EN

learning {podstatné jméno}

volume_up
Children's early learning lays the foundations for their successful lifelong learning.
Počátek školní docházky dětí vytváří základ jejich úspěšného celoživotního učení.
This is the result of computational geometry, gesture recognition, and machine learning.
Tohle je výsledek výpočetní geometrie, rozpoznávání gest a strojového učení.
This is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Představuje to pro nás proces učení se, postupný proces zlepšování.

Příklady použití pro "learning" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishEducation, vocational training and lifelong learning are increasingly important.
Vzdělávání, odborné vzdělávání a celoživotní vzdělávání jsou stále důležitější.
EnglishFor this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Z tohoto důvodu bude vzdělávání základním předpokladem pro všechny věkové skupiny.
EnglishEducation, lifelong learning, innovation and culture certainly lead to progress.
Vzdělávání, celoživotní učení, inovace a kultura s určitostí vedou k pokroku.
EnglishAnd not long after I got my cochlear implant, I started learning how to play piano.
Nedlouho potom, co jsem dostal svůj implantát, začal jsem se učit hrát na klavír.
EnglishBut most of the learning we do is outside this experience of formal education.
Většina věcí, co se naučíme, ale pochází odjinud než z formálního vzdělávání.
EnglishAnd we now have 350-pound auto workers learning bird songs on the Internet.
A teď máme 160kilové automobilové dělníky, kteří se na internetu učí ptačí zpěvy.
EnglishMoreover, Europe has to invest in education, especially in life-long learning.
Evropa musí také investovat do vzdělávání, zejména celoživotního vzdělávání.
EnglishWe are therefore learning lessons from the crisis, and I repeat, our acts follow us.
Vyvozujeme tedy z krize ponaučení a znovu opakuji, že naše činy nás následují.
EnglishAccess to this kind of learning has important economic, social and cultural benefits.
Přístup k tomuto druhu učení má významné hospodářské, sociální i kulturní výhody.
EnglishWith that in mind we must ensure that our approach to learning is focused on results.
S tímto vědomím musíme zajistit, aby náš přístup k učení byl zaměřen na výsledky.
EnglishChildren's early learning lays the foundations for their successful lifelong learning.
Počátek školní docházky dětí vytváří základ jejich úspěšného celoživotního učení.
EnglishToday, lifelong learning is becoming a challenge for our country and its citizens.
Celoživotní vzdělávání se dnes stává v Litvě výzvou pro celou naši zemi a její občany.
EnglishInvesting in early years learning has long-term benefits for the future of our children.
Investice do učení v raném věku dlouhodobě přispívají k budoucnosti našich dětí.
EnglishBut this is learning too, because we asked them to go out into real spaces.
Ale to je také učení, protože jsme je požádali, aby šli do opravdových míst.
EnglishNevertheless, the lifelong learning programmes should also focus on mature people.
Programy celoživotního vzdělávání by se však měly zaměřovat i na dospělé.
English. - I am also learning all the time in this job.
místopředsedkyně Komise. - V této pozici se stále dozvídám něco nového.
EnglishMay ECVET become an important building block for the European learning zone.
Ať se ECVET stane významným stavebním blokem ve stavbě evropské zóny učení.
EnglishWe need to increase the transparency of vocational qualifications and lifelong learning.
Musíme zvýšit transparentnost odborných kvalifikací a celoživotního vzdělávání.
EnglishAre the basics of driving a car learning how to service it, or design it for that matter?
Základy čeho? Je základem řízení auta schopnost opravovat ho nebo ho navrhovat?
EnglishThey're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
Učí se procvičit systém, který vypouští jejich vlastní vnitřní opiáty.