EN

ground {přídavné jméno}

volume_up
Ground handling services make a key contribution to aviation safety and security.
Služby pozemní obsluhy jsou klíčovým příspěvkem k bezpečnosti letecké dopravy.
There was also a lack of coordination between air and ground transport.
Nedostatečná byla také koordinace mezi leteckou a pozemní dopravou.
The third concerns ground handling services, which must be effective and productive.
Třetí se týká služeb pozemní obsluhy, které musí být efektivní a produktivní.
ground (také: milled, minced)
volume_up
mletý {příd. jm. m.}
ground (také: downstairs, downstair)
It's not the marketing on the ground.
Není to přízemní marketing.
CS

Above Ground Level

volume_up
1. vojenství
Above Ground Level

Příklady použití pro "ground" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishGround handling services make a key contribution to aviation safety and security.
Služby pozemní obsluhy jsou klíčovým příspěvkem k bezpečnosti letecké dopravy.
EnglishReforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
Reformy ztratily dech a ty, které byly realizovány, jsou v podstatě jen na papíře.
EnglishWe need troops and forces on the ground with local knowledge and experience.
Potřebujeme na místě jednotky a vojsko, které mají znalost místního prostředí.
EnglishThe third concerns ground handling services, which must be effective and productive.
Třetí se týká služeb pozemní obsluhy, které musí být efektivní a produktivní.
EnglishIt must be equally clear, however, that there are certain ground rules in police work.
Zároveň však také musí být jasné, že se policejní práce řídí určitými pravidly.
EnglishEvery time Didara has a fight on holy ground a genie enters her, and she falls ill.
Pokaždé, když se Didara pohádá na zasvěceném místě, vleze do ní džin a ona onemocní.
EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
Tím získáme společnou platformu, abychom mohli společně vyjednávat s Čínou.
EnglishEverything will depend on how the agreements reached are implemented on the ground.
Všechno bude záviset na tom, jak budou dosažené dohody realizovány v praxi.
EnglishThat, because the footprint, as you can see, is just the pole touching the ground.
A to proto, že ta stopa, jak můžete vidět, je pouze plocha sloupu, kde se dotýká země.
EnglishGalileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.
Galileo má zahrnout síť 30 družic a pozemních řídících infrastrukturních zařízení.
EnglishAuditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
Auditoři musí mít pro svá stanoviska pevný základ, který je založený na dokladech.
EnglishThat is why I will be making these visits to see how things are working on the ground.
Proto uskutečním tyto návštěvy, aby se na místě přesvědčil, jak se věci mají.
EnglishThis puts the European idea at risk and allows narrow-minded nationalism to gain ground.
Ohrožujeme tím evropský projekt a ženeme vodu na mlýn krátkozrakému nacionalismu.
EnglishThe projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
Projekty jsou hotovy a musíme zajistit, aby se tento plán pohnul z místa.
EnglishI would urge you, Mr President, to convey our good wishes to the troops on the ground.
Pane předsedo, naléhavě Vás žádám, abyste jednotkám v poli předal naše přání zdaru.
EnglishThat is why it makes it so difficult to try to find common ground to get solutions.
Proto je nalezení společného základu pro řešení této situace tak složité.
EnglishThese two debates intersect at one point, they have one common ground.
Tyto dvě debaty se protínají v jednom bodě, mají jednoho společného jmenovatele.
EnglishOnce again, we need those on the ground to tell us what actually happened.
Znovu opakuji, potřebujeme lidi přímo na místě, aby nám řekli, co se skutečně stalo.
EnglishThe image that I sketched is a very realistic one, I think, for the people on the ground.
Obraz, který jsem nastínil, je velmi realistický, myslím z hlediska tamních lidí.
EnglishThere is only one final objective: this lethal virus must no longer find fertile ground.
Je pouze jeden konečný cíl, a to aby tento smrtelný virus už nenašel úrodnou půdu.