anglicko-česko překlad pro "item"

EN

"item" český překlad

volume_up
item {podstatné jméno}
volume_up
item {přísl.}
CS
volume_up
items {mn. č.}
volume_up
itemized {příd. jm.}
EN

item {podstatné jméno}

volume_up
item (také: point, spot)
This item on the agenda is action against the exclusion and discrimination of the Gipsy.
Tento bod programu se zabývá opatřeními proti vyloučení a diskriminaci Cikánů.
There is just one item on the agenda: the enhancement of European economic cooperation.
Na programu je pouze jeden bod: posilování evropské hospodářské spolupráce.
In line with the agenda, we shall close this item and move on to the next.
V souladu s pořadem jednání uzavřeme tento bod a přesuneme se k dalšímu.
A file is an item that contains information—for example, text or images or music.
Soubor je položka obsahující informace – například text, obrázky nebo hudbu.
If an item is on the same hard disk as the folder, it will be moved.
Pokud se položka nachází na stejném pevném disku jako cílová složka, bude přesunuta.
Double-clicking a desktop icon starts or opens the item it represents.
Poklepáním na ikonu na ploše se spustí nebo otevře položka, kterou ikona zastupuje.
item (také: point, retail)
The second item giving rise to comments was the paragraph in which we stated that 'we commit to promote a strong coordination of economic policies in Europe.
Druhým projednávaným bodem, který vyvolal komentáře, byl odstavec, v němž jsme se zavázali, že "budeme podporovat úzkou koordinaci hospodářských politik v Evropě.
The next item is the one-minute speeches on matters of political importance (Rule 150).
Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám (článek 150).
Rule 150 states that we may spend a maximum of 30 minutes on this item.
Článek 150 stanoví, že tímto bodem smíme strávit nanejvýš 30 minut.
The next item is the one-minute speeches on matters of political importance (Rule 150).
Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám (článek 150 jednacího řádu).

Příklady použití pro "item" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe next item is the Council and Commission statements on the situation in Tibet.
The next item is the Council and Commission statements on the situation in Tibet.
EnglishMr Swoboda, we would have come to that when we got to that item on the agenda.
Pane Swobodo, došlo by na to, až bychom se dostali k tomuto bodu pořadu jednání.
EnglishIf you delete a shortcut, only the shortcut is removed, not the original item.
Pokud zástupce odstraníte, odstraní se pouze zástupce a nikoli původní položka.
EnglishRight-clicking an item usually displays a list of things you can do with the item.
Kliknutím pravým tlačítkem se obvykle zobrazí seznam možných činností s položkou.
EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditors' Annual Report for 2007.
Dalším bodem je předložení výroční zprávy Účetního dvora za rozpočtový rok 2007.
EnglishThe next item is the Commission statement on the eavesdropping scandal in Bulgaria.
Dalším bodem rozpravy je stanovisko Komise ke skandálu s odposlechy v Bulharsku.
EnglishThe next item is the Commission statement on reform of trade protection instruments.
Dalším bodem programu je prohlášení Komise o reformě nástrojů na ochranu obchodu.
EnglishA file is an item that contains information—for example, text or images or music.
Soubor je položka obsahující informace – například text, obrázky nebo hudbu.
EnglishTherefore, I think this should be a separate, special item in the Commission's work.
Myslím si proto, že by to měla být samostatná, zvláštní položka v práci Komise.
EnglishThe next item is the Council and Commission statements on the EU-Russia Summit.
Dalším bodem jsou prohlášení Rady a Komise k summitu Evropské unie a Ruska.
EnglishThe next item is the Council and Commission statements on the situation in Chad.
. - Dalším bodem jsou prohlášení Rady a Komise týkající se situace v Čadu.
EnglishYou can return an item to normal play by double-clicking it in the List pane.
You can return an item to normal play by double-clicking it in the List pane.
EnglishA shortcut is a link to an item (such as a file, folder, or program) on your computer.
Zástupce je odkaz na položku (například soubor, složku nebo program) v počítači.
EnglishWe started to prepare the list of speakers at 15.00, when we started this item.
Seznam řečníků jsme začali připravovat v 15:00, když jsme zahájili tento bod jednání.
EnglishMadam President, I do not want to speak on this item but the previous item.
Vážená paní předsedající, nechci hovořit o tomto bodě, ale spíš o předcházejícím.
EnglishThe next item is the Commission statement on the sludge catastrophe in Hungary.
Dalším bodem je prohlášení Komise ke katastrofálnímu úniku kalu v Maďarsku.
EnglishThe subject has now become a recurrent item on the agenda of the European Parliament.
Toto téma se nyní stalo opakovaným bodem na pořadu jednání Evropského parlamentu.
EnglishThe next item is the Commission statement on dangerous toys manufactured in China.
Dalším bodem programu je prohlášení Komise o nebezpečných hračkách vyrobených v Číně.
EnglishOpen the location that contains the item to which you want to create a shortcut.
Otevřete umístění obsahujcí položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce.
EnglishA shortcut is an icon that represents a link to an item, rather than the item itself.
Zástupce je ikona představující propojení na položku, namísto položky samotné.

Synonyma (anglicky) pro "item":

item