anglicko-česko překlad pro "institutionally"

EN

"institutionally" český překlad

volume_up
institutional {příd. jm.}

EN institutionally
volume_up
{příslovce}

institutionally
volume_up
institučně {přísl.}
Their salary will also be institutionally lower.
I mzda bude institučně nižší.

Příklady použití pro "institutionally" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe cannot support this unjustified institutionally risky venture.
My takové neoprávněné a institucionálně riskantní propojení nemůžeme podpořit.
EnglishI therefore repeat: Europe is being led in the wrong direction, both institutionally and in substance.
Proto opakuji: Evropa je vedena špatným směrem jak institucionálně, tak obsahově.
EnglishInstitutionally, it is inclined to side with other anti-democratic empires, not free nations.
Institucionálně tíhne na stranu dalších antidemokratických impérií, nikoliv svobodných států.
EnglishThose in the South want to have a more institutionally defined framework for economic integration.
Partneři na jihu chtějí institucionálně lépe definovaný rámec pro hospodářskou integraci.
EnglishMr Trichet and Mr Rehn - and I am speaking institutionally - did you not see the crisis coming?
Pane Trichete a pane Rehne - a hovořím institucionálně - copak jste o nadcházející krizi nevěděli?
EnglishPersonally and institutionally I want to commit to close cooperation with you and with the European Parliament.
Osobně a institucionálně se chci zavázat k úzké spolupráci s Vámi a s Evropským parlamentem.
EnglishInstitutionally speaking, we are on the way from Nice to Lisbon.
Z hlediska institucí přecházíme od Nice k Lisabonu.
EnglishI am not sure that it would be institutionally possible.
Nejsem si jistý, jestli je to institucionálně možné.
EnglishAt the moment, the European Union is both institutionally fragmented and legally hindered as far as development aid is concerned.
V současnosti jsou v oblasti rozvojové pomoci instituce Evropské unie roztříštěné a čelí právním překážkám.
EnglishThe European Union is a complex body, made up of distinct, individual countries which have been united institutionally.
Evropská unie je velmi složitý celek, který je tvořen odlišnými, samostatnými zeměmi, které byly institucionálně sjednoceny.
EnglishWe don't necessarily always do it very well, but we have a sense of what the models are, politically and institutionally, to do that.
Ne vždy to nezbytně děláme dobře, ale tak nějak tušíme, na jakých principech, politických a institucionálních, k tomu dospět.
EnglishSurely the Ministers for Finance were aware of this when they met in Ecofin, which was institutionally competent, instead of Eurogroup?
Ministři financí to určitě věděli, když se setkali v Radě ECOFIN, která byla na rozdíl od Euroskupiny příslušný orgán, je to tak?
EnglishA temptation which may be politically comprehensible to the citizens of those countries involved, but which is not institutionally acceptable.
Pokušení, které může být politicky pochopitelné občanům zemí, kterých se týká, ale které je z institucionálního hlediska nepřijatelné.
EnglishMadam President, the results of the European Council could be seen as politically and institutionally satisfactory, but the message from today's debate is that the crisis is not over.
Paní předsedající, výsledky zasedání Evropské rady lze považovat za politicky a institucionálně uspokojivé, ale jádrem dnešní rozpravy je to, že krize dosud nepominula.
English(EL) Mr President, we need to acknowledge that, even though it was completely unprepared institutionally and politically, Europe made serious steps to deal with the crisis right from the start.
(EL) Pane předsedo, musíme uznat, že i když byla Evropa institucionálně a politicky zcela nepřipravena, přijala od samého počátku závažná opatření zaměřená na boj proti krizi.