anglicko-česko překlad pro "fashion"

EN

"fashion" český překlad

volume_up
fashion {podstatné jméno}

EN fashion
volume_up
{podstatné jméno}

fashion (také: bandwagon, chic, style, vogue)
If we were, the so called 'fashion' for populism would not be developing.
Pokud bychom nevěděli, takzvaná "móda" populismu by se nerozvíjela.
First of all, that cultural tourism and fashion should be added to the eight sectors already included.
Předně to, aby k osmi již zahrnutým odvětvím byly přidány kulturní turistika a móda.
Fortunately, however, fashion is changing and the disorder is now less widespread.
Móda se však naštěstí mění a tato porucha je dnes méně rozšířená.
fashion (také: mode, stroke, style, manner)
Europe has many things that are envied around the world: our fashion, our lifestyle, our social-security systems - and, increasingly, our diet.
Evropa má mnoho věcí, které jí závidí celý svět: naše móda, náš životní styl, naše systémy sociálního zabezpečení - a také stále častěji naše strava.
fashion (také: form, kind, method, mode)
The new fashion now is to promote smoking among young girls as a weight-control measure.
Novou módou v současnosti je podpora kouření mezi mladými dívkami jako způsob kontroly své hmotnosti.
From morning commutes to the way fashion is designed to the way we grow food, we are consuming and collaborating once again.
Od ranního dojíždění do práce po způsob navrhování módy, po způsob jak si pěstujeme zeleninu, a opět spotřebováváme a spolupracujeme.
This message, this word, can come out that this is not an old-fashioned way of doing business; it's a brilliant way of saving your child's life.
Tato zpráva, tato slova, že kojení není staromodním způsobem krmení, ale je to skvělý způsob jak zachránit život vašeho dítěte.

Synonyma (anglicky) pro "fashion":

fashion

Příklady použití pro "fashion" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn this way we could ensure that the service operated in a more equitable fashion.
Tímto způsobem bychom mohli zajistit fungování služby spravedlivějším způsobem.
EnglishWe have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
Máme více módních značek a značek kvality než celý zbytek světa dohromady.
English(PT) Mr President, Parliament needs to interpret Democracy in a democratic fashion.
(PT) Pane předsedající, Parlament si musí vykládat demokracii demokratickým způsobem.
EnglishHowever, we must act on all fronts at once in a consistent and determined fashion.
Musíme však jednat soudržně, cílevědomě a na všech frontách současně.
EnglishThe plant in question is Mura, European Fashion Design, which has laid off 2 554 workers.
Dotyčným podnikem je Mura, European Fashion Design, který propustil 2 554 pracovníků.
EnglishBut as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.
Ale jakmile prošli okolo, začalo to šplhat po stěně trhavým pohybem.
EnglishThe king responded in a fashion that actually has transformed us four decades later.
Král odpověděl způsobem, který nás změnil o čtyřicet let později.
EnglishNone of us really extends the golden rule in truly diffuse and universal fashion.
Nikdo z nás nechápe zlaté pravidlo zcela široce a univerzálně.
EnglishThis can only encourage it to try and resort to resolving other issues in a similar fashion.
To je může jen povzbudit k tomu, aby se pokoušelo řešit i jiné otázky podobným způsobem.
EnglishYet it seems that he is more concerned with a retired fashion model than liberalising the economy.
Zdá se však, že se více než o liberalizaci ekonomiky zajímá o vysloužilou modelku.
EnglishThese are the priorities, and it must be done in a cooperative fashion.
Toto jsou priority, a na ty je třeba zaměřovat vzájemnou spolupráci.
EnglishThe principle of subsidiarity must be interpreted dynamically and not in a bureaucratic fashion.
Zásada subsidiarity musí být interpretována dynamicky, nikoli byrokraticky.
EnglishWe're now in the fashion business, no matter what we do for a living, we're in the fashion business.
Dnes podnikáme s módou, nezáleží na tom, čím se živíte, prostě podnikáme s módou.
EnglishThese are 65,000 coat hangers in a street that's lined with fashion stores.
Tady je 65 000 ramínek na ulici kterou lemují obchody s módou.
EnglishWith regard to immigration, for example, the 'every man for himself' principle was no longer in fashion.
Pokud jde například o přistěhovalectví, přístup "každý za sebe" již není moderní.
EnglishUnfortunately to date this has been approached in an amateurish fashion.
Bohužel k dnešnímu dni jsme k této věci přistupovali amatérsky.
EnglishWe believe that the Commission's proposal succeeds in tackling this dual challenge in a balanced fashion.
Věříme, že se návrh Komise úspěšně dotkne obou těchto cílů vyváženým způsobem.
EnglishUltimately, maybe it won't even be fashion where we see these microbes have their impact.
Možná že se nakonec tyto bakterie neuplatní v módě, ale jinde.
EnglishAlbinos are murdered in a particularly brutal fashion in Tanzania, however.
Albíni se však v Tanzanii vraždí velmi brutálním způsobem.
EnglishThe time has come now, I think, to apply it in a very concrete fashion.
Myslím si, že nyní nadešel okamžik, jak jej konkrétně použít.