anglicko-česko překlad pro "great idea"

EN

"great idea" český překlad

Viz příklady pro použití "great idea" v kontextu.

Podobné překlady pro "great idea" česky

great přídavné jméno
idea podstatné jméno

Příklady použití pro "great idea" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAll it requires is photons, neurons, and a great idea to create this thing.
Vyžaduje to jen fotony, neurony a skvělý nápad vytvořit něco takového.
EnglishDeveloping computers for the elderly is certainly a great business idea.
Vývoj počítačů pro starší lidi je určitě vynikající obchodní myšlenka.
EnglishThe defence of Europe is more than one European summit, it is the defence of a great idea.
Obrana Evropy, to není jen jedna evropská vrcholná schůzka, je to obrana velké myšlenky.
EnglishSo, it was a great idea that didn't work at all: it blew up.
Skvělá myšlenka, která ale ani trochu nefungovala; přístroj vybuchoval.
EnglishWhat a great idea, but please let us drop this safeguard clause.
Skvělý nápad, ale odstraňme, prosím, tuto ochranou doložku.
EnglishWe worked a great deal on the idea of a substantial transition phase and I feel that I support it.
Na myšlence podstatné přechodné fáze jsme odvedli veliký kus práce a já cítím povinnost ji podpořit.
EnglishAnd at that sushi bar we came up with a great idea.
A tam v tom sushi baru jsme dostali supr nápad.
EnglishHave a great idea to improve search?
Chcete se podělit o svoji pozitivní zkušenost s Googlem?
EnglishNow, that's a great idea, but what I'd like to say is that, in fact, this is a great metaphor for the way that ideas happen.
Výborný nápad; ale to hlavní, co bych chtěl říct je, že toto je skvělá ukázka toho, jak vznikají nápady.
EnglishExchanging information is a great idea but it could cause frustration if we do not have action as a result.
Výměna informací je vynikající myšlenkou, pokud však výsledným opatřením nebudou konkrétní kroky, mohla by vyvolat frustraci.
EnglishHave a great idea to improve search?
Máte skvělý nápad, jak vyhledávání vylepšit?
EnglishSo the metaphor I'd like the use I can take from a story of a great idea that's quite recent -- a lot more recent than the 1650s.
Takže bych je mohl přiblížit na jedné staré historce, která je vlastně ještě aktuálnější než tehdy v roce 1650.
EnglishOne is you've got to have a great idea.
Jeden je, že musíte mít skvělý nápad.
EnglishIf you take the time to analyse the Irish referendum and the voting behaviour of young people, you will see these people saying that Europe is a great idea.
Kdybyste věnovali čas analýze irského referenda a volebnímu chování mladých lidí, zjistili byste, že tito lidé vnímají Evropu pozitivně.
EnglishAfter the war, the ideas of Macedonism were taken on board and imposed with an iron fist by the Yugoslav Communist Party and later became part of the idea of Great Serbia.
Po válce byly myšlenky "makedonismu" přijaty a prosazeny tvrdou pěstí jugoslávské komunistické strany a později se staly součástí myšlenky velkého Srbska.
EnglishHence I also think that the Prime Minister did well to stress one aspect, and I think it should be the great idea of the European Union in the years to come - openness.
Proto si také myslím, že pan ministerský předseda správně zdůraznil jeden aspekt, o němž se domnívám, že je pro Evropskou unii do nadcházejících let velmi užitečný - otevřenost.
EnglishTweaking the law's clearly not good enough, and tort reform, which is a great idea, lowers your cost if you're a businessperson, but it's like a Band-Aid on this gaping wound of distrust.
Vypilování práva očividně nestačí. A "tort reform", která je skvělým nápadem, snižuje vaše náklady, pokud jste podnikatel, ale je to jako náplast na otevřenou ránu nedůvěry.
EnglishSomebody, some people -- and I saw somebody kind of make the motion over here -- some people have a great idea where they light the match, melt the side of the candle, try to adhere it to the wall.
Jiní, a tady sem taky někoho viděl to pohybem naznačovat, dostanou fantastický nápad, že zapálí sirku, roztopí vosk na boku svíčky a snaží se jí přilepit na stěnu.
Jiná slova
English
  • great idea

Bab.la navíc nabízí česko-anglický slovník pro více překladů.