EN

to involve [involved|involved] {sloveso}

volume_up
This will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
Bude to vyžadovat zřízení autonomního a stálého velitelství v Bruselu.
This will require a lot from the researchers involved.
To bude od zapojených výzkumných pracovníků vyžadovat hodně.
However, the establishment of the pipelines will also require active contribution on the part of the countries involved.
Vybudování plynovodů však bude vyžadovat i aktivní přispění ze strany zainteresovaných zemí.
It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
Často může zahrnovat ošetřovatelskou péči a různé vývojové aspekty dětí.
Of course, this will involve additional costs in terms of the European Parliament's budget.
Bude to samozřejmě zahrnovat další výdaje pro rozpočet Evropského parlamentu.
For this reason, lifelong training should involve all social factors.
Celoživotní vzdělávání by proto mělo zahrnovat všechny sociální faktory.
to involve (také: to engage, to link up)
It enables us to involve the stakeholders and to achieve an integrated approach.
Umožňuje nám zapojit zúčastněné subjekty a dosáhnout integrovaného přístupu.
Therefore, we ought to involve unions here to protect the interests of our people.
Proto bychom zde měli zapojit odbory, které budou ochraňovat zájmy našich lidí.
One final request is to involve this sector in social dialogue.
Mým posledním požadavkem je zapojit toto odvětví do sociálního dialogu.
to involve
volume_up
týkat se {refl. sl.} (koho/čeho)
to involve (také: to potentiate)
to involve (také: to claim, to require)
In this report we have therefore naturally emphasised that national parliaments and civil society need to be involved in the new EU-Africa strategy.
V této zprávě jsme proto přirozeně zdůrazňovali, že do nové strategie EU a Afriky se musí zainteresovat národní parlamenty a občanská společnost.
In addition to governments, we want other public institutions, parliaments, as I have already mentioned, and also broad sections of civil society, their representatives and actors to be involved.
Jak jsem už uvedl, kromě vlád chceme zainteresovat i jiné veřejné instituce, parlamenty a také široké skupiny občanské společnosti, jejich představitele a činitele.
Therefore it is not surprising that any measure that furthers the objective of interesting and involving citizens in European integration is a priority for all the institutions including the Council.
Proto není překvapující, že každé opatření, které tento cíl (zainteresovat a zapojit občany do evropské integrace) podpoří, je pro všechny instituce včetně Rady prioritou.
to involve
volume_up
zaplést se {refl. sl.} (do něčeho)

Příklady použití pro "to involve" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTherefore, we ought to involve unions here to protect the interests of our people.
Proto bychom zde měli zapojit odbory, které budou ochraňovat zájmy našich lidí.
EnglishIt enables us to involve the stakeholders and to achieve an integrated approach.
Umožňuje nám zapojit zúčastněné subjekty a dosáhnout integrovaného přístupu.
EnglishThe first would involve drastically reducing its dependence on Russia for energy.
První z nich zahrnuje drastické snížení naší energetické závislosti na Rusku.
EnglishMr Kósa asked how we can better involve Parliament, or how can we work together.
Pan Kósa se ptal, jak je možné lépe zapojit Parlament nebo jak můžeme spolupracovat.
EnglishTrade agreements with these countries also involve technical and cultural cooperation.
Obchodní dohody s těmito zeměmi rovněž obsahují technickou a kulturní spolupráci.
EnglishAll these choices involve value judgments and social norms, not objective facts.
Všechny tyto volby s sebou nesou hodnotové soudy a sociální normy, ne objektivní fakta.
EnglishThe latter will indeed involve increasing the cost of energy, but not so drastically.
To by ovšem znamenalo nárůst ceny energie, který by však nebyl nikterak drastický.
EnglishWe also expect them to involve the European Parliament fully in their efforts.
Očekáváme od nich rovněž, že plně zapojí Evropský parlament do svého úsilí.
EnglishThe response must involve legal migration, as an alternative to illegal immigration.
Jako alternativu k nedovolenému přistěhovalectví můžeme nabídnout povolenou migraci.
EnglishWe need to communicate and therefore raise awareness so as to involve civil society.
Musíme komunikovat, a zvýšit tak informovanost, aby se zapojila občanská společnost.
EnglishThis will involve competition for our farmers and a further erosion of sovereignty.
To bude znamenat konkurenci pro naše zemědělce a další narušení suverenity.
EnglishIt can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
Často může zahrnovat ošetřovatelskou péči a různé vývojové aspekty dětí.
EnglishIf we are to make our policies more coherent, we must involve our partners.
Máme-li prohloubit soudržnost našich politik, musíme zapojit naše partnery.
EnglishI would also like to learn a little more about what this would involve.
Rovněž bych se rád dozvěděl bližší podrobnosti o tom, co přesně by to obnášelo.
EnglishIt should not involve stockpiling raw materials with taxpayers' money.
Naopak by v ní nemělo být vytváření zásob surovin za peníze daňových poplatníků.
EnglishPhysical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
Fyzická aktivita může znamenat jednoduše chůzi alespoň půl hodiny denně.
EnglishCombined heat and power facilities also involve expensive dual structures.
Kombinované systémy vytápění a elektřiny znamenají i drahé duální vybavení.
EnglishBut the problem is that those conditions always involve heavy sacrifices for the workers.
Problémem je, že si tyto podmínky vždy vyžádají velké oběti z řad pracovníků.
EnglishThey involve establishing a European military force capable of intervening when necessary.
Zahrnují zřízení evropských vojenských sil schopných zásahu v případě potřeby.
EnglishNevertheless, I believe that the EU should not involve itself in the forms of employment.
Jsem však přesvědčena, že EU by se neměla sama vměšovat do forem pracovního poměru.

Synonyma (anglicky) pro "involvement":

involvement
involved