anglicko-česko překlad pro "instrumental"

EN

"instrumental" český překlad

volume_up
instrumental {příd. jm.}
volume_up
instrument {podstatné jméno}

EN instrumental
volume_up
{přídavné jméno}

instrumental
volume_up
instrumentální {příd. jm.}
Video: Morgan Hendry: Beware of Safety is an instrumental rock band.
Video: Morgan Hendry: Beware of Safety je instrumentální rocková skupina.
Indeed, we should also expect a lot from it, but I still want to highlight a couple of points on the instrumental side, in particular, including those of the European Union.
Skutečně bychom toho od ní měli hodně očekávat, ale chci ještě upozornit na pár bodů instrumentální povahy, včetně těch týkajících se Evropské unie.
At the very top you find the uniformly random sequence, which is a random jumble of letters -- and interestingly, we also find the DNA sequence from the human genome and instrumental music.
Úplně nahoře vidíte rovnoměrně nahodilou sekvenci, což je náhodná změť písmen - je zajímavé, že tady rovněž najdeme DNA sekvenci lidského genomu a instrumentální hudbu.
instrumental
volume_up
nápomocen {příd. jm. m.}
instrumental (také: helpful, assistant)
volume_up
nápomocný {příd. jm. m.}
Democracies owe a lot to the emerging movements of citizens who, like Charter 77 in its time in my country, can be instrumental in bringing about change.
Demokracie vděčí za mnohé vznikajícím občanským hnutím, které jako Charta 77 v mé zemi mohou být nápomocny při navození změn.
instrumental
volume_up
nástrojový {příd. jm. m.}
instrumental (také: beneficial, good, handy, helpful)
volume_up
užitečný {příd. jm. m.}
It should be noted that the European Asylum Support Office can be instrumental in these intra-Community transfers by facilitating the exchange of information on such transfers.
Je třeba vzít na vědomí, že Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu může být užitečný pro přesuny v rámci Společenství, neboť usnadní výměnu informací.

Příklady použití pro "instrumental" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishInitiative is very instrumental in achieving the European market in non-harmonised funds.
Iniciativa je velmi prospěšná pro dosažení evropského trhu neharmonizovanými fondy.
EnglishKindly allow me to give credit to the instrumental role Jordan is playing in this regard.
Dovolte mi vyjádřit uznání tomu, jakou pomocnou úlohu v tomto ohledu sehrává Jordánsko.
EnglishThe Baltic Strategy has been instrumental in opening up the prospect of macro-regions.
Strategie pro region Baltského moře byla klíčová v tom, že dala perspektivu makroregionům.
EnglishI agree that 2008 was instrumental and that those responsible have risen to this occasion.
Souhlasím s tím, že rok 2008 byl výzvou a že odpovědné subjekty se této výzvy chopily.
EnglishThe EU's 'green diplomacy' was largely instrumental in achieving this positive result.
"Zelená diplomacie" EU tomuto pozitivnímu výsledku velmi napomohla.
EnglishI believe that we should also be instrumental in ensuring that this is possible.
Věřím, že bychom také měli zajistit, aby to bylo možné.
EnglishMusicians and actors were instrumental in releasing the green economy wave.
Hudebníci a herci napomohli spuštění vlny zelené ekonomiky.
EnglishWe felt and still do now that this budget must play an instrumental role in the management of the crisis.
Cítili jsme, a cítíme dodnes, že tento rozpočet musí v řešení krize hrát klíčovou úlohu.
EnglishAs has been said already, Turkey, I am sure, could be very instrumental from this point of view.
Jak již bylo řečeno, Turecko, a tím jsem si jistý, by mohlo být z tohoto hlediska velmi nápomocné.
EnglishClose and intense cooperation between the Commission and the European Parliament is instrumental in this respect.
K tomu napomůže úzká a intenzivní spolupráce Komise a Evropského parlamentu.
EnglishTwo events were instrumental in reversing the emerging trend.
Ke zvratu počínajícího trendu přispěly dvě události.
EnglishThe help offered and the solidarity expressed by the EU will also be instrumental in achieving this recovery.
Významnou úlohu při této obnově bude hrát také nabídnutá pomoc a vyjádřená solidarita ze strany EU.
EnglishWe are sure the parliamentary report will be instrumental for our future work in the interests of the consumers.
Jsme si jisti, že parlamentní zpráva nám pomůže v naší příští práci při hájení zájmů spotřebitelů.
EnglishBut such efficiency has to be seen as an instrumental good.
Tuto výnosnost je však třeba brát jako prostředek.
EnglishI sincerely hope that it works, because this new approach should be instrumental in bringing some new realities to Europe.
Upřímně doufám, že tato koncepce bude fungovat, neboť by měla Evropě přinést změnu situace.
EnglishThe Commission was instrumental in setting it up and will play an important role in its management and implementation.
Komise byla nápomocna při jeho zřizování a bude hrát důležitou úlohu při jeho řízení a uplatňování.
EnglishThe debate that we are engaged in today must avoid the twofold temptation of emotiveness and instrumental political reaction.
V dnešní rozpravě se musíme vyvarovat dvojímu pokušení emotivnosti a nápomocné politické reakce.
EnglishIt has been instrumental in smashing paedophile rings, and catching murderers and terrorists, and that is what it is there for.
Napomáhal při rozbití gangu pedofilů či při dopadení vrahů a teroristů a k tomu je také určen.
EnglishI would remind you that the summary will be instrumental in safeguarding proper and fair protection for private individuals.
Připomínám vám, že shrnutí bude nástrojem při zajištění řádné a spravedlivé ochrany soukromých osob.
EnglishThe Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left was instrumental in the organisation of the debate.
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice pomohla tuto rozpravu zorganizovat.