anglicko-česko překlad pro "goodwill"

EN

"goodwill" český překlad

volume_up
goodwill {podstatné jméno}
EN

goodwill {podstatné jméno}

volume_up
The most basic definition of volunteering is goodwill in action.
Nejzákladnější definice dobrovolnictví je dobrá vůle v praxi.
However, it will take more than goodwill.
K tomu však nebude stačit pouze dobrá vůle.
There is goodwill, as there may have been in the 19th century, as there may have been in Peking in the 1800s.
Je zde dobrá vůle, jako zde byla v 19. století, jako byla v Pekingu na počátku 19. století.
goodwill (také: reputation)

Příklady použití pro "goodwill" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is an issue on which people of goodwill can come to different conclusions.
Jedná se o záležitost, ohledně které mohou lidé dobré vůle dojít k různým závěrům.
EnglishThis would be a goodwill gesture that could launch the necessary dialogue and debate.
Tím byste projevil dobrou vůli, která by mohla otevřít nezbytný dialog a diskusi.
EnglishThe few jobs which may be on offer depend on the goodwill of the parties.
Několik pracovních nabídek, které jsou k dispozici, závisí na dobré vůli stran.
EnglishHowever, that goodwill must not order us not to speak out about things we do not like.
Tato náklonnost nám však nesmí bránit hovořit o záležitostech, které se nám nelíbí.
EnglishOur second principle is that we cannot be dependent on the goodwill of a monopoly.
Naší druhou zásadou je, že se nemůžeme spoléhat na dobrou vůli monopolů.
EnglishIn the WTO negotiations, we need to show greater understanding of others and more goodwill.
V jednáních WTO musíme ukázat větší porozumění vůči ostatním a více dobré vůle.
EnglishThis must be preceded by a preliminary phase in which both parties demonstrate their goodwill.
Musí mu předcházet přípravná fáze, ve které obě strany prokáží svou dobrou vůli.
EnglishWe are interested in Azerbaijan and have a great deal of goodwill for the country.
Máme o Ázerbájdžán zájem a jsme této zemi velmi příznivě nakloněni.
EnglishIt is creating enormous problems and drawing on the goodwill and efforts that will be there.
Vznikají tak veliké problémy, jejichž řešení vyžaduje velkou ochotu a úsilí.
EnglishThis is achieved by a mixture of goodwill, compromise, good diplomacy and clear leadership.
Toho se dosahuje kombinací dobré vůle, kompromisů, dobré diplomacie a jasného vedení.
EnglishThe President of Belarus needs to display clear goodwill as demonstrated by appropriate actions.
Běloruský prezident musí jasně prokázat dobrou vůli a podniknout odpovídající kroky.
EnglishIn the meantime, we have shown our goodwill in a number of important ways.
Mezitím jsme mnoha důležitými způsoby prokázali svou dobrou vůli.
EnglishColleagues, we prefaced each of our resolutions on Guantánamo with protestations of goodwill.
Kolegové, zahajovali jsme každé z našich usnesení o Guantánamu prohlášeními o dobré vůli.
EnglishIn this season of goodwill, I am prepared to go along with the proposals.
Jsem v tomto předvánočním čase svolný s těmito návrhy souhlasit.
EnglishI think that we look upon Azerbaijan with a great deal of goodwill, and also on the authorities there.
Domnívám se, že se na Ázerbájdžán i jeho orgány díváme s velkou dávkou dobré vůle.
EnglishUkraine is going to be a partner who should be treated with goodwill.
Ukrajina bude partnerem, se kterým by se mělo jednat s dobrou vůlí.
EnglishHowever, the way in which the 'no' vote in Ireland was dealt with is not creating goodwill.
Ale způsob, jakým se jednalo s irským odmítnutím, nevytváří důvěru.
EnglishThe list is long and Parliament is asking to be convinced of the goodwill of the European executive.
Seznam je dlouhý a Parlament žádá, aby byl přesvědčen o dobré vůli evropské exekutivy.
EnglishWhen there is a tsunami or a tragedy in Haiti, it is never goodwill that we lack, but coordination.
Když dojde k tsunami nebo k tragédii na Haiti, nikdy nám nechybí dobrá vůle, ale koordinace.
EnglishThis is not a question of the goodwill of Traian Băsescu; the Székely people do have the right to autonomy.
Není to otázka vůle Traiana Băsesca; Székelyové mají na samosprávu právo.

Synonyma (anglicky) pro "goodwill":

goodwill