anglicko-česko překlad pro "to get into"

EN

"to get into" český překlad

EN to get into
volume_up
{sloveso}

to get into (také: to accede, to get in, to get on, to sign on)
They can get everywhere: tomorrow morning, they may be on the plane we are just about to take.
Teroristé se mohou dostat kamkoli: zítra ráno mohou být v letadle, do něhož hodláme nastoupit.
If you were told that a plane that you were about to get on had a 50/50 chance of crashing, you probably would not get on.
Kdyby vám někdo řekl, že letadlo, do kterého se chystáte nastoupit, se s pravděpodobností 50:50 zřítí, pravděpodobně byste do něj nenastoupili.
to get into
volume_up
obléct si {refl. sl.}
to get into (také: to come in, to enter, to go in, to walk in)
to get into (také: to accede, to come in, to enter, to step in)
Whilst a wonderful idea, SMEs find it very difficult to get access for the sectors that they are specifically involved in.
I když je to vynikající nápad, pro malé a střední podniky je těžké vstoupit do odvětví, v nichž jsou přímo zapojeny.
When they get a hankering for some treats, we actually allowed them a way out into a little smaller enclosure where they could enter the market.
Když zatoužily po nějakých dobrotách, dovolili jsme jim jít ven do menší ubikace, kde mohly vstoupit na trh.
Because from what I can tell, the three things gay Americans seem to want most are to join the military, get married and start a family.
Protože, co můžu říct, tak tři věci, které američtí gayové zřejmě chtějí nejvíc, jsou vstoupit do armády, oženit se a založit rodinu.

Podobné překlady pro "to get into" česky

to get sloveso
into předložka
Czech

Příklady použití pro "to get into" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIf I take 30 steps exponentially -- two, four, eight, 16 -- I get to a billion.
Když udělám 30 kroků exponenciálně, dva, čtyři, šestnáct, dostanu se k miliardě.
EnglishYou get hints, the actual steps for that problem, if you don't know how to do it.
Dostáváte rady s kroky pro vyřešení daného příkladu, pokud si s ním nevíte rady.
EnglishIf we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
Pokud chceme skoncovat s nicneděláním, tak to stejně většina lidí jistě neudělá.
EnglishThese tools don't get socially interesting until they get technologically boring.
Tyto nástroje se nestanou společensky zajímavé dokud nebudou technologicky nudné.
EnglishIt's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
Jen velmi zřídka se podaří uvidět ledovou kru převalovat se ze strany na stranu.
EnglishDepending on your location, you can get directions from one location to another.
V závislosti na vaší poloze můžete vyhledávat trasy z jednoho místa do jiného.
EnglishSo, I've always been Googling this word, "human," to find out how many hits I get.
Takže jsem vždycky Googlil slovo "človek," abych zjistil, kolik výsledků získám.
EnglishIt was not just the fact that you got it wrong, because we can all get it wrong.
Nejde pouze o skutečnost, že jste se zmýlil, protože zmýlit se můžeme všichni.
EnglishIt is important that we try to get the maximum support for this report at the end.
Je důležité, abychom nakonec získali pro tuto zprávu co nejvyšší možnou podporu.
EnglishI was very pleased to hear you say that we need to get closer to our citizens.
Velmi mne potěšila vaše slova, že musíme navázat bližší kontakt s našimi občany.
EnglishYou could build your own satellite and get it into space for like 8,000 dollars.
Můžete postavit vlastní satelit a poslat ho do vesmíru za přibližně 8 tisíc dolarů.
EnglishIt's a greenhouse, where kids get told all about food and growing their own food.
Je to skleník, kde dětem říkají vše o jídle a kde si pěstují vlasní potraviny.
EnglishThere is, in short, a great deal to be done, and I suggest we get down to work.
Toto je krátce úkol, který před námi stojí a navrhuji, abych se dali do práce.
EnglishOne cannot get to Bali in any other way but by using various means of transport.
Člověk se nemůže dostat na Bali jinak než za použití různých způsobů dopravy.
EnglishThese electrodes act like mini pacemakers to get the cells to contract in the lab.
Tyto elektrody fungují jako malé kardiostimulátory, aby se buňky mohly smršťovat.
EnglishEven working with individual companies is not probably going to get us there.
Dokonce ani práce s každou společností zvlášť nás pravděpodobně nedovede k cíli.
EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Pokud by tento pozměňovací návrh prošel, znamenal by pro demokracii zhoršení.
EnglishWe are only halfway: now we have to get used to the new institutional framework.
Jsme jen v půli cesty: nyní si musíme zvyknout na nový institucionální rámec.
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Žádná hlava státu nebo předseda vlády nebude moci vztáhnout na tento předpis ruku.
EnglishThe question is: how can reinforced cooperation with the US help us to get there?
Otázka zní: jak nám intenzivnější spolupráce s USA může pomoci toho dosáhnout?