anglicko-česko překlad pro "herself"

EN

"herself" český překlad

EN herself
volume_up
{zájmeno}

herself
volume_up
se {zájm.} (ona)
The rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
Zpravodajka musela ustoupit a spokojit se s 20 body odůvodnění.
This youngest of seven had to get herself to the front of the line.
Tahle nejmladší ze sedmi se musela postavit do čela fronty.
Well, one of the girls had taught herself to become the teacher.
No, jedna z dívek se sama naučila tolik, že se stala učitelkou.
herself
volume_up
ona sama {zájm.} (bez pomoci jiných)
Therefore, this still does not make the judge a human rights activist - she has never expressed herself on this point.
Nuže, to vše ještě nedělá ze soudkyně Afiuniové aktivistku za lidská práva - ona sama se na toto téma nikdy nevyjádřila.
I am sure Ms Filipiová will not object if I inform the House that she is, herself, a wheel-chair user.
Jsem si jist, že paní Filipiová nebude protestovat proti tomu, když oznámím sněmovně, že ona sama je vozíčkářka.
(FR) Mr President, Madam Commissioner, ladies and gentlemen, the Commissioner said that she herself wanted a Europe that was more visible, that meant something to citizens.
(FR) Pane předsedo, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, komisařka řekla, že ona sama chce viditelnější Evropu, která pro občany skutečně něco znamená.
herself
volume_up
sama {zájm.} (ona)
The rapporteur herself admits that the agreement threatens their future existence.
Sama zpravodajka připouští, že dohoda ohrožuje jejich budoucí existenci.
It was to be conquered and mastered like the Earth herself.
Bylo určeno k tomu, aby bylo dobyto a ovládnuto, jako sama Země.
Another point, which Mrs Roure herself has already broached, is that of sensitive data.
Další bod, o němž už se sama paní Roureová zmínila, je záležitost citlivých údajů.
herself
volume_up
sama {zájm.} (bez pomoci jiných)
The rapporteur herself admits that the agreement threatens their future existence.
Sama zpravodajka připouští, že dohoda ohrožuje jejich budoucí existenci.
It was to be conquered and mastered like the Earth herself.
Bylo určeno k tomu, aby bylo dobyto a ovládnuto, jako sama Země.
Another point, which Mrs Roure herself has already broached, is that of sensitive data.
Další bod, o němž už se sama paní Roureová zmínila, je záležitost citlivých údajů.
herself
volume_up
si {zájm.} (ona)
Baroness Ashton has never put herself in a position where she has to face universal suffrage.
Baronka Ashtonová si nikdy nedělala starosti s tím, jestli bude zvolena na základě všeobecného hlasování.
And I said, "Oh yeah, I'll try to write a mantra that she can sing to herself to help herself go to sleep."
A já, že zkusím napsat mantru, kterou by si mohla zpívat při usínání.
Baroness Ashton would guarantee a place for herself in the history of the European Union by giving momentum to the Doha negotiations.
Impulsem k jednání v Dohá by si baronka Ashtonová zajistila trvalé místo v historii Evropské unie.
herself
volume_up
sobě {zájm.} (ona)
A pregnant woman is treated like an incubator, deprived of the right to decide for herself and of the right to health and privacy to which every man is entitled.
S těhotnou ženou se zachází jako s inkubátorem, je zbavena práva sama o sobě rozhodovat a práva na zdraví a soukromí, na které má každý člověk nárok.
Rather than your disparaging remarks about the Irish looking for help, do you not accept that by helping Ireland, is the European Union helping herself?
Nejste ochoten připustit, místo vašich urážlivých poznámek o Irech, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, že pomocí Irsku Evropská unie pomáhá sama sobě?

