EN

law {přídavné jméno}

volume_up
1. právo
law (také: legal, jurist, jural)
The rule of law and legal certainty are the cornerstones of the European model.
Právní stát a právní jistota jsou základem evropského modelu.
A law that is impossible to implement is a particularly bad law.
Právní předpis, který není možné uplatňovat, je především špatný předpis.
This will also mean that this solution is in keeping with our better law-making agenda.
To také znamená, že by toto řešení mělo být rovněž v souladu s naší agendou pro lepší právní úpravu.

Příklady použití pro "law" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThrough the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
Prostřednictvím neuváženého kroku prezidenta Kibakiho se nyní dostaly do zákona.
EnglishBefore their ratification, their obligations had to be carried into European law.
Před jejich ratifikací bylo nutné přenést jejich závazky do evropské legislativy.
EnglishThe Prüm Treaty was forced into European law without proper democratic scrutiny.
Prümská smlouva byla evropskému právu vnucena bez řádného demokratického přezkumu.
EnglishWe realise that another framework of compliance with international law is needed.
Uvědomujeme si, že je třeba vytvořit jiný rámec pro soulad s mezinárodním právem.
EnglishI also ask myself why the European Union is not standing up for international law.
Zároveň se sama sebe ptám, proč se Evropská unie nepostaví za mezinárodní právo.
EnglishWe are looking at the law in this respect, as raised by Mr Tavares and others.
V této souvislosti se zaměřujeme i na zákon, o němž hovořil pan Tavares a další.
EnglishCompliance with international law must be a priority for all the parties involved.
Prioritou pro všechny zúčastněné strany musí být dodržování mezinárodního práva.
EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
Jinak přizpůsobíme a změníme zákon, ať již na vnitrostátní nebo evropské úrovni.
EnglishThe basic principle of labour law is to protect the weaker party - the employee.
Základním principem pracovního práva je ochránit slabší stranu - zaměstnance.
EnglishThe Commission has made comments and I therefore expect Hungary to amend this law.
Komise připomínky předložila, a já proto očekávám, že Maďarsko tento zákon změní.
EnglishI sell a product to a market that doesn't want it, but is forced by law to buy it.
Prodávám produkt na trhu, který jej nechce, ale je nucen jej ze zákona nakupovat.
EnglishHe stated that the decrees of President Beneš were incompatible with EU law.
Prohlásil, že dekrety prezidenta Beneše nejsou v souladu s právem Evropské unie.
EnglishThe war against terrorism is also law's war against those who rise up against it.'
Válka proti terorismu je také válkou zákona proti těm, kteří se proti němu staví."
EnglishThis weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.
Tuto zbraň musíme použít tehdy, není-li jiná cesta jak napravit porušování práva.
EnglishThe law requires businesses to comply with minimum social and environmental rules.
Podle zákona musí podniky dodržovat minimální sociální a environmentální předpisy.
EnglishOne last point, which is also crucial: we do not want fragmentation of the law.
Ještě závěrečný bod, který je velmi důležitý: nechceme, aby právo bylo roztříštěné.
EnglishThe Lithuanian law is inadmissible, as it is absurd and homophobic in nature.
Litevský zákon je nepřípustný, protože je ve své podstatě absurdní a homofobní.
EnglishAbove all, I find the use of procurement law as an instrument to be questionable.
Konec konců považuji použití práva veřejných zakázek za velmi diskutabilní nástroj.
EnglishThe boss also needs the protection of the law - he or she can get tired too.
Dokonce i šéf potřebuje určitou právní ochranu - on či ona se mohou také unavit.
EnglishIt is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
Není to naléhavý případ a dokonce se nejedná ani o "porušení právního státu".