anglicko-česko překlad pro "jurisprudence"

EN

"jurisprudence" český překlad

volume_up
jurisprudence {podstatné jméno}
CS

"jurisprudence" anglický překlad

EN

jurisprudence {podstatné jméno}

volume_up
1. právo
jurisprudence
jurisprudence
They called for increased funding for courts to work fast and efficiently, unification of jurisprudence, and timely publication of all judgments.
Ty žádaly navýšení financování soudů, aby mohly pracovat rychle a účinně, sjednocení soudnictví a včasné zveřejňování soudních rozhodnutí.
I stress that the unification of jurisprudence and publishing of all court decisions are highly important for predictability of the judiciary and public trust in the system.
Zdůrazňuji, že sjednocení judikatury a zveřejňování veškerých soudních rozhodnutí mají mimořádný význam pro předvídatelnost soudnictví a důvěru veřejnosti v tento systém.
CS

jurisprudence {ženský rod}

volume_up
1. právo
jurisprudence (také: právnictví, právní věda, soudnictví)
volume_up
jurisprudence {podstatné jméno}

Příklady použití pro "jurisprudence" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis had never previously been formulated in jurisprudence or in our legal system.
To nebylo doposud v jurisprudenci a v našem právním systému formulováno.
EnglishOf course the issue of the risk of conflicting jurisprudence has to be analysed.
Samozřejmě otázku rizika rozporné judikatury je nutno zkoumat.
EnglishMy criticism is also backed up by existing jurisprudence in this field.
Moje kritika je rovněž podepřena stávající judikaturou v této oblasti.
EnglishWe are bound by the Treaty and so-called Meroni jurisprudence of the Court of Justice.
Jsme vázáni Smlouvou a tzv. jurisprudencí Meroni Soudního dvora.
EnglishIt is based, as I said, on the Court of Justice jurisprudence.
Jak jsem uvedla, návrh vychází z judikatury Soudního dvora.
EnglishThere has been court jurisprudence on this particular matter.
Existuje judikatura Soudního dvora v této oblasti.
EnglishOn Monday, your spokeswoman said that this could take place on the basis of international law and jurisprudence.
V pondělí vaše mluvčí uvedla, že by mohlo proběhnout na základě mezinárodního práva a legislativy.
EnglishYou say it has worked well, but I am afraid the recast ignores vital jurisprudence on what actually needs to be done.
Uvedla jste, že funguje dobře, ale obávám se, že přepracování ignoruje klíčovou judikaturu o tom, co je třeba učinit.
EnglishWe have the jurisprudence of the ECJ, now defining and redefining what was originally agreed on access to documents.
Máme judikaturu Evropského soudního dvora, která definuje a znovu definuje to, co bylo původně dohodnuto v přístupu k dokumentům.
EnglishThey called for increased funding for courts to work fast and efficiently, unification of jurisprudence, and timely publication of all judgments.
Ty žádaly navýšení financování soudů, aby mohly pracovat rychle a účinně, sjednocení soudnictví a včasné zveřejňování soudních rozhodnutí.
EnglishSecondly, take the poor jurisprudence, the way in which the European Court of Justice is ruling on the basis of European Court of Human Rights precedent.
Za druhé, vezměte si nedostatečnou judikaturu, způsob, jakým Evropský soudní dvůr rozhoduje na základě precedentu Evropského soudu pro lidská práva.
EnglishThe jurisprudence of the Czech Constitutional Court is consistent and I do not believe that the Court would have found next week that the Treaty was inconsistent with the Czech constitution.
Judikatura českého Ústavního soudu je konzistentní a nevěřím, že by příští týden soud shledal nesoulad s českou ústavou.
EnglishThe publication of all judgments and the unification of jurisprudence should be priorities in order to ensure public trust and a predictable judicial system.
Prioritou by mělo být zveřejňování všech soudních rozhodnutí a sjednocení judikatury za účelem zajištění důvěry veřejnosti a předvídatelného soudního systému.
EnglishI would also like to state that the court in Luxembourg, apart from anything else, was the first to declare through its jurisprudence, that the right to strike was a fundamental right.
Chci také konstatovat, že soud v Lucemburku mimo jiné svou jurisprudencí poprvé konstatoval, že právo na stávku je základním právem.
EnglishBut the principal reason why I abstained was because this turns the whole principle of jurisprudence upside down.
Ale hlavní důvod, proč jsem se zdržel hlasování, spočívá v tom, že je tím stěžejní zásada právní vědy obrácena naruby, jsme nevinní dokud se neprokáže naše vina.
EnglishThe Commission is also developing a legal database on the legislation, jurisprudence and academic work which will foster uniform application of the directive in the Member States.
Komise rovněž vytváří právní databázi právních předpisů, judikatury a akademické práce, čímž podpoří jednotné uplatňování směrnice v členských státech.
English. - Mr President, international humanitarian law is a relatively new and somewhat imperfect body of jurisprudence, but it has already achieved some major successes.
autor. - Pane předsedající, mezinárodní humanitární právo je relativně nová a poněkud nedokonalá součást právní vědy, která ale dosáhla několika velkých úspěchů.
EnglishWe are also not convinced that the Directive would improve the existing situation under national law and the jurisprudence of the European Court of Justice in this area.
Nejsme ani přesvědčeni o tom, že by zlepšila tato směrnice stávající situaci podle vnitrostátních právních předpisů a legislativy Evropského soudního dvora v této oblasti.
EnglishI stress that the unification of jurisprudence and publishing of all court decisions are highly important for predictability of the judiciary and public trust in the system.
Zdůrazňuji, že sjednocení judikatury a zveřejňování veškerých soudních rozhodnutí mají mimořádný význam pro předvídatelnost soudnictví a důvěru veřejnosti v tento systém.
EnglishBesides, to put it very delicately, legal scholars have been extremely hesitant to incorporate the judgments of the European Court of Justice into legal doctrine and jurisprudence.
Kromě toho je začleňování rozsudků Evropského soudního dvora do právní doktríny a vědy právními znalci přijímáno krajně rezervovaně, abych se vyjádřil velmi opatrně.

Synonyma (anglicky) pro "jurisprudence":

jurisprudence