anglicko-česko překlad pro "how about"

EN

"how about" český překlad

CS
EN

how about {spojka}

volume_up
how about
volume_up
a co {spoj.}
And how about those potentially dangerous toys which were not reported at all?
A co ty potenciálně nebezpečné hračky, které vůbec nebyly nahlášeny?
How about Lufthansa, Air France and Iberia, with 44% between them: is that a decisive influence?
A co Lufthansa, Air France a Iberia se 44 % mezi nimi: je to rozhodující vliv?
How about the need to rebuild our economy?
A co potřeba přebudovat naše hospodářství?

Příklady použití pro "how about" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishLouise Leakey talked yesterday about how we're the only one in this branch left.
Louise Leakey včera hovořila o tom, že jsme jediní, kteří z této větve zůstali.
EnglishPopulation growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Růst populace je důležitý, ale je to také o tom, kolik každý člověk spotřebuje.
EnglishIndeed, we also need to think about how to change the current European budget.
Musíme se také opravdu zamyslet nad tím, jak změnit stávající evropský rozpočet.
EnglishAnd to understand that, you have to understand a little bit about how stealth works.
A abyste tomu porozuměli, musíte trochu vědět, jak fungují maskovací technologie.
EnglishPerhaps you can add something about how this package is being prepared for June.
Snad byste mohl doplnit něco ohledně toho, jak se tento balíček na červen připravuje.
EnglishMy third and last point is about how we are coping with the economic impact.
Mým třetím a posledním tématem je otázka, jak se vyrovnáme s hospodářským dopadem.
EnglishIt is also very important to talk more about how we should coordinate aid efforts.
Je taktéž velmi důležité hovořit více o tom, jak bychom měli koordinovat naše úsilí.
EnglishSo we met in November 2002, and Aicha will now tell you how that came about.
Takže jsme se setkali v listopadu 2002. ~~~ A Aicha vám teď poví, jak k tomu došlo.
EnglishThose of you who know me know how passionate I am about opening the space frontier.
Ti z vás, kteří mě znají, vědí, jak nadšený jsem ohledně překonávání hranic vesmíru.
EnglishFor more information about how to connect a printer, see Add or remove a printer.
Další informace o připojení tiskárny naleznete v tématu Přidání nebo odebrání tiskárny.
EnglishWhat they are concerned about is how this is going to play out across Europe.
Jsou znepokojeni tím, jak se důsledky tohoto případu projeví v celé Evropě.
EnglishPeople have talked very much about how this group of workers is particularly vulnerable.
Už se hodně namluvilo o tom, jak je tato skupina pracovníků obzvlášť zranitelná.
EnglishWe must, now, begin a discussion about how to finance these new plans and ambitions.
Musíme nyní začít diskutovat o tom, jak tyto nové plány a ambice financovat.
EnglishAnd to do that, I'll tell you about how the brain deals with sensory input.
A proto vám povím o tom, jak náš mozek zachází se vstupními údaji od smyslů.
EnglishWe are talking precisely about how to deal with the situation of fragile states.
Hovoříme jasně o tom, jak řešit situaci v takzvaných citlivých státech.
EnglishFor information about how to embed a font, check the Help for the program you are using.
Informace o vložení písma do souboru naleznete v nápovědě k používanému programu.
EnglishFor information about how to share this way, see Share files with someone.
Informace o tomto způsobu sdílení naleznete v části Sdílení souborů s jinou osobou.
EnglishAfter this awful event occurs, Rocket gets to decide how she feels about it.
Když tento hrozný moment nastane, Rockett se jde rozhodnout, jak se cítí ohledně toho.
EnglishWhile I'm talking I'd like you to also be thinking about: How many places have you lived?
Zatímco mluvím, chtěl bych, abyste se zamysleli na kolika místech jste už žili?
EnglishAll of this is very complex but we must be careful about how we present matters.
Všechno je to velmi komplikované, ale musíme věci prezentovat opatrně.

Podobné překlady pro "how about" česky

how příslovce
Czech
about příslovce
about předložka
to look about sloveso
to hang about sloveso
to come about sloveso
to joke about sloveso
to bring about sloveso
to forget about sloveso
to beat about sloveso