anglicko-česko překlad pro "for oneself"

EN

"for oneself" český překlad

CS
EN

for oneself {zájmeno}

volume_up
for oneself (také: to oneself)
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Vědomosti jsou zdarma; putují po světě, nikdo si je nemůže nechat sám pro sebe.
To conclude, knowing how to do things is a question of providing oneself with the resources.
A nakonec, způsob, jak řešit záležitosti, spočívá v tom, poskytnout si zdroje.
One asks oneself if such a solution suffices as a strategy to help to resolve the problem.
Člověk si klade otázku, zda takové řešení postačí jako strategie, která by k řešení problému pomohla.

Příklady použití pro "for oneself" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishKnowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Vědomosti jsou zdarma; putují po světě, nikdo si je nemůže nechat sám pro sebe.
EnglishIt is often easier to tell other people what to do than to produce results oneself.
Je často jednodušší radit ostatním, co mají dělat, než sám dosáhnout nějakých výsledků.
EnglishFinally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
A konečně tento text pohrdá presumpcí neviny a právem na obhajobu.
EnglishTo conclude, knowing how to do things is a question of providing oneself with the resources.
A nakonec, způsob, jak řešit záležitosti, spočívá v tom, poskytnout si zdroje.
EnglishThen one asks oneself, what will become of Bosnia and Herzegovina?
Můžeme se proto sami sebe ptát, co se stane s Bosnou a Hercegovinou.
EnglishOrgan donation saves lives; it is a gift of oneself which is the ultimate act of solidarity.
Dárcovství orgánů zachraňuje životy; je to darování sebe sama, které je vrcholným aktem solidarity.
EnglishOne asks oneself if such a solution suffices as a strategy to help to resolve the problem.
Člověk si klade otázku, zda takové řešení postačí jako strategie, která by k řešení problému pomohla.
EnglishThere is a time for setting targets and there is a time for giving oneself the means to achieve them.
Je čas stanovit cíle a je čas opatřit si nástroje na jejich dosažení.
EnglishHowever, the right of reply, which means the right to defend oneself, is recognised across the EU Member States.
Avšak právo na odpověď, což znamená právo hájit se, je uznáváno ve všech členských státech EU.
EnglishThis is a double standard, when to say it oneself is acceptable, but it is not permissible for another to say it.
Toto je dvojí standard, když je možné to říci jednou, ale již není přípustné říci to podruhé.
EnglishMadam President, to be critical of others in a credible way, one has first to be critical of oneself.
Paní předsedající, chceme-li věrohodným způsobem kritizovat ostatní, musíme nejdříve kriticky změřit sebe.
EnglishTo achieve this it is sometimes necessary to surpass oneself.
K dosažení toho je někdy nutné překonat sám sebe.
EnglishFreight transport logistics is such a broad subject that it is not always easy to confine oneself to essentials.
Logistika nákladní dopravy je tak široké téma, že není vždy snadné zabývat se pouze důležitými body.
EnglishOne has to discover a certain bigness in oneself.
Člověk musí objevit jistou velikost sám v sobě.
EnglishTo end with, I will quote Charles Baudelaire who said that absolute simplicity is the best way to distinguish oneself.
Na závěr budu citovat Charlese Baudelaira, který řekl, že nejlepším způsobem, jak se odlišit, je absolutní jednoduchost.
EnglishOne asks oneself: why should we?
Zeptejte se sami sebe, proč bychom to měli dělat?
EnglishOne cannot expect every report to be written as though one had drafted it oneself, but there is much to find fault with here.
Nemůžeme očekávat, že každá zpráva bude napsána tak, jako kdybychom ji napsali sami, tato zpráva si ale kritiku v mnoha ohledech zasluhuje.
EnglishSo then, when we ask oneself how to nurture the condition for happiness, the inner conditions, and which are those which will undermine happiness.
Zeptejme se tedy sami sebe, jak posilovat podmínky pro štěstí, ony vnitřní podmínky, a které naopak naše štěstí podkopávají.
EnglishIn such a context, it is very tempting to withdraw into oneself, to suspend the reforms and to protect one's borders while waiting for brighter days.
V této situaci je velice lákavé uzavřít se do sebe, zastavit provádění reforem a chránit si hranice a při tom čekat, až se vyjasní.
Englishto establish oneself as

Podobné překlady pro "for oneself" česky

oneself zájmeno
for předložka
for spojka
Czech
to announce oneself sloveso
for certain příslovce
Czech
to band oneself sloveso
to prepare oneself sloveso
to avow oneself sloveso
to keep oneself sloveso