anglicko-česko překlad pro "further"

EN

"further" český překlad

volume_up
further {přísl.}
volume_up
further {příd. jm.}
CS
volume_up
furtherance {podstatné jméno}
EN

further {příslovce}

volume_up
There was also further investment in the Common Foreign and Security Policy.
Investovalo se také dále do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Efficient use of these funds is further hampered by political fragmentation.
Účinnému využívání těchto prostředků dále brání politická roztříštěnost.
The technology is being further developed -- the cost has to be brought down.
Technologie se dále vyvíjí - cena se musí dále snížit.
further (také: onwards)
Because under this scenario, we walk further and further away from the current climate.
Protože pod tímto scénářem, jdeme pořád dál a dál od současného klimatu.
We go further and deeper into driving the forces of moderation further apart.
Čím dál tím více se vzdalujeme snahám o zmírnění napětí.
And if you go further than that, you'll see the sun, the solar system, and the stars and so on.
A když půjdete ještě dál, uvidíte Slunce, Sluneční soustavu, hvězdy a tak dál.
further
That is good, and it is especially good that the committee wants to tighten up these requirements even further.
To je dobře a ještě lepší je, že výbor chce tyto požadavky dále zpřísnit.
This is currently the most tragic humanitarian crisis in the world, and it is further aggravated by hunger and the lack of water.
V současnosti je to nejtragičtější humanitární krize na světě a ještě ji zhoršuje hlad a nedostatek vody.
These texts recognise and are going to further accentuate the importance of integrated production when it comes to sound and sustainable agriculture.
Tyto dokumenty uznávají a ještě zdůrazňují význam sjednocené výroby pro řádné a udržitelné zemědělství.
But, seven years later, we go a crucial step further.
O sedm let později však činíme další významný krok.
The Commission intends to further develop this mechanism and has planned a further sweep for later this year.
Komise má v úmyslu dál tento mechanismus rozvíjet a později v letošním roce plánuje další akci sweep.
Regrettably, these issues are forgotten further on: the proposals necessary to correct these situations are not made.
Politováníhodné je, že tyto otázky jsou později zapomenuty: návrhy potřebné k nápravě těchto situací chybí.

Příklady použití pro "further" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOne month is a long time to wait and a long time for further doubts to develop.
Jeden měsíc je dlouhá doba, v jejímž průběhu se mohou objevit další pochybnosti.
EnglishI would like to thank the Commissioner for going further than his predecessors.
Chtěla bych poděkovat panu komisaři za to, že pokročil dále než jeho předchůdci.
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Namísto toho musíme dále pokračovat v práci na základě dosud dosažených výsledků.
EnglishOnly this week, we have had further flooding in Cornwall, which is in my region.
Jen v tomto týdnu jsme měli v Cornwallu, který leží v mém regionu, další povodně.
EnglishIn what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?
Mohli bychom takto nabídnout další pomoc, například výměnou osvědčených postupů?
EnglishAdopting the solutions proposed today will increase the inequality still further.
Pokud přijmeme dnes navrhovaná řešení, prohloubíme tím tuto nerovnost ještě více.
EnglishA European and global system for supervision represents further important steps.
Evropský a globální systém finančního dozoru představuje další významné kroky.
EnglishIt is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
Podle mého názoru je odůvodněné takovouto politiku dále podporovat a odměňovat.
EnglishLet us move on to further explanations of vote, this time on the Schlyter report.
Přistupme k dalšímu vysvětlení hlasování, tentokrát ke zprávě poslance Schlytera.
EnglishFurther I would say that it is now really very difficult to avoid confrontation.
Dále bych uvedl, že je teď opravdu velmi těžké zabránit ozbrojenému konfliktu.
EnglishI welcome the efforts this report has proposed to further the issue in question.
Vítám snahy, které tato zpráva navrhuje s cílem dále podpořit zmíněnou otázku.
EnglishIn many EU Member States, road infrastructure is in need of further development.
V mnoha členských státech Unie je třeba dále rozvíjet silniční infrastrukturu.
EnglishIt paves the way for taking further measures at international and global level.
Připravuje cestu na přijetí dalších opatření na mezinárodní a celosvětové úrovni.
EnglishSaving energy and making rational use of it are further very important actions.
Dalšími velmi významnými opatřeními jsou úspora energie a její racionální využití.
EnglishFor this reason, further pressure is needed from the international community.
Z tohoto důvodu je zapotřebí dalšího tlaku ze strany mezinárodního společenství.
EnglishI refer, in particular, to Europeana, which we must strengthen and promote further.
Mám zejména na mysli projekt Europeana, který musíme posilovat a dále podporovat.
EnglishWe need to take further steps in our operations in Afghanistan and Pakistan.
Musíme podniknout další kroky v rámci našich operací v Afghánistánu a Pákistánu.
EnglishIn addition to these economic issues, I would like to make two further points.
Kromě těchto hospodářských záležitostí bych rád pohovořil o dvou dalších tématech.
EnglishFurther discussion in the working party did not lead to changes in this conclusion.
Následná diskuse na toto téma v pracovní skupině nevedla ke změnám tohoto závěru.
EnglishWorkers must be made more greatly aware of the need for ongoing further training.
Pracovníci musejí mít lepší povědomí o tom, že je nutné se neustále dále vzdělávat.

Synonyma (anglicky) pro "further":

further
furtherance