anglicko-česko překlad pro "far from"

EN

"far from" český překlad

volume_up
far from {podstatné jméno}

EN far from
volume_up
{podstatné jméno}

far from
Your computer is too far from the wireless router or access point.
Počítač je příliš daleko od bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu.
Your PC is too far from the wireless router or access point.
Počítač je příliš daleko od bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu.
The Ottoman Empire's not that far from Europe, but there's no scientific revolution there.
Osmanská říše není moc daleko od Evropy, ale žádná vědecká revoluce tam neprobíhá.

Podobné překlady pro "far from" česky

far přídavné jméno
far příslovce
Czech
from předložka

Příklady použití pro "far from" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMost importantly Macedonia, the Republic of Macedonia, is still far from a date.
Nejdůležitější Makedonie, Makedonská republika, má ještě daleko ke stanovení data.
EnglishOn the one hand, it is rather far from us but, on the other, it is very close.
Na jedné straně je od nás dost vzdálený, ale na druhé straně je nám velmi blízký.
EnglishOne year on, we are obliged to note that we are far from achieving this objective.
Po roce jsme nuceni konstatovat, že jsme se dosažení tohoto cíle nepřiblížili.
EnglishThe reality is very far removed from what the propaganda would have us believe.
Skutečnost je velmi vzdálena tomu, o čem by nás chtěla přesvědčit propaganda.
EnglishFar from skirting around divisive subjects, we managed to reduce our differences.
Namísto obcházení témat, která nás dělí, jsme dokázali omezit naše rozdíly.
EnglishRussia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.
Rusko má zatím daleko k demokracii i k tomu stát se spolehlivým partnerem.
EnglishThe first is the claptrap that we hear from the far right about the Treaty of Lisbon.
Prvním jsou žvásty, které slyšíme od krajní pravice na adresu Lisabonské smlouvy.
EnglishLet me say that what I have heard from the Council today is far from adequate.
Ráda bych řekla, že to, co jsem dnes od Rady slyšela, není vůbec adekvátní.
EnglishAnd the reason Mars takes particular attention: it's not very far from us.
Proč se Marsu dostává zvláštní pozornosti? ~~~ Protože od nás není tak daleko.
EnglishThis is not, of course, because I oppose children's rights - far from it.
Samozřejmě to není proto, že bych se stavěl proti právům dítěte - to rozhodně ne.
EnglishFrankly speaking, the people of Macedonia deserve far better treatment from us.
Upřímně řečeno, lid Makedonie si od nás zasluhuje daleko lepší zacházení.
EnglishThe states that hold these funds are not all friends of Europe, far from it.
Státy, jež tyto fondy mají, nejsou všechny vůči Evropě přátelské, ba naopak.
EnglishThe new technologies are far from mature, and the repercussions are unforeseeable.
Nové technologie mají ke své zralé formě ještě daleko a následky jsou nepředvídatelné.
EnglishHowever, when it comes to democracy and human rights, the situation is far from ideal.
Avšak co se týče demokracie a lidských práv, situace není ani zdaleka ideální.
EnglishNew Member States have joined, with regions that are very far removed from the norm.
Připojily se nové členské státy s regiony, které jsou normě velmi vzdáleny.
EnglishThe six-month ceasefire, which expired on 19 December, was far from perfect.
Šestiměsíční příměří, které vypršelo 19. prosince, nebylo zdaleka dokonalé.
EnglishCARS 21 was, and remains, a praiseworthy plan, but it is far from sufficient.
CARS 21 byl a stále zůstává chvályhodným plánem, to však zdaleka nestačí.
EnglishTrade is a component of development but is far from being the most important.
Obchod je součást rozvoje, ale rozhodně není tou nejdůležitější součástí.
EnglishThe fact is that criminal law in Europe today is not standard - indeed far from it.
Důvodem je, že v současnosti trestné právo v Evropě není standardní - má do něho daleko.
EnglishLet me stress that this proposal is far from a simple term extension.
Dovolte mi zdůraznit, že tento návrh není zdaleka jen prodloužením doby ochrany.