anglicko-česko překlad pro "to halt"

EN

"to halt" český překlad

EN to halt
volume_up
[halted|halted] {sloveso}

The European agency Frontex has helped to halt thousands of illegal immigrants.
Evropská agentura Frontex pomohla zastavit tisíce nelegálních přistěhovalců.
Sound agriculture can help to preserve biodiversity and halt the extinction of species.
Rozumné zemědělství může pomoci zachovat biodiverzitu a zastavit vymírání druhů.
(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
(CS) Všichni chceme dýchat zdravý vzduch a také zastavit tání ledovců.
to halt (také: to stop)

Příklady použití pro "to halt" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIf no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
Pokud ho neudělá nikdo, bude rozšíření, které si všichni přejí, dočasně zastaveno.
EnglishReforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
Reformy ztratily dech a ty, které byly realizovány, jsou v podstatě jen na papíře.
EnglishIncidentally, my party advocates a halt to enlargement after the accession of Croatia.
Mimochodem moje strana obhajuje zastavení rozšiřování po přistoupení Chorvatska.
EnglishEven if negotiations grind to a halt, the possibilities for dialogue are not exhausted.
I když jednání uváznou na mrtvém bodě, možnosti vedení dialogu nejsou vyčerpány.
EnglishBut it would be a mistake to see European grinding to a halt as a result.
Bylo by však mylné se domnívat, že se ve výsledku činnost Evropské unie zastaví.
EnglishBefore this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
Musíme učinit přítrž tomuto procesu dříve, než se ze snu stane noční můra.
EnglishI appeal to the EU's High Representative to halt the succession of these bloody executions.
Apeluji na vysokou představitelku EU, aby zastavila sérii těchto krvavých poprav.
EnglishThe Liberal Democrats' commitment to civil liberties comes to a grinding halt at Calais.
Závazek liberálních demokratů vůči občanským svobodám trapně končí v Calais.
EnglishEurope's progress towards realising these objectives has almost come to a halt.
Pokrok Evropy směřující k naplnění těchto cílů se téměř zastavil.
EnglishCall a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business.
Zastavte nekonečný proud směrnic a nařízení, které jsou obchodu jen na překážku.
EnglishThe food crisis which is affecting Europe at the moment has brought trade with Russia to a halt.
Potravinová krize, která momentálně postihla Evropu, zastavila obchod s Ruskem.
EnglishOutside the doors of this Chamber, huge banners with EU logos proclaim: Halt poverty.
Venku za zdmi tohoto Parlamentu jsou veliké billboardy s logem EU a heslem: Zastavte chudobu.
EnglishAs a last resort, the EU delegation actively carries out démarches to halt executions.
Jako poslední možnost delegace EU aktivně podniká diplomatické kroky, aby popravy zastavila.
EnglishI think that the Commission must adopt measures to halt this injustice.
Jsem přesvědčen, že Komise musí přijmout opatření, aby této nespravedlnosti učinila přítrž.
EnglishOne objective is the creation of a free trade area by 2010, but this, too, has ground to a halt.
Jedním z cílů je vytvoření oblasti volného obchodu do roku 2010, ale i zde to vázne.
EnglishAt the same time, the accession negotiations came to a halt because of the bilateral border dispute.
Zároveň však došlo k pozastavení jednání z důvodu bilaterálního sporu o hranice.
EnglishYes, we need to halt the race towards insecurity and greater inequality.
Samozřejmě, že musíme přestat jako o závod běžet do cíle, kterým je nejistota a větší nerovnost.
EnglishI feel that this process has now nevertheless ground to a halt.
Nicméně mám pocit, že nyní je důvod k obavě, že se tento proces zastaví.
EnglishIn this regard, a complete halt to the construction of new nuclear power plants must be agreed.
V tomto ohledu je třeba se shodnout na jasném zastavení výstavby nových jaderných elektráren.
EnglishIt also argues that Member States should call a halt to budget cuts in healthcare services.
Uvádí také, že členské státy by měly požadovat zastavení rozpočtových škrtů ve zdravotních službách.