Příklady použití pro "herself" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishShe has proven herself as a key person working on this issue in this House.
Dokázala, že je klíčovou osobou, která na tomto tématu zde ve sněmovně pracuje.
EnglishAny change in one's personal way of thinking starts with that person him or herself.
Jakákoli změna myšlení musí začít u dotyčného člověka samotného.
EnglishEurope must welcome the latter if she wants to be true to herself.
Chce-li Evropa zůstat věrná svým ideálům, musí uprchlíky uvítat.
EnglishWe had a reform group that Mrs Frassoni herself belonged to.
Byla zde skupina pro reformu, jíž byla paní Frassoniová členem.
EnglishThat has been stated very elegantly by Mrs Kroes herself.
To bylo velmi elegantně řečeno samotnou paní Kroesovou.
EnglishOf course, it is diabolical to persist in error, but I think this saying could equally apply to Mrs Lulling herself.
Pochopitelně, že je ďábelské opakovat chyby, ale myslím, že toto úsloví platí i na paní Lullingovou.
EnglishA worker who has been employed in a given enterprise may well then find himself or herself engaged in another company.
Pracovník - ať už jde o muže, či ženu - zaměstnaný u jedné firmy může být později zaměstnán u firmy jiné.
EnglishI am thinking of the funds for resolutions that we have proposed, like Mrs Ferreira herself, in the context of crisis management.
Mám na mysli fondy pro usnesení, která jsme navrhli, jako paní Ferreirová, v souvislosti s řízením krize.
EnglishThe ECR fully supports this report and I again thank Commissioner Damanaki for committing herself to abolishing discards.
ECR plně podporuje tuto zprávu a ještě jednou děkuji paní komisařce Damanakiové za její úsilí o zrušení výmětů ryb.
EnglishShe is undoubtedly an excellent MEP whose work is very good, but ultimately, she has aligned herself with the Council's view.
Je nepochybně vynikající poslankyní, jež svoji práci vykonává velmi dobře, avšak v tomto případě přejala názor Rady.
EnglishSomething else that the Commissioner herself mentioned was the question of simplifying the processes and cutting back on existing bureaucracy.
Další věcí, kterou komisařka zmínila, je otázka zjednodušení postupů a omezení stávající byrokracie.
EnglishIn taking upon herself for more than 20 years the role of champion of a united Europe, France has always had as her essential aim the service of peace.
Tím, že už dvacet let Francie usiluje o sjednocenou Evropu, sleduje především jeden cíl - sloužit míru.
EnglishAnd she also got books for herself.
English...distinguished himself / herself by…
EnglishI am therefore grateful to Mrs Jackson, who showed herself to be a little more rational than might be concluded from the final outcome.
Proto jsem vděčná paní Jacksonové, která měla trochu racionálnější postoje oproti tomu, co může být vyvozeno z konečného výsledku.
EnglishShe's a little out for herself.
EnglishIt implies the standardisation of European diplomacy under the aegis of herself and the Commission, and the negation of Member States' powers in the matter.
Znamená standardizaci evropské diplomacie pod záštitou její osoby a Komise a neguje pravomoci členských států v této oblasti.
EnglishI would like to pay tribute to the chief negotiator, who I see sitting next to Baroness Ashton, and to Baroness Ashton herself, for the way they have delivered this agreement.
Rád bych vzdal hold hlavnímu vyjednavači, který sedí vedle baronky Ashtonové, i samotné baronce Ashtonové za to, jaké dohody dosáhli.
EnglishThe Commission and the High Representative herself are looking forward to working together with the European Parliament on this important issue of civil-military cooperation.
Komise a vysoká představitelka osobně očekávají, že budou s Evropským parlamentem v této důležité záležitosti civilně-vojenské spolupráce spolupracovat.
EnglishThe Nobel prize-winner and Iranian lawyer Shirin Ebadi, who was prepared to handle the defence of the imprisoned leaders, has herself been on the receiving end of death threats.
Samotné nositelce Nobelovy ceny a íránské právničce Shirin Ebadiové, která byla připravena tyto uvězněné představitele obhajovat, bylo také vyhrožováno smrtí.