EN

first {příslovce}

volume_up
If you're using the Messaging app for the first time, you first need to add your contacts.
Pokud aplikaci Zprávy používáte poprvé, musíte nejdříve přidat své kontakty.
The institutional framework of the Union must first be created and consolidated.
Institucionální rámec Unie musí být nejdříve vytvořen a upevněn.
. - Mr President, let me first make two preliminary remarks.
. - Vážený pane předsedající, dovolte mi nejdříve dvě úvodní poznámky.
It requires, first of all, agency -- we had to make a decision in the first place.
Vyžaduje, v první řadě, zprostředkování -- musíme se nejprve nějak rozhodnout.
It is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Předpokládá se, že budou nejprve zcela vyčerpány vnitřní právní prostředky.
First of all, we must take a coordinated, harmonised European approach.
Nejprve musíme zaujmout koordinovaný, harmonizovaný evropský přístup.
first (také: for the first time)
If you're using the Messaging app for the first time, you first need to add your contacts.
Pokud aplikaci Zprávy používáte poprvé, musíte nejdříve přidat své kontakty.
For the first time, a European waste hierarchy is being introduced.
Poprvé byla představena evropská hierarchie odpadového hospodářství.
For the first time there will be a European legislative framework for the censuses.
Poprvé je vytvořen evropský legislativní rámec sčítání.
. - First of all, partnership is the key word.
. -, Klíčovým slovem je především partnerství.
I would first of all like to congratulate Mr Albertini for drafting this report.
Chtěla bych především poblahopřát panu Albertinimu k vypracování této zprávy.
First, the directive offers many new business opportunities to entrepreneurs.
Především nabízí tato směrnice mnoho nových obchodních příležitostí podnikatelům.
first
First of all, loans which are given must support the Europe 2020 agenda.
Předně, poskytované půjčky musí přispívat do programu Evropa 2020.
First the supervisory agencies failed to prevent irresponsible behaviour by investors.
Předně se agenturám pro dohled nezdařilo zabránit investorům chovat se neodpovědně.
First of all, the legal basis for the regulation has been changed to the environment.
Předně, právní základ pro nařízení byl změněn ve prospěch životního prostředí.
first (také: advance in)
The first step is to sign in to your PC with your Microsoft account.
Napřed se k počítači přihlaste pomocí svého účtu Microsoft.
So let's first talk about focused ultrasound.
Napřed budeme mluvit o zaostřeném ultrazvuku.
To install Windows Vista SP2, you must first have SP1 installed.
Abyste mohli nainstalovat Windows Vista SP2, musíte mít napřed nainstalovanou aktualizaci SP1.

Příklady použití pro "first" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFirst of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
V první řadě se ptám sám sebe, zda se nejedná pouze o jakousi nezávaznou dohodu.
EnglishThe first answers were always 'too fast and dangerous speeds and drink-driving'.
První odpovědí bylo vždy "příliš rychlá a nebezpečná jízda a řízení v opilosti".
EnglishThe compromise package should be seen as a very modest but important first step.
Kompromisní balíček je nutno vnímat jako velmi skromný, ale důležitý první krok.
EnglishIf Copenhagen is to succeed in 2009, we must first make a success of Poznań 2008.
Má-li být úspěšná Kodaň v roce 2009, musíme nejprve uspět v Poznani v roce 2008.
EnglishFirst assumption: if a choice affects you, then you should be the one to make it.
První domněnka: Pokud se Vás volba přímo týká, měli byste být ti, kdo jí dělají.
EnglishEnergy security is first and foremost the responsibility of our own governments.
Zajištění energetické bezpečnosti je v první řadě úkolem našich vlastních vlád.
EnglishFirst of all, we, as the Commission, are committed to making the EEAS a success.
Nejprve předesílám, že nám jakožto Komisi záleží na tom, aby EEAS byla úspěšná.
EnglishI am delighted that, thanks to her work, agreement at first reading was possible.
Velmi mě těší, že díky její práci bylo možné dosáhnout dohody už v prvním čtení.
EnglishI want you to first notice that those two desert scenes are physically the same.
Nejdříve chci, abyste si uvědomili, že tyto dva záběry pouště jsou fyzicky stejné.
EnglishSo that's the first reason: zero tolerance policies and the way they're lived out.
Takže to je první důvod: politika nulové tolerance a způsob, jakým se projevuje.
English(ES) First of all, let me thank the rapporteur for her thorough and serious work.
(ES) Nejprve mi dovolte poděkovat paní zpravodajce za důkladnou a poctivou práci.
EnglishFirst of all, this resolution is a positive and constructive signal to Turkey.
Za prvé, pro Turecko představuje toto usnesení pozitivní a konstruktivní signál.
EnglishMr President, first of all, I would like to say 'well done' to the rapporteur.
Pane předsedající, nejprve bych chtěl zpravodajce říci, že odvedla dobrou práci.
EnglishExperience has shown that the first four or five years are often the trickiest.
Zkušenost ukázala, že období prvních čtyř nebo pěti let je často nejsložitějších.
EnglishFirst, connect your Xbox 360 to your home network router using an Ethernet cable.
First, connect your Xbox 360 to your home network router using an Ethernet cable.
EnglishFirst, all of the computers in your network should belong to the same workgroup.
Především by měly všechny počítače ve vaší síti patřit do stejné pracovní skupiny.
EnglishWhen you first open Photo Gallery, you'll see all of your pictures and videos.
Po prvním otevření programu Windows Fotogalerie uvidíte všechny obrázky a videa.
English(NL) First of all, I would like to thank Baroness Ludford for this fine report.
(NL) Nejprve bych ráda poděkovala baronce Ludfordové za její vynikající zprávu.
EnglishThe first is that we must regain the leading role in global climate protection.
Za prvé musíme opětovně získat vedoucí postavení v ochraně celosvětového klimatu.
EnglishThe first thing to say is that we feared the arrival of Russian troops in Tbilisi.
Především je třeba říct, že jsme se obávali, že ruská vojska vstoupí do Tbilisi.