anglicko-česko překlad pro "half-hearted"

EN

"half-hearted" český překlad

EN

half-hearted {přídavné jméno}

volume_up
half-hearted (také: halfhearted)
half-hearted (také: halfhearted, namby-pamby)
I am in favour of this package, even though I consider it rather half-hearted in view of the problems that I have just outlined.
Podporuji ho, přestože jej vzhledem k problémům, jež jsem právě naznačil, pokládám za poněkud polovičatý.
In many areas that give citizens cause for concern, we either get there too late or we make only half-hearted decisions.
V mnoha oblastech, které občanům dávají důvod k obavám, se dostaneme k rozhodnutím buď příliš pozdě, nebo děláme jen polovičatá rozhodnutí.
We will need to do a great deal more than these half-hearted measures taking two steps forward and one step back to stem the illegal flow.
Bude třeba udělat daleko víc než jen tato polovičatá opatření, která představují dva kroky dopředu a jeden dozadu, abychom zastavili tento příliv ilegálních přistěhovalců.

Příklady použití pro "half-hearted" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Commission has sat back and watched this development of half-hearted procedures against deficit offenders.
Komise k tomuto polovičatému postupu proti rozpočtovým prohřeškům jen přihlížela.
EnglishIts support and its diplomatic presence remain half-hearted.
Její podpora a její diplomatická přítomnost zůstává vlažná.
EnglishThat means that the policy of containing Iran only by half-hearted sanctions and diplomacy has failed.
Znamená to, že politika kontroly Íránu pouze prostřednictvím polovičatých sankcí a diplomacie selhala.
EnglishBecause citizens would have condemned this half-hearted gesture which would have allowed the cruel slaughter to continue.
Protože toto polovičaté gesto, které by umožnilo pokračování krutých jatek, by občané odsoudili.
EnglishI am in favour of this package, even though I consider it rather half-hearted in view of the problems that I have just outlined.
Podporuji ho, přestože jej vzhledem k problémům, jež jsem právě naznačil, pokládám za poněkud polovičatý.
EnglishThis is half-hearted and inconsistent.
EnglishIn many areas that give citizens cause for concern, we either get there too late or we make only half-hearted decisions.
V mnoha oblastech, které občanům dávají důvod k obavám, se dostaneme k rozhodnutím buď příliš pozdě, nebo děláme jen polovičatá rozhodnutí.
EnglishYou have made what is, in a way, a half-hearted commitment; you have been quite firm on the principle, but you have not provided us with any guarantees.
Děláte něco, co je svým způsobem polovičaté; kladl jste důraz na princip, ale neposkytl jste nám žádné záruky.
EnglishWe were left with the impression that it was half-hearted, in large part lacking initiative and altogether unsuccessful, despite the best efforts of individuals.
Zůstal v nás dojem, že bylo vlažné, z velké části postrádalo iniciativu a bylo celkově neúspěšné, a to i přes maximální úsilí jednotlivců.
EnglishHowever, the Commission has only made a half-hearted start in connection with the EU Toys Directive, and unfortunately it has not been improved by this compromise.
Nicméně Komise přišla v rámci evropské směrnice o bezpečnosti hraček pouze s polovičatým začátkem, který se tímto kompromisem bohužel nezlepšil.
EnglishWe will need to do a great deal more than these half-hearted measures taking two steps forward and one step back to stem the illegal flow.
Bude třeba udělat daleko víc než jen tato polovičatá opatření, která představují dva kroky dopředu a jeden dozadu, abychom zastavili tento příliv ilegálních přistěhovalců.
EnglishNow, when President Assad begins taking brutal measures against his own people, we are, of course, dutifully condemning his actions and imposing half-hearted sanctions.
Nyní prezident Asad začíná uplatňovat brutální opatření proti svému vlastnímu lidu a my samozřejmě z povinnosti odsuzujeme jeho akce a přijímáme polovičaté sankce.
EnglishLess positive is the directive's half-hearted monitoring provision in respect of toy safety standards, since manufacturers themselves are held responsible for the safety aspect.
Méně pozitivní je, že ustanovení směrnice o kontrole dodržování bezpečnostních norem je nedomyšlené, neboť za bezpečnostní aspekt jsou odpovědní sami výrobci.

Synonyma (anglicky) pro "half-hearted":

half-hearted

Podobné překlady pro "half-hearted" česky

half podstatné jméno
half přídavné jméno
half číslovka
Czech
half brother podstatné jméno
half time podstatné jméno
half board podstatné jméno
half track podstatné jméno
half adder podstatné jméno
half and half příslovce
half dollar podstatné jméno
half crown podstatné jméno
half a litre podstatné jméno
half note podstatné jméno