anglicko-česko překlad pro "land"

EN

"land" český překlad

volume_up
land {podstatné jméno}
volume_up
land {příd. jm.}
volume_up
landing {podstatné jméno}
CS

"Land Rover" anglický překlad

volume_up
Land Rover {m}
EN

land {podstatné jméno}

volume_up
land (také: soil, ground, loft, terra)
Agricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Poškozena byla i zemědělská půda, včetně 75 % úrody hrachu v celém Spojeném království.
In developing countries, the land is drying out and diseases are spreading.
V rozvojových zemích vysychá půda a šíří se choroby.
We need to make the land that we have productive.
Musíme zajistit, aby naše půda byla produktivní.
This abandoned land could also be used from a renewable energy perspective.
Tato opuštěná země by mohla být využita i z hlediska obnovitelné energie.
Marschall vs Land Nordrhein-Westfalen ruling.
Rozhodnutí ve věci Marschall v. spolková země Severní Porýní–Vestfálsko.
It's like the land and the king (i.e. ~~~ Arthur) they're inseparable, they are one.
Je to jako když země a král (jako Artur) jsou od sebe nerozdělitelné, jsou jako jedno.
Since time immemorial, the law had said, you can't fly over the land without permission of the landowner, so this flight must stop.
Právo přece odjakživa stanovovalo, že nelze přeletět přes pozemek bez souhlasu jeho vlastníka, takže tyto lety musejí přestat.
land (také: shore)
The greatest hazard for the seas still comes from the land: 80% of all emissions of pollutants are caused by agriculture or industry.
Největší nebezpečí pro moře dosud představuje souš, až 80 % všech emisí škodlivých látek způsobuje zemědělství a průmysl.
CS

Land Rover {mužský rod }

volume_up
1. automobil
Land Rover
volume_up
Land Rover {podstatné jméno}
Dnešní titulek v jedněch novinách oznamuje převzetí značek Jaguar a Land Rover jednou indickou společností jako příklad toho, jak se ekonomická moc přesouvá ze západu na východ.
Today's headline in one of the newspapers is about Jaguar and Land Rover being taken over by an Indian company as an example of how the economic power has shifted from the West to the East.

Příklady použití pro "land" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHowever, I agree with Mr Hegyi that we need to take action with regard to land.
Souhlasím však s panem Hegyim, že musíme podniknout opatření zaměřená na půdu.
EnglishLand management and planning must be the responsibility of each Member State;
pozemková správa a územní plánování musí být odpovědností každého členského státu;
EnglishMuhammad, the Prophet, came also from Mecca to our land to be lifted into the heavens.
I prorok Mohamed přišel z Mekky do naší země, aby byl odtud vyzdvižen na nebesa.
EnglishI must state very clearly that EU defence procurement groups are producing land mines.
Musím velmi jasně říci, že skupiny zásobující obranu EU vyrábějí nášlapné miny.
EnglishFarmers should not be subsidised according to past yields or land ownership.
Zemědělci by neměli být dotováni podle minulých výnosů nebo podle vlastnictví půdy.
EnglishThe debate around agricultural land and land ownership should be conducted thoroughly.
Důkladně by měla být vedena diskuse na téma zemědělské půdy a vlastnictví půdy.
EnglishSo you look around, where you're going to land, you try to make yourself ready.
A tak se rozhlížíte, kam byste tak přistáli, zkoušíte se na to připravit.
EnglishLastly, we also address issues involving direct and indirect land-use changes.
Konečně se také zabýváme otázkami změn v přímém a nepřímém využívání půdy.
EnglishWe absolutely have to stop the increasing land abandonment, because we need people.
Musíme rozhodně zastavit vylidňování venkova, protože tam potřebujeme lidi.
EnglishAs stated in the resolution, there needs to be investment in sustainable land use.
Jak se uvádí v usnesení, jsou potřebné investice do trvale udržitelného využívání půdy.
EnglishAre these factors taken into consideration when land-use policy is decided?
Berou se tyto faktory na vědomí při rozhodování o pravidlech pro užití půdy?
Englishland management and planning are the responsibility of each Member State;
pozemková správa a územní plánování jsou odpovědností každého členského státu;
EnglishThe land dispute over the monastery of Mor Gabriel is one more demonstration of this.
Spor o pozemky, na nichž stojí klášter Mor Gabriel, je toho dalším dokladem.
EnglishThere is also a risk of a food crisis since there will be less cultivatable land.
Dále je zde riziko potravinové krize, protože bude stále méně orné půdy.
English[Clapping] And it's getting louder and louder and they circle and circle and they land.
(Třepot) A jak zvuk sílil a sílil a ony se točily kolem dokola a pak přistály.
EnglishAgricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Poškozena byla i zemědělská půda, včetně 75 % úrody hrachu v celém Spojeném království.
EnglishAnother is that the directive recognises the special character of agricultural land use.
Další spočívá v tom, že směrnice uznává zvláštní povahu využívání zemědělské půdy.
EnglishThe point is also that other mines associated with land mines must likewise be banned.
Stejně tak musí být zakázány i ostatní miny související s nášlapnými minami.
EnglishIn the case of land, the tax base is either the area or the value of the land.
V případě pozemků je základem daně buď výměra pozemku nebo cena pozemku.
EnglishIt's like the land and the king (i.e. ~~~ Arthur) they're inseparable, they are one.
Je to jako když země a král (jako Artur) jsou od sebe nerozdělitelné, jsou jako jedno.