EN

help {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
If it finds an issue, Program Compatibility Assistant provides some recommended actions that you can take to help the app run properly on Windows 8.
Při zjištění problému nabídne Pomocník s kompatibilitou programů určité doporučené akce, které vám pomohou aplikaci v systému Windows 8 správně spustit.
The aim is to provide aid for the workers affected by the consequences of the significant changes in the structure of international trade and to help them re-enter the labour market.
Cílem je poskytnout výpomoc pracujícím postiženým důsledky výrazných změn ve struktuře mezinárodního obchodu a pomoci jim vrátit se na trh práce.
People there are calling for help and it is our duty to provide that help.
Lidé tam volají o pomoc a naší povinností je tuto pomoc jim poskytnout.
This must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for.
Tato pomoc musí zahrnovat i pomoc, o kterou požádal Parlament bývalý předseda vlády.
Creating development sometimes also requires direct help through peacekeeping operations.
Podpora rozvoje někdy vyžaduje i přímou pomoc prostřednictvím mírových operací.
2. IT
Online Help includes new Help topics and the latest versions of existing topics.
Online nápověda obsahuje nová témata nápovědy a nejnovější verze existujících témat.
For more information about using Windows Firewall, see Windows Help and Support.
Další informace o bráně Windows Firewall naleznete v Nápověda Windows a odborné pomoci.
On the "Windows Help and How-to" webpage, enter the error code that you received.
Na stránce Nápověda a postupy pro systém Windows zadejte kód chyby, který byl zobrazen.

Příklady použití pro "help" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishToday we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
Dnes se snažíme pomoci rozvojovým zemím, aby vstoupily do globalizovaného světa.
EnglishIndeed it is not without interest to have such data to help in making decisions.
Takovéto údaje mohou být ve skutečnosti prospěšné a mohou napomoci rozhodování.
EnglishState-building takes time - but we must be prepared to be there and offer help.
Budování státu je zdlouhavý proces, musíme však být připraveni nabídnout pomoc.
EnglishHere are some tips to help you find the device you want to add to your computer:
Několik rad, které vám mohou pomoci najít zařízení, jež chcete přidat do počítače:
EnglishThe following resources can help you with devices that aren't working properly:
Následující prostředky vám mohou pomoci se zařízeními, která správně nefungují:
EnglishThis may help also to overcome difficulties in implementing cohesion programmes.
Může to také pomoci při překonávání obtíží při provádění programů soudržnosti.
EnglishWe now have to provide the Taiwanese with all the help that is humanly possible.
Musíme nyní poskytnout Tchajwancům veškerou pomoc, která je v lidských silách.
EnglishMany women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
Mnoho žen v důsledku nezákonných potratů prováděných bez lékařské pomoci zemřelo.
EnglishIt is specifically designed to help small businesses address issues of defence.
Toto oddělení je speciálně navrženo pro pomoc malým podnikům v otázkách obrany.
EnglishIt is Italy that needs concrete help today; tomorrow, it might be another country.
Dnes je to Itálie, která potřebuje konkrétní pomoc; zítra to může být jiná země.
EnglishWe must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.
Musíme jim pomoci, abychom mohli být loajální k sobě i k našim společným hodnotám.
EnglishTake the following actions to help ensure that it is not one of these problems:
Pomocí následujících akcí ověříte, zda se nejedná o některý z těchto problémů:
EnglishMany of the features of Webmaster Tools can help you identify potential problems.
Mnoho funkcí Nástrojů pro webmastery vám může pomoci odhalit potenciální problémy.
EnglishUser Account Control (UAC) can help prevent unauthorized changes to your computer.
Nástroj Řízení uživatelských účtů může zabránit neoprávněným změnám v počítači.
EnglishWhen you do something philanthropic to help another person, it lasts and it lasts.
Pokud uděláte něco dobročinného, abyste pomohli jiné osobě, tak to trvá a trvá.
English(RO) While listening to Mrs Băsescu, I cannot help but declare: 'O, les pauvres!
(RO) Když poslouchám paní Băsescuovou, nemohu než prohlásit: "O, les pauvres!
EnglishExtraordinary and exceptional help should be considered in these precise cases.
Měli bychom v těchto případech zvážit poskytnutí mimořádné a výjimečné pomoci.
EnglishThe question is: how can reinforced cooperation with the US help us to get there?
Otázka zní: jak nám intenzivnější spolupráce s USA může pomoci toho dosáhnout?
EnglishI should never take up my speaking time by doing this, but I could not help it.
Neměl bych takhle ztrácet čas vyhrazený pro můj projev, ale nemohl jsem si pomoci.
EnglishThese days, the IMF is the right organisation to help Greece out of the crisis.
Ta správná organizace, která může v těchto dnech pomoci Řecku z krize, je MMF.

Synonyma (anglicky) pro "help":

help
helping