EN fire
volume_up
{podstatné jméno}

fire (také: fireplace, hearth, ingle, fire place)
fire
These are the three working elements of fire that you have to have to have a good controlled fire.
To jsou tři pracující prvky ohně které musíte mít, abyste měli dobře kontrolovaný oheň.
The factor most responsible for that fire is breast density.
Faktor zodpovědný za ten oheň je obvykle hustota prsu.
The resolution on COP 15 passed by this Parliament was all smoke and no fire.
Usnesení 15. konference smluvních stran COP 15 schválené tímto parlamentem bylo hodně kouře a žádný oheň.
fire (také: hearth, fire pit)
fire (také: barrage, flak, gunfire, battering)
Nevertheless, it has felt like we were taking part in the film The Killing Fields, with fire and counter-fire coming from all directions.
Vypadá to však, jako bychom byli ve filmu Vražedná pole, kde palba a odvetná palba přichází ze všech směrů.
fire (také: blaze, conflagration)
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
Pokud požár zachvátí les, zanikne teprve poté, když celý les shoří.
May this fire and its victims be a great cry of warning for the future.
Nechť je tento požár a jeho oběti do budoucna velkým varováním.
They made every effort to control the fire.
Vynaložili veškeré své úsilí, aby požár dostali pod kontrolu.
C'mon, fire! (Machine gun fire) Keep shoot 'n.
(střelba z kulometu) Střílej, střílej!
(střelba z kulometu) Střílej!
fire (také: firing, heating)

Příklady použití pro "fire" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishInternet Explorer takes you inside the world of The Hunger Games: Catching Fire.
Internet Explorer vás zavede do zákulisí filmu The Hunger Games: Catching Fire.
EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Dnes jsme zde, abychom požadovali zastavení palby a ukončení zabíjení civilistů.
EnglishThe principle of Member States financing the European Union is thus under fire.
Zásada financování Evropské unie členskými státy se tudíž stala terčem kritiky.
EnglishObviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Je zjevné, že civilisté jsou v této válečné zóně pod uzavírací palbou z obou stran.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Pokud v této zkoušce neuspějeme, potom se neapolské plameny rozhoří po celé Evropě.
EnglishThere is no such thing as Christian Democratic or Socialist fire protection!
Neexistuje přece křesťansko-demokratická či socialistická ochrana před požáry!
EnglishEvery town that has a volunteer fire department understands this way of thinking.
Každé město, které má sbor dobrovolných hasičů, chápe tento způsob myšlení.
EnglishThe MONUC head claims that they have instructions to open fire if necessary.
Velitel mise MONUC prohlásil, že mají pokyny v případě nutnosti zahájit palbu.
EnglishOur first step was therefore to dissolve the KGB and fire the entire police force ...
Naším prvním krokem proto bylo rozpustit KGB a propustit všechny policejní síly...
EnglishCreate a Community programme for the protection of forest and woodland against fire;
vytvořit program Společenství na ochranu lesů a lesních porostů před požáry;
EnglishIf your origami comes into contact with one of these candles, it will catch fire.
Pokud se origami dostane do kontaktu s některou z těchto svíček, vzplane.
EnglishIt's an old temple-building technique from Japan but bamboo is very fire-susceptible.
Je to stará japonská technika stavby chrámů. ~~~ Ale bambus je velmi hořlavý.
EnglishThis little squid is called the fire shooter because of its ability to do this.
Tato malá oliheň je zvána "ohnivý střelec" pro svou schopnost dělat toto.
EnglishHaiti and its people need fire-fighters, doctors, hospitals and basic necessities.
Haiti a jeho lid potřebují hasiče, lékaře, nemocnice a základní potřeby.
EnglishIf your origami comes into contact one of these candles, it will catch fire.
Pokud se origami dostane do kontaktu s některou z těchto svíček, vzplane.
EnglishIt is important that these instruments are not solely used as fire-fighting interventions.
Je důležité, aby tyto nástroje nebyly využívány výhradně jako pohotovostní zásah.
EnglishWe need first to make sure that we have put out that fire and that it stays out.
Nejprve se musíme ujistit, že jsme je uhasili a že se zase nevznítí.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
Je jasné, že dnes musíme důrazně požadovat zastavení palby, ale to nestačí.
EnglishWith an exponential number of new crises emerging, we need swift and sure-fire decisions.
Stále narůstá počet nových krizí a proto potřebujeme pohotová a spolehlivá opatření.
EnglishSo, most of them will fire when I'm touched in different locations.
Takže většina z nich vyšle signál, když se mě někdo dotkne na různých místech.