anglicko-česko překlad pro "forecasting"

EN

"forecasting" český překlad

volume_up
forecasting {podstatné jméno}
volume_up
forecast {podstatné jméno}

EN forecasting
volume_up
{podstatné jméno}

forecasting
forecasting
Telephony and television, GPS, but also weather forecasting or even long-distance medical care have dramatically changed our way of life.
Telefony a televize, GPS, předpovídání počasí nebo dokonce lékařská péče na dálku zásadním způsobem změnily způsob našeho života.

Synonyma (anglicky) pro "forecasting":

forecasting
forecast

Příklady použití pro "forecasting" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishScientists are forecasting that a similar scenario could occur in the European Union.
Vědci předpovídají, že k podobnému scénáři by mohlo dojít i v Evropské unii.
EnglishAccounting and forecasting performance will be independently evaluated.
Výkony v oblasti účetnictví a prognóz se budou nezávisle hodnotit.
EnglishIn my own region, we have in Bracknell the world-renowned medium-range weather forecasting centre.
V mém regionu v Bracknellu máme celosvětově známé středisko pro střednědobé předpovědi počasí.
EnglishThe directive sets out a series of requirements in accounting statistics, forecasting and budgetary processes.
Směrnice stanoví řadu požadavků týkajících se účetní statistiky, prognóz a rozpočtových procesů.
EnglishClothes manufacturers and leading global brands are already forecasting an increase in the price of cotton products.
Výrobci oděvů a zástupci předních světových značek již předpovídají růst cen bavlněných produktů.
EnglishIf there was ever a good reason for countries to ensure better accounting and forecasting, that was it.
Jestli někdy existoval dobrý důvod pro to, aby si země zajistily lepší účetnictví a prognózy, tak to je tento.
EnglishToday, we are forecasting our role for many years to come.
Dnes vymezujeme naši roli na mnoho let dopředu.
EnglishWe are faced with a tough task in forecasting and devising a cohesion policy which will promote citizens' long-term prosperity.
Čelíme náročnému úkolu, jímž je prognózování a navrhování politiky soudržnosti, která bude prosazovat dlouhodobou prosperitu občanů.
EnglishIt is worrying, as forecasting economic policy is a complicated matter and the instruments used must be flexible.
Je to znepokojující, že plánování hospodářské politiky je komplikovanou záležitostí, a nástroje, které se na toto plánování využívají, musí být flexibilní.
EnglishNow we have to balance this with realism because there has to be realism in economic forecasting as well and people will have to be realistic.
Nyní to musíme vyvážit realismem, protože v hospodářských odhadech musí realismus panovat a také lidé musí uvažovat realisticky.
EnglishTherefore, more than ever, we should attach importance to sound financial management, to accurate forecasting and the rational implementation of a budget.
Více než kdy dříve bychom tedy měli přikládat význam řádnému finančnímu řízení, přesné prognóze a rozumnému plnění rozpočtu.
EnglishThis is why it is so important for an agreement to be in place between the Commission and each Member State as regards the scope of forecasts and forecasting methods.
Proto je tak důležité, aby se Komise dohodla s každým ze členských států, pokud jde o rozsah prognóz a používané metody.
EnglishThe forecasting group for the ovine and caprine sectors is made up of market experts and meets twice a year to discuss market trends and forecasts.
Prognostická skupina pro odvětví chovu ovcí a koz se skládá z tržních expertů a schází se dvakrát ročně, aby projednala tržní trendy a prognózy.
EnglishNew products and services are intended to help increase employment levels and promote the forecasting of future trends and the qualifications needed on the labour market.
Nové produkty a služby mají pomoci zvýšit úroveň zaměstnanosti a podporovat předvídání budoucích trendů a kvalifikací potřebných na trhu práce.
EnglishThe traditional statistical and agricultural forecasting systems are beginning to become obsolete with the new technology which is invading all aspects of our lives.
Tradiční statistické a zemědělské předpovědi začínají být ve srovnání s novými technologiemi, které zaplavují veškeré aspekty našeho života, zastaralé.
EnglishAccording to the Commission, this project enabled the agro-meteorological system for forecasting yields and monitoring land and crop conditions (MARS) to reach an advanced stage.
Podle Komise dospěl agrometeorologický systém prognóz výnosů a monitoringu stavu půdy a plodin (MARS) díky tomuto projektu do vyššího stádia.
EnglishIs the Commission carrying out some kind of assessment on the effect of the European Central Bank's decisions on inflation, and is it forecasting what their consequences may be in the future?
Provádí Komise nějaké hodnocení dopadů rozhodnutí Evropské centrální banky na inflaci a existují prognózy budoucích takových dopadů?
EnglishIt turned out that they were aware, as no one else within the company was, of a technological blip that neither the forecasting experts, nor the experts on the ground in China, were even aware of.
Vyšlo najevo, že si byli vědomi, narozdíl od všech ostatních ve firmě, technologických výkyvů, o kterých ani analytičtí experti, ani experti na poměry v Číně neměli tušení.