anglicko-česko překlad pro "happy for you"

EN

"happy for you" český překlad

Viz příklady pro použití "happy for you" v kontextu.

Podobné překlady pro "happy for you" česky

happy přídavné jméno
for předložka
for spojka
Czech
see podstatné jméno
you zájmeno

Příklady použití pro "happy for you" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI care that your customer and your team is happy and you're organized with that.
Zajímá mě to, že tvůj zákazník a tvůj tým jsou spokojeni a že jsi ve své práci organizovaný.
EnglishBut I am also equally happy that you, President Trichet, referred to financial stability.
Jsem však stejně potěšena i tím, že jste, pane předsedo Trichete, zmínil finanční stabilitu.
EnglishThat does not surprise me, Mr President, and I am very happy for you, you are well worthy of it!
Nijak mě to nepřekvapuje, pane předsedající, a jsem velmi rád, protože jste toho hoden!
EnglishShe said, "If you were happy, son, you wouldn’t have to say it."
Odpověděla: "Kdybys byl šťastný, synu, nemusel bys o tom mluvit."
English(Honking) (Applause) Dennis Hong: I'm so happy for you.
(Troubení) (Potlesk) Dennis Hong: Jsem z Tebe nadšený.
EnglishI am very happy that you are here with us today.
Jsem velmi potěšen, že jste tu dnes s námi.
EnglishLM: Most of my professors were all for it, and they said, "Bring pictures and show me the clips online," and "I'm happy for you."
Většina z nich byla pro, říkali: "Sežeň fotky a ukaž mi ty videa na internetu" a "Jsme za tebe rádi."
EnglishMr President, the G20 Summit is an important summit where it is more than vision that will be needed - I am happy that you have said so too.
Pane předsedo, summit skupiny G20 je významným summitem, na kterém nebude stačit pouhá vize - jsem ráda, že jste o tom také mluvil.
EnglishIf you're here today -- and I'm very happy that you are -- you've all heard about how sustainable development will save us from ourselves.
Pokud jste dnes zde – a já jsem za to velmi ráda – pak jste již všichni slyšeli, jak nás trvale udržitelný rozvoj může zachránit před námi samými.
EnglishPrime Minister, we are very happy that you were able to join us this afternoon, and wish you every success in the important work you are engaged in.
Pane premiére, velice nás těší, že jste se k nám mohl dnes odpoledne připojit, a přejeme vám co největší úspěch ve významné práci, kterou se zabýváte.
EnglishI would not want to deprive anyone of an individual answer, but if you wish to deal with the questions together, Commissioner, I would be happy for you to do so.
Nerada bych kohokoli připravila o právo na samostatnou odpověď, ale pokud byste chtěl tyto dotazy zodpovědět najednou, pane komisaři, budete vítán.
EnglishLet me repeat, Mr Evans, that if my reply has been a bit off-centre, I would be very happy if you could tell me exactly what you meant by your question.
Ještě jednou bych rád zopakoval, pane Evansi, že pokud moje odpověď nebyla úplně přesná, byl bych velmi rád, kdybyste mi přesněji objasnil význam své otázky.

Jiná slova

English
  • happy for you

Podívejte se na česko-anglický slovník od bab.la.