anglicko-česko překlad pro "far apart"

EN

"far apart" český překlad

volume_up
far apart {přísl.}

EN far apart
volume_up
{příslovce}

far apart
volume_up
daleko od sebe {přísl.}

Podobné překlady pro "far apart" česky

far přídavné jméno
far příslovce
Czech
apart přídavné jméno
apart příslovce

Příklady použití pro "far apart" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis is a difficult topic on which the EU and the United States are still very far apart.
To je obtížné téma, ohledně kterého se EU a Spojené státy dosud názorově velmi liší.
EnglishMadam President, children and politics - rarely are the interests of the citizens and of the politicians so far apart.
Paní předsedající, děti a politika - zřídka jsou zájmy občanů a politiků tak rozdílné.
EnglishAnd they were friends, and they hugged each other and they were laughing, and their faces were like this far apart.
Byli to přátelé, vzájemně se obejmuli, smáli se a jejich obličeje byly asi tolik od sebe.
EnglishThe conclusion of the Commission was that these two operations, which are so far apart in time, are not linked.
Závěr Komise byl, že tyto dvě operace, které jsou odděleny tak výrazně v čase, spolu nesouvisí.
EnglishAlso, don't spread your pieces too far apart, since it opens you to multiple losses in a single turn.
Také své kameny od sebe příliš nevzdalujte, protože tak otvíráte možnost ztráty více kamenů v jednom tahu.
EnglishI have ascertained from this debate that the positions of the Council and Parliament are not that far apart.
Tato diskuse mě přesvědčila, že pozice Rady a pozice Parlamentu od sebe nejsou nijak zvlášť vzdálené.
EnglishBC: Earth and Mars are so far apart that it takes over ten minutes for a signal from Mars to get to Earth.
BC: Země a Mars jsou od sebe tak daleko, že trvá více jak deset minut než z Marsu na Zemi doletí signál.
EnglishThe data points that are closer together have microbial communities that are more similar than data points that are far apart.
Datové body, které jsou blíž u sebe mají mikroby více spřízněné než datové body dál od sebe.
EnglishThe European Commission has so far done nothing apart from signing a general agreement of cooperation in the energy field.
Evropská komise kromě podpisu všeobecné dohody o spolupráci v oblasti energetiky neudělala dosud nic.
EnglishFirstly, to come back to the question of the definition of security: I do not believe that we are very far apart at all.
Za prvé, chtěl bych se vrátit k otázce vymezení pojmu bezpečnosti. Vůbec si nemyslím, že jsme od něho velmi vzdáleni.
EnglishI think that we are not that far apart, and I am sure that, at the end of the day, it will be possible to find an acceptable compromise.
Domnívám se, že si nejsme tak vzdáleni, a jsem si jistá, že na konci dne bude možné dospět k přijatelnému kompromisu.
EnglishJ: And how far apart are they coming?
EnglishIf the two clicks are spaced too far apart, they might be interpreted as two individual clicks rather than as one double-click.
Pokud se dvě klepnutí uskuteční příliš dlouho po sobě, mohou být interpretována jako dvě jednotlivá klepnutí a ne jako jedno poklepání.
EnglishIf the two clicks are spaced too far apart, they might be interpreted as two individual clicks rather than as one double-click.
Pokud se dvě kliknutí uskuteční příliš dlouho po sobě, mohou být interpretována jako dvě jednotlivá kliknutí a ne jako jedno dvojité kliknutí.
EnglishThe positions of the Commission, Parliament and the Council started off far apart but, on the whole, these objectives have now largely been achieved.
Postoje Komise, Parlamentu a Rady odstartovaly hodně daleko, ale celkově vzato jsme k těmto cílům z velké části dospěli.
EnglishIn the case of the regulation of CO2 emissions from light commercial vehicles, it is clear that the positions of the institutions were not very far apart.
V případě regulace emisí CO2 u lehkých užitkových vozidel je jasné, že stanoviska jednotlivých orgánů se příliš neliší.
EnglishIt would be wrong to establish parallel structures which would move increasingly far apart and prevent the community from remaining a cohesive whole in the long term.
Bylo by špatné vytvářet paralelní struktury, které by se od sebe stále více vzdalovaly, takže by v dlouhodobém horizontu Společenství již nebylo jako celek soudržné.