anglicko-česko překlad pro "to intervene"

EN

"to intervene" český překlad

EN to intervene
volume_up
[intervened|intervened] {sloveso}

1. generál

Then, of course, we need to intervene in the Member States when necessary.
A dále je samozřejmě nutné intervenovat v případě potřeby u členských států.
It is, therefore, essential for us to intervene and support the use of renewable energy.
Proto je pro nás více než důležité intervenovat a podpořit používání obnovitelné energie.
Zde musíme intervenovat.
to intervene (také: to interpose, to intercede, to stepchild)
The EU has the ways and means to intervene with Turkey to stop this from happening.
Evropská unie má způsoby a prostředky, jak zakročit a dosáhnout, aby tomu Turecko zabránilo.
This is why the Commission must be able to intervene more quickly in the market, and this motion is positive in that respect.
Proto musí být Komise schopna zakročit na trhu rychleji a tento směr je v tomto ohledu pozitivní.
There should be more controls in place to make it possible to intervene faster than now in cases of possible abuse.
Mělo by být více kontrol umožňujících zakročit v případech možného zneužívání rychleji než dosud.
to intervene (také: to interfere, to impinge)
It is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.
Je naše povinnost zasahovat v této části světa, stejně jako v případě Sýrie.
The European Union has a political, social and moral duty to intervene.
Evropská unie má politickou, společenskou i morální povinnost zasahovat.
The European Union has no competence to intervene in such cases.
Evropská unie nemá žádnou pravomoc v takových případech zasahovat.
The Italian Treasury had to intervene to support the value of the bonds.
Italská státní pokladna musela zasáhnout ve prospěch hodnoty dluhopisů.
The security forces have to intervene right away to stop an escalation of violence.
Bezpečnostní síly musejí ihned zasáhnout, aby zastavily stupňování násilí.
You must intervene, therefore - the safety arguments must not be allowed to be abused.
Proto musíte zasáhnout - bezpečnostní důvody nesmí být dovoleno zneužívat.

2. "in sth."

to intervene
volume_up
vložit se {refl. sl.} (do něčeho)

Příklady použití pro "to intervene" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI would like to ask you, therefore, when will you intervene in Hungary appropriately?
Ráda bych se vás proto zeptala, kdy v Maďarsku patřičným způsobem zasáhnete?
EnglishThe higher that is, the more grain will also be used as fuel, unless we intervene.
Čím vyšší tato cena je, tím více obilí bude také použito jako palivo, pokud nezasáhneme.
EnglishLet us not forget that we also intervene in this area through the Structural Funds.
Nezapomínejme na to, že v této oblasti pomáháme i prostřednictvím strukturálních fondů.
EnglishI am sorry to intervene like this, but can we please try to be consistent.
Omlouvám se, že do toho musím takto vstupovat, ale snad bychom mohli být konzistentní.
EnglishWe met her and she genuinely needs us to help and intervene urgently.
Setkali jsme se s ní a skutečně potřebuje, abychom jí pomohli a urychleně zasáhli.
EnglishI do not understand why the International Atomic Energy Agency did not intervene earlier.
Nechápu, proč Mezinárodní agentura pro atomovou energii nezakročila dříve.
EnglishI think it is important for EU institutions also to intervene in difficult economic times.
Domnívám se, že je důležité, aby v obtížné hospodářské situaci zasahovaly i orgány EU.
EnglishThe European Union needs to intervene in the work of the UN Human Rights Council.
Evropská unie se musí vložit do práce Rady OSN pro lidská práva.
EnglishSome intervene while others do nothing; for example, my country has done nothing so far.
Některé zasahují, jiné nedělají nic; např. má země zatím neudělala nic.
EnglishAnd what the teacher does is literally just say, "Let me intervene on the red kids."
Učitel si pak řekne: "Půjdu se podívat na ty červené žáky."
EnglishSo true is this, that a country like Norway wanted to ask Cuba to intervene on its behalf.
Tento názor je natolik pravdivý, že země jako Norsko chtěla požádat Kubu, aby zasáhla místo něj.
EnglishIf I can have some information, I am sure I will be happy to intervene.
Budu-li mít k dispozici nějaké informace, určitě rád zasáhnu.
EnglishI would also ask, Mr President, that you show an interest and intervene in this matter.
Rád bych požádal také vás, pane předsedo, abyste o tuto záležitost projevil zájem a angažoval se v ní.
EnglishNot only did the UN not intervene, it even pretended not to be aware of what had happened for weeks.
Nejenže OSN nezakročila, ale dokonce předstírala, že neví o tom, co se dělo několik týdnů.
EnglishWhen they did finally intervene, Muslim representatives sent them away, saying that everything was in order.
Když konečně zasáhla, muslimští představení je poslali pryč s tím, že je vše v pořádku.
EnglishNeither does it have the capacity to intervene in the price of money nor control of the European Central Bank.
Nedisponuje prostředky pro ovlivňování ceny peněz nebo kroků Evropské centrální banky.
EnglishI would call on Commission President José Manuel Barroso to intervene and defend cultural diversity.
Chci vyzvat předsedu Komise, Josého Manuela Barrosa, aby zasáhl a ochránil tak kulturní dědictví.
EnglishI use the word 'disproportionate' because it was disproportionate to intervene as the Russians did in Georgia.
Používám slovo "nepřiměřenou", protože to, jak Rusové zasáhli v Gruzii bylo nepřiměřené.
EnglishMr President, I want to urge you to intervene with the Commission on behalf of a group of my constituents.
Pane předsedo, chtěl bych vás pobídnout, abyste u Komise intervenoval za skupinu mých voličů.
EnglishI call on the Commission and Parliament to rapidly intervene and defend the fundamental rights of their citizens.
Vyzývám Komisi a Parlament, aby urychleně zasáhly a bránily základní práva svých občanů.