anglicko-česko překlad pro "fascinating"

EN

"fascinating" český překlad

volume_up
fascinating {příd. jm.}

EN fascinating
volume_up
{přídavné jméno}

fascinating (také: glamorous, mesmeric, engrossing, enthralling)
volume_up
fascinující {příd. jm.}
. - Mr President, we have had a very fascinating debate.
. - Vážený pane předsedající, tato rozprava byla velmi fascinující.
This discussion is fascinating on an ethical, political and even technical level.
Tato rozprava je fascinující po etické, politické a dokonce i technické stránce.
Your conclusion was fascinating and expressed with great passion.
Váš závěr byl fascinující a vyjádřil velkou zaujatost pro věc.

Synonyma (anglicky) pro "fascinating":

fascinating

Příklady použití pro "fascinating" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI have been personally involved in fascinating talks with many members of this House.
Sama jsem se účastnila velmi zajímavých rozhovorů s mnohými poslanci této sněmovny.
EnglishThe placebo effect is one of the most fascinating things in the whole of medicine.
Placebo efekt je jeden z nejzajímavějších věcí celé medicíny.
EnglishIt is, of course, a very encouraging programme full of fascinating challenges.
Je to samozřejmě velmi podnětný program plný úžasných výzev.
EnglishAnd as those numbers suggest, I was inducted into an elite and fascinating and exhilarating world.
Jak čísla naznačují, byl jsem uveden mezi elitu do fascinujícího a vzrušujícího světa.
English. - Mr President, this has been a fascinating debate.
člen komise. - Pane předsedající, byla to úžasná rozprava.
EnglishThat was fascinating.
(Potlesk) Chris Anderson: "Zeptal bych se..." To bylo úžasné.
EnglishIt will be fascinating to see whether or not this new instrument for monitoring subsidiarity is effective.
Vždyť sledovat, zda tento nový nástroj k monitorování subsidiarity funguje či nikoli, bude ohromným zážitkem.
EnglishAbove all, I would like to thank everyone for this fascinating debate, for the lively reactions and the serious reflections.
Chtěla bych především všem poděkovat za tuto strhující debatu, za živé reakce a vážné úvahy.
EnglishAnd this has been demonstrated in a whole raft of fascinating studies comparing one kind of placebo against another.
A tohle bylo demonstrováno v celé řadě fascinujících studií porovnávající jeden druh placeba s jiným.
EnglishAs the debate has shown, this is a fascinating subject.
Jak ukázala rozprava, je to vzrušující téma.
EnglishI want to talk about the other, because the politics of this enterprise, in a way, have been the most fascinating part of it, for me.
chci mluvit o těch jiných protože politici těchto firem, svým způsobem mě nejvíce fascinovali.
English(Laughter) Which I think is just fascinating.
(Smích) Což si myslím, že je úžasné.
EnglishIt poses a very fascinating puzzle for us.
Předkládá nám velmi zajímavý rébus.
EnglishMr President, in the European Parliament, we have had several weeks of fascinating debate on Ukrainian affairs.
jménem skupiny ECR. - (PL) Pane předsedající, v Evropském parlamentu jsme vedli po několik týdnů úžasnou rozpravu o záležitostech Ukrajiny.
EnglishSo something I think is very fascinating is what if you could give life to non-living structures, like batteries and like solar cells?
Takže co považuji za velice zajímavé, je, co kdybychom mohli oživit neživé struktury jako baterie nebo solární články?
EnglishI find weather extremely fascinating.
EnglishThat's where he discovered something totally magical, and when he talks about it, it's fascinating -- it's the magic of dyeing chemistry.
A zde objevil něco, co pro něj mělo obrovské kouzlo a když o tom mluví, tak úplně září. ~~~ Šlo o práci s různými barvivy.
EnglishBut it's a fascinating group.
EnglishI always think that's fascinating.
English. - Mr President, this has been a fascinating debate and definitely strengthens the excellent report by Mr van Dalen.
člen Komise. - Pane předsedající, máme za sebou strhující rozpravu, která samozřejmě skvělou zprávu pana van Dalena posílí.