anglicko-česko překlad pro "far better"

EN

"far better" český překlad

volume_up
far better {příd. jm.}

EN far better
volume_up
{přídavné jméno}

far better
volume_up
mnohem lepší {příd. jm.}
We need far better cooperation if we want to win the fight against counterfeiting.
Potřebujeme mnohem lepší spolupráci, pokud chceme boj s padělatelstvím vyhrát.
It would be far better, however, if we did not have to debate this matter.
Bylo by však mnohem lepší, kdybychom o této věci vůbec nemuseli jednat.
Had they been part of the Euro Zone, their situation would be far better.
Kdyby byly součástí eurozóny, nacházely by se v mnohem lepší situaci.

Podobné překlady pro "far better" česky

far přídavné jméno
far příslovce
Czech
better podstatné jméno
better přídavné jméno
Czech
better příslovce
to better sloveso
well podstatné jméno
well přídavné jméno
well příslovce

Příklady použití pro "far better" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI believe that, if we do that, they will flourish far better and live far longer.
Věřím, že pokud to tak uděláme, pokvetou mnohem lépe a budou žít mnohem déle.
EnglishThat is a far better way to build a peaceful Europe based on cooperation.
To je o mnoho lepší způsob, jak vytvořit mírovou Evropu založenou na spolupráci.
EnglishFrankly speaking, the people of Macedonia deserve far better treatment from us.
Upřímně řečeno, lid Makedonie si od nás zasluhuje daleko lepší zacházení.
EnglishThe revised rules are plainly far too strict, but better that than permitting neglect.
Přepracovaná pravidla jsou rozhodně příliš přísná, ale je to lepší, než dovolit nedbalost.
EnglishIn many cases, they are far better predisposed to carrying out the tasks of peace missions.
V mnoha případech mají ženy daleko lepší předpoklady k plnění úkolů v mírových misích.
EnglishTogether would be far better, so that we can draw our conclusions accordingly.
Společné předložení stanovisek bude mnohem výhodnější a na jeho základě bude možné vyvodit závěry.
EnglishThey have a far better understanding of their own needs than the Brussels authorities.
Ty rozumí svým vlastním potřebám daleko lépe než bruselské úřady.
EnglishWe have to make far better use of the potential of entrepreneurs in Europe.
Musíme mnohem lépe využívat potenciálu podnikatelů v Evropě.
EnglishBut the message of the European Union was sold far better by the 'yes' side in the second campaign.
Avšak poselství Evropské unie v druhé kampani ze strany "pro" Smlouvu bylo mnohem lépe předáno.
EnglishTherefore, tomorrow will, without a doubt, be a very pleasant day as they usually do it far better than us.
Proto nás bezpochyby čeká velmi příjemný den, neboť si obvykle vedou mnohem lépe než my.
EnglishIt is far better to target help where it is really most needed.
Lepší je zacílit pomoc tam, kde je opravdu nejpotřebnější.
EnglishAnd as humans, we are far better at seeing the problems way in advance, but ultimately we knock them down.
Ale jako lidé jsme na tom daleko lépe, dokážeme předvídat problémy dlouho dopředu, ale nakonec je pokoříme.
EnglishThe Member States can regulate cod fishing more effectively, while the fishermen know far better what is, and is not, allowed.
Členské státy mohou účinněji regulovat rybolov tresky a rybáři zároveň mnohem lépe vědí, co je a co není dovoleno.
EnglishIt would be far better to produce a report about what we mean by the term subsidiarity and have a thorough debate about that.
Mnohem rozumnější by bylo vypracovat zprávu o tom, co rozumíme pod pojmem subsidiarita a vést o tom důkladnou debatu.
EnglishTherefore, the resolution is to do far better in the future, the next opportunity being Mexico this year.
Z toho důvodu je řešením dosáhnout v budoucnosti mnohem větších úspěchů, a nejbližší příležitost budeme mít v průběhu tohoto roku v Mexiku.
EnglishMr President, there are much better and far more reasons to support the British Government, but let me come to my subject.
Pane předsedající, je mnohem více lepších důvodů, proč podpořit britskou vládu, ale dovolte mi, abych přešel ke svému tématu.
EnglishI think everybody would be far better off doing it like that than having pages and pages of small type that no one ever reads.
Myslím, že každý by na tom byl mnohem lépe, kdyby se to dělalo takto, než aby existovaly stránky a stránky zaplněné malým písmem, které nikdo nikdy nečte.
EnglishBut Hungary is also entitled to have a constitution and certainly this is far better than the old constitution of 1949 brought in by the Communists.
Maďarsko je ovšem také oprávněno mít svou ústavu a ta nová je jistě o poznání lepší než stará ústava z roku 1949, sepsaná komunisty.
EnglishThe creation of the patent will certainly bring advantages for the patent system in Europe, but the result would have been far better if we had gone through a different procedure.
Vytvoření patentu určitě přinese patentovému systému v Evropě výhody, ale výsledek by byl daleko lepší, kdybychom bývali zvolili jiný postup.
EnglishI listened this morning to a British MEP saying that they would be far better off outside the European Union, with the same arrangements as Norway and Switzerland.
Poslouchal jsem dnes britského kolegu poslance, který mluvil o tom, že by jeho zemi bylo lépe mimo Evropskou unii se stejnou dohodou, jakou mají s Unií Norsko a Švýcarsko.