anglicko-česko překlad pro "to grab"

EN

"to grab" český překlad

EN to grab
volume_up
[grabbed|grabbed] {sloveso}

1. generál

to grab (také: to catch, to seize)
to grab (také: to catch, to seize)
Tangle-free, reinforced cords allow you to grab and go.
Zesílené kabely odolné proti zamotání umožňují přístroj popadnout a vyrazit na cestu.
to grab (také: to catch, to clutch, to grasp, to grip)
The rootless, exclusively profit-oriented multinationals want to grab the lion's share of the profits while contributing as little as possible to public costs.
Nezakotvené nadnárodní společnosti, které jsou zaměřené výhradně na zisk, chtějí uchvátit největší část zisků a přitom co nejméně přispět k veřejným výdajům.
Let us be clear: the suggestion of a 5% increase is completely unacceptable and the idea of so-called own resources is equally unacceptable - it is just a power-grab by the EU.
Aby bylo jasno: návrh na 5 % navýšení je naprosto nepřijatelný, stejně jako myšlenka takzvaných vlastních zdrojů - jedná se pouze o snahu EU uchvátit moc.

2. "at"

to grab
He's managed to grab a tip of these worms.
Dokáže chňapnout za vyčuhující tělíčka těch červů.
to grab
volume_up
hrábnout [hrábnu] {sl.} (po)

Příklady použití pro "to grab" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd that's why we continue to grab technology -- because we want those things.
A přesně proto pokračujeme v uchopování technologií, přesně tyhle věci totiž chceme.
EnglishWe'll go over to Jacques Tati here and grab our blue friend and put him down on the table as well.
Přejdeme sem k Jacques Tati a vezmeme našeho modrého přítele a také ho dáme na stůl.
EnglishTherefore, the most important thing is to have enough courage to grab the bull by its horns.
Nejdůležitější je proto mít dostatek odvahy podívat se pravdě do očí.
EnglishYou are using the crisis as a massive power grab to take us towards fiscal union.
Využíváte krizi jako mocný nástroj pro uchopení moci, pomocí něhož nás chcete přivést k fiskální unii.
EnglishSo this experiment would have to cause a surge of oxytocin, have to grab it fast and keep it cold.
Takže tento pokus musí způsobit příval oxytocinu, rychle ho zachytit a udržet v chladu.
EnglishIf I grab the canvas, I can kind of do the same thing -- stretch it out.
Když chytnu plátno, můžu s ním dělat to samé -- roztáhnout jej.
EnglishNow I’ll grab the pictures I want and drag them into the Timeline.
Now I’ll grab the pictures I want and drag them into the Timeline.
EnglishIt therefore offers rich pickings, and some people will always try to grab these by illegal means.
Takže je to koláč, o který se vždycky bude někdo nelegálně pokoušet.
EnglishThe Solana/Ferrero-Waldner report points to the Kremlin's grab for the Arctic.
Zpráva, kterou vypracovali pan Solana a paní Ferrero-Waldnerová, poukazuje na úsilí Kremlu podmanit si Arktidu.
EnglishGrab your cat-eye sunglasses and jump in the station wagon!
Nasaďte si retro sluneční brýle a nastupte si do pořádného kombíku!
EnglishFor this very reason, we must instead grab extremism and extremist ideas by the roots.
Z tohoto prostého důvodu musíme tedy usilovat o vymýcení extremismu a extremistických idejí od samých kořenů.
EnglishIs there some kind of natural illustration, some demonstration that would grab people's imagination here?"
Je tu nějaká přirozená ukázka, nějaká demonstrace, která by zaujala zde dnes přítomné publikum?
EnglishAnd so a hammer, when we grab a hammer, that's what we're grabbing.
A přesně tohoto se chytáme, když se chopíme kladiva.
EnglishWe've used fear, if you like, to grab people's attention.
Používali jsme strach, abychom přitáhli pozornost lidí.
EnglishAnother cartel is gearing up to grab the gas market.
Další hýbe pákami, aby se zmocnil trhu se zemním plynem.
EnglishWe can grab elements off the front, where upon they reanimate, come to life, and drag them down onto the table here.
Můžeme vzít prvek zepředu, který se vzkřísí, přijde k životu, a přetáhneme jej sem dolů na stůl.
EnglishI say I'm going to grab hold of my wrist to make sure nothing goes up or down my sleeve, that is a lie.
Říkám, že budu kontrolovat držení na mém zápěstí abych se ujistil, že nic nesjede dolů a nahoru mým rukávem, to je lež.
EnglishThis is where the power grab starts and shame on it.
To, co potřebujeme, jsou konkrétní opatření.
EnglishMadam President, we are familiar with the idea that a land grab is the unwarranted appropriation of property belonging to another.
Paní předsedající, je nám známo, že zabrání půdy je svévolné přivlastnění majetku někoho jiného.
EnglishBut what's even cooler is that if I have two fingers, I can actually grab a photo and then stretch it out like that really easily.
Ale co je ještě lepší, když použiju dva prsty, můžu vzít fotku a roztáhnout ji opravdu velmi snadno.