EN

legal {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
legal (také: allowed, allowable)
volume_up
dovolený {příd. jm. m.}
Legal immigration into EU Member States is important for economic development.
Dovolené přistěhovalectví do členských států EU je důležité pro hospodářský rozvoj.
2. právo
legal (také: law, jurist, jural)
The Committee on Legal Affairs justifies the decision to change to the legal basis.
Výbor pro právní záležitosti ospravedlňuje rozhodnutí změnit právní základ.
We have legal reports that prove this and we have agreements on mutual legal assistance.
Máme právní rozbory, které to dokazují, a máme dohody o vzájemné právní pomoci.
The rule of law and legal certainty are the cornerstones of the European model.
Právní stát a právní jistota jsou základem evropského modelu.
legal (také: lawful, licit)
These are legal immigrants, semi-legal immigrants but also illegal immigrants.
Jsou to legální přistěhovalci, pololegální přistěhovalci, ale také nelegální přistěhovalci.
Legal immigration into the EU is a completely acceptable solution to the problem.
Legální přistěhovalectví do EU je zcela přijatelné řešení tohoto problému.
We should not allow this form of exploitation to be legal in Europe.
Nesmíme připustit, aby toto byla v Evropě legální forma vykořisťování.
legal (také: juridical, juristic)
volume_up
právnický {příd. jm. m.}
Upon putting into operation any rolling stock, a legal entity in charge with its maintenance shall be appointed.
Při uvádění určitého kolejového vozidla do provozu musí být určen právnický subjekt, který bude mít na starost jeho údržbu.
After all - to put it in legal terms - workers are at the disposal of employers, are subject to their instructions and are not at liberty to divide up their own time.
Koneckonců - řečeno právnicky - pracovníci jsou k dispozici zaměstnavateli, řídí se jeho pokyny a nemohou svůj čas svobodně rozdělit.
The directive in question states that whenever rolling stock is authorised to enter into service a legal entity responsible for its maintenance must be appointed.
Dotyčná směrnice uvádí, že při uvedení kolejového vozidla do provozu musí být vždy určen právnický subjekt, jenž odpovídá za jeho údržbu.
This means there would be no legal proceedings in which to present evidence.
Znamená to, že se nebude konat žádné soudní řízení, v němž by bylo možno předložit důkazy.
I advocate transparent procedures and due legal process for everyone.
Zasazuji se za transparentní postupy a řádné soudní procesy pro všechny.
The clause would also allow victims to initiate legal proceedings.
Ustanovení by také obětem umožňovalo zahájit soudní řízení.
legal (také: lawful, legit, licit)
volume_up
zákonný {příd. jm. m.}
They may not have a legal entitlement to come, but that does not necessarily mean that they are criminals.
Nelegální přistěhovalci možná nemají zákonný nárok na vstup do dané země, ale to ještě neznamená, že jsou to zločinci.
Therefore, when formulating the rules, we need to think very specifically about legal prohibition of certain types of speculation.
Při vytváření pravidel musíme tedy zcela konkrétně myslet na zákonný zákaz určitých druhů spekulace.
She will receive the Danish part when she turns 67 — the legal retirement age in Denmark for Caroline's age group.
Dánskou část dostane, až jí bude 65 let, což je zákonný důchodový věk v Dánsku pro její věkovou skupinu.
legal
legal (také: lawful)
volume_up
zákonitý {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "legal" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Lisabonská smlouva rovněž zavádí konkrétní právní základ pro humanitární pomoc.
EnglishCapture all your opponent's checkers, or block all your opponent's legal moves.
Vezměte všechny kameny protihráče nebo zablokujte všechny možné tahy protihráče.
EnglishWhat we need are legal immigrant workers with rights and obligations, not slaves.
Potřebujeme legální migrující pracovníky s právy a povinnostmi, a nikoliv otroky.
EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Znamená to, že se stavíme mimo zákon, že se vzdáváme svých práv na právní ochranu.
EnglishCommunity legal framework for a European Research Infrastructure (ERI) (debate)
Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) (rozprava)
EnglishIt is only by means of legal, agreed political solutions that peace can be ensured.
Mír lze zajistit jen prostřednictvím legálních a dojednaných politických řešení.
EnglishI would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Rád bych vám řekl, že neexistuje žádný právní základ pro evropskou politiku sportu.
EnglishNevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.
Nicméně poskytuje uživatelům internetu zákonné prostředky, aby se bránili sami.
EnglishIt has a moral and political dimension, but also a security and legal dimension.
Týká se ho morální a politický rozměr, ale také bezpečnostní a právní rozměr.
EnglishIt is high time there were effective, European legal regulations in this area.
Je nejvyšší čas, aby v této oblasti byly přijaty účinné evropské právní předpisy.
EnglishWe all know that there are very different legal conditions in the Member States.
Všichni víme, že v členských státech existují velmi rozdílné právní podmínky.
EnglishThese are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
To jsou fakta a žádný právní předpis ani návrh zákona s nimi nemůže být v rozporu.
EnglishAbove all, it gives the Commission a free hand to act without a proper legal basis.
A navíc dává Komisi volnou ruku k tomu, aby jednala bez řádného právního základu.
EnglishSimply because if we want to act, we can only act on the basis of legal evidence.
Jednoduše proto, že chceme-li jednat, může to být pouze na základě právních důkazů.
EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Mnoho padělaných léků se dostává do legálního dodavatelského řetězce při přebalení.
EnglishOtherwise we shall have a legal loophole, with consequences for real people.
Jinak nám vznikne mezera v zákonech, které bude mít následky pro konkrétní lidi.
EnglishThis does means more legal claims, but also greater certainty for rail customers.
Bude to znamenat více právních nároků, ale také větší jistotu pro zákazníky.
EnglishWe continue to encourage legal and regulatory harmonisation through the Baku process.
Nadále vybízíme k právní a regulační harmonizaci prostřednictvím procesu z Baku.
EnglishThe oldest multinational legal format is the European Economic Interest Grouping.
Nejstarší nadnárodní právní formou je evropské hospodářské zájmové sdružení.
EnglishWould you like to learn about legislation in Hungary or do you have a legal problem?
Rádi byste se seznámili s maďarskými právními předpisy, nebo máte právní problém?

Synonyma (anglicky) pro "legal":

legal
legalization