anglicko-česko překlad pro "fascism"

EN

"fascism" český překlad

volume_up
fascism {podstatné jméno}

EN fascism
volume_up
{podstatné jméno}

fascism
The huge scale of human and social tragedy is common to fascism and communism.
Obrovský rozsah lidské a sociální tragédie je pro fašismus a komunismus společný.
What fascism has to do with climate change is a complete mystery to me.
Co má společného fašismus se změnou klimatu, to je pro mne naprostá záhada.
Fascism, racism and xenophobia are faces of the same coin.
Fašismus, rasismus a xenofobie jsou strany jedné mince.

Příklady použití pro "fascism" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMr President, this resolution recalls the horrors of Fascism and of Soviet Communism.
Vážený pane předsedající, toto usnesení připomíná hrůzy fašismu a sovětského komunismu.
EnglishThe goal is to put neo-fascism in a good light and condemn communism.
Cílem je postavit neofašismus do příznivého světla a odsoudit komunismus.
English'In previous times Martin Schulz has stood up and said that a "no” vote will lead to fascism'.
"V minulosti vystoupil pan Schulz a prohlásil, že hlasování proti povede k fašismu."
EnglishIn Europe, however, this mixture of social decline and fear has always opened the door to fascism.
V Evropě však tato směsice sociálního úpadku a strachu vždy otevírala dveře fašismu.
EnglishUnlike the case of fascism, there has yet been no trial of communism.
Na rozdíl od fašismu v případě komunismu ještě proběhl žádný soud.
EnglishBut even if you look across the mood music in Europe of late, far-right fascism is also on the rise.
Ale i když se podíváte na aktuální nálady v Evropě, krajní pravice je také na vzestupu.
EnglishIn Europe, however, this mixture of social decline and fear has always opened the door to fascism.
Avšak v Evropě tato kombinace společenského rozkladu a strachu vždy otevírala dveře fašismu."
EnglishIt is an insult to the memory of twenty million Soviets who sacrificed their lives to conquer Fascism.
Je to urážka památky dvaceti milionů Sovětů, kteří obětovali své životy při porážce fašismu.
EnglishCommunism deserves to be condemned equally along with fascism.
Komunismus si zaslouží být odsouzen stejně jako nacismus.
EnglishIts consequences are comparable with those of fascism and Nazism.
Jeho důsledky jsou srovnatelné s fašismem a nacismem.
EnglishI do not believe that a 'no' vote by any given population - like the Irish population, for example - leads to fascism.
Nejsem přesvědčen, že hlasování jakéhokoliv národa proti - například Irů - povede k fašismu.
EnglishI would like to state firstly that I have never said that a 'no' vote would lead to some sort of fascism.
Především bych chtěl prohlásit, že jsem nikdy neřekl, že záporné hlasování povede k nějakému druhu fašismu.
EnglishFor us Europeans it is a reminder of German and Soviet crimes and of the dark sides of Fascism and Stalinism.
Pro nás Evropany je to připomínka německých a sovětských zločinů a temných stránek fašismu a stalinismu.
EnglishThis fascism has now been exported to Slovakia.
Dochází nyní k exportu fašismu na území Slovenska.
EnglishI believe, Commissioner, that if we are to stand by our beliefs we should honour the victims of Communism and Fascism.
Věřím, pane komisaři, že pokud máme stát za svým přesvědčením, měli bychom uctít oběti komunismu a fašismu.
EnglishThis is because of the growing power of intolerant fundamentalist and extremist Islamist ideology - Islamo-fascism.
Děje se tak kvůli rostoucí síle netolerantních fundamentalistů a extremistické islamistické ideologie - islamo-fašismu.
EnglishWhile the victims of Fascism and Nazism have received decent compensation, millions of victims of Communism have been forgotten.
Zatímco obětem fašismu a nacismu se dostalo čestného odškodnění, miliony obětí komunismu nebyly vzpomenuty.
English- (SK) In almost all European countries there are tough legal measures against holocaust denial and the promotion of fascism.
- (SK) Téměř ve všech evropských zemích se ze zákona tvrdě postupuje proti popírání holocaustu a propagaci fašismu.
EnglishIn previous times, Martin Schulz has stood up and said that a 'no' vote will lead to fascism and that we must not bow to populism.
V minulosti vystoupil Martin Schulz a řekl, že záporné hlasování povede k fašismu a že se nemáme uchýlit k populismu.
EnglishThat is the language of Hitler's fascism.