anglicko-česko překlad pro "far away"

EN

"far away" český překlad

volume_up
far away {přísl.}
CS

EN far away
volume_up
{příslovce}

far away (také: afar, away, far, at bay)
volume_up
daleko {přísl.}
And that's not just in the far-away developing world; that's everywhere.
To se neděje jen někde daleko v rozvojových zemích, děje se to všude.
We are as far away as ever from achieving sustainability in transport.
Ještě nikdy jsme nebyli tak daleko od dosažení udržitelnosti v dopravě.
This is not something that happens far away to people that we don't know.
Není to něco, co se stane někde daleko, lidem, které neznáme.

Podobné překlady pro "far away" česky

far přídavné jméno
far příslovce
Czech
away přídavné jméno
away příslovce

Příklady použití pro "far away" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishNow the video games industry is far and away the fastest growing of all modern media.
Videoherní průmysl je bezpečně nejrychleji rostoucím ze všech moderních médií.
English(Laughter) And yet from intergalactic space, it's so far away you wouldn't even see it.
Přesto byste ji z intergalaktického prostoru na tu dálku ani nezahlédli.
EnglishWith the target as far away as 2017/2018, there is a risk that many banks will not manage this.
Při stanovení tak vzdáleného cíle, jako je období 2017/2018, je nebezpečí, že to banky nezvládnou.
EnglishThe Lisbon Treaty was decided in as closed a way as possible and as far away as possible from the voters.
Lisabonská smlouva byla dojednána nejuzavřenějším možným způsobem a co nejdále od voličů.
EnglishYou look far away and then you know where you are going and you automatically put your feet in the right place.
Díváte se dopředu a pak víte, kam běžíte a automaticky kladete nohy na správná místa.
EnglishThese products come from far away and often we do not know how they were made or what they contain.
Tyto výrobky jsou k nám dováženy z daleka a velmi často nám není známo, jak byly vyrobeny nebo co obsahují.
EnglishNevertheless, we have now had another tragedy, far away in Japan.
Teď však máme další tragédii, v dalekém Japonsku.
EnglishWe have to look far away, like when we run in a forest.
Musíme se dívat do daleka, jako když běžíme lesem.
EnglishAs legislators, we need to pass laws which guarantee that politicians and judges keep as far away from sport as possible.
Jako zákonodárci musíme schvalovat zákony, které udrží politiky a soudce co možná nejdále od sportu.
EnglishNow how do we know about an environment that's so far away, and so different, and so alien, from anything we're used to?
Jak vlastně víme o prostředí tak vzdáleném a tak odlišném a cizím v porovnání se vším, na co jsme zvyklí?
EnglishToo often these days, rounds look very much like this, where the discussion is taking place in a room far away from the patient.
A diskuse je vedena nad obrázky a počítačovými daty.
EnglishIt's very hard to see it, though, from far away.
Z dálky ji lze vidět velice těžko.
EnglishEurope cannot remain dependent on energy sources that do not belong to it and are far away, or on unsecure energy sources.
Evropa nesmí zůstat závislá na zdrojích energie, které jí nepatří a jsou vzdálené, nebo na nejistých zdrojích energie.
EnglishIf it gets far away, it's a little too quiet.
Když se vzdálí, je až moc potichu.
EnglishThere again, an agreement is not far away.
EnglishAnd sometimes they also have to bring water from far away to do the laundry at home, or they have to bring the laundry away to a stream far off.
A občas také musí vodu nanosit z velké dálky, aby praly doma. Anebo musí odnést prádlo k dalekému potoku.
EnglishIt is a source of worry that toys which are being sold in Ireland come from far away and that there is no certainty as regards their quality.
Zdrojem obav je to, že hračky, které se v Irsku prodávají, jsou dováženy z daleka a není zde žádná záruka jejich kvality.
EnglishSail far away From Lullaby Bay
EnglishMilitias were raping six-month-old babies so that countries far away could get access to gold and coltan for their iPhones and computers.
Milice znásilňovaly šestiměsíční miminka proto, aby mohly vzdálené země získat přístup ke zlatu a koltanu pro své iPhony a počítače.
EnglishI would point to the text of Article 7 of the Constitution of the Portuguese Republic to show how far away the European Union is from these principles.
Zdůraznil bych znění článku 7 Ústavy Portugalské republiky, abych ukázal, jak vzdálená je Evropská unie těmto principům.