anglicko-česko překlad pro "far"

EN

"far" český překlad

volume_up
far {příd. jm.}
volume_up
far {přísl.}
CS

EN far
volume_up
{přídavné jméno}

far (také: faraway)
volume_up
daleký {příd. jm. m.}
The deportees were transported in cattle wagons to Soviet Siberia and the far north to face hunger, cold and forced labour.
Deportovaní byli převezeni ve vagonech pro dobytek na sovětskou Sibiř a daleký sever, kde byli vystaveni hladu, zimě a nucené práci.
Food security has come back on the agenda again very strongly, especially with the Far East in particular now buying more and more food.
Potravinová bezpečnost se vrátila do programu zasedání velmi důrazně, protože především Daleký východ teď nakupuje stále více potravin.
volume_up
vzdálený {příd. jm. m.}
On the one hand, it is rather far from us but, on the other, it is very close.
Na jedné straně je od nás dost vzdálený, ale na druhé straně je nám velmi blízký.
New Member States have joined, with regions that are very far removed from the norm.
Připojily se nové členské státy s regiony, které jsou normě velmi vzdáleny.
It is simply a bridge too far and you will only feed public anger.
Je to prostě příliš vzdálený most a přiživíte jen hněv veřejnosti.

Příklady použití pro "far" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFar too many people still have to wait far too long for a verdict on their cases.
Příliš mnoho lidí dosud musí na rozsudek ve svých případech čekat příliš dlouho.
EnglishIt is far too early to draw any conclusions on the changes that might be needed.
Je ještě příliš brzy na to, abychom vyvozovali nějaké závěry o potřebných změnách.
EnglishIt is precious, it is unique, it is still, so far, the only home we've ever known.
Je jedinečná a nenahraditelná. ~~~ Je to pro nás stále jediný domov, který známe.
EnglishPre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Předběžné financování je pro mnoho malých a středních podniků příliš složité.
EnglishAir has become cleaner over the last 30 years, but is still far too polluted.
Ovzduší se v posledních třiceti letech zlepšilo, stále je však velmi znečištěné.
EnglishAs far as the Cohesion Fund is concerned, in Greece 41 projects are currently open.
Co se týče Fondu soudržnosti, V Řecku je v současné době otevřených 41 projektů.
EnglishWe've put five people in so far, and indeed, we found exactly the same thing.
Dali jsme tak dohromady zatím 5 lidí, a vskutku, našli jsme přesně tu samou věc.
EnglishYou might have noticed, we haven't done all that well so far.
Začali jsme v roce 2004 a, jak jste si všimli, zatím jsme toho moc nedokázali.
EnglishFar more of a problem are multiple contracts and the definition of autonomous work.
Mnohem větším problémem jsou vícenásobné smlouvy a definice samostatné činnosti.
EnglishOvercapacity in the fishing fleets in the EU is leading to far too large catches.
Přebytečné kapacity v rybářských flotilách v EU vedou k příliš velkým úlovkům.
EnglishThe problem with this soil directive is that it has been far too all-encompassing.
Problémem této směrnice je, že se do nynějška snažila o zahrnutí všech oblastí.
EnglishSo far, nothing is clear, so I am very interested to see all these proposals.
Dosud není nic jasné, takže se velmi zajímám o prostudování všech těchto návrhů.
EnglishAs a citizen of a non-aligned country, I cannot support this far-reaching report.
Jako občanka neutrální země nemohu zprávu s tak dalekosáhlými dopady podpořit.
EnglishWe in the European Union cannot go on putting up with this game, far less fuel it.
Evropská unie nemůže tuto hru nechat dále běžet nebo ji dokonce ještě podporovat.
EnglishAs far as I am concerned, I have never felt that this 190 million should be frozen.
Co se mě týče, nikdy mě nenapadlo, že by těch 190 miliónů EUR mělo být zmrazeno.
EnglishShe wrote that today, in Iran, this is far more serious than the nuclear issue.
Napsala, že dnes je tato otázka v Íránu mnohem závažnější než jaderná otázka.
EnglishI believe that, if we do that, they will flourish far better and live far longer.
Věřím, že pokud to tak uděláme, pokvetou mnohem lépe a budou žít mnohem déle.
EnglishWe need far better cooperation if we want to win the fight against counterfeiting.
Potřebujeme mnohem lepší spolupráci, pokud chceme boj s padělatelstvím vyhrát.
EnglishOne year on, we are obliged to note that we are far from achieving this objective.
Po roce jsme nuceni konstatovat, že jsme se dosažení tohoto cíle nepřiblížili.
EnglishOur citizens have far in excess of 200 million cars - and you and I all drive