal instrument

Vyhledejte více slov v česko-anglickém slovníku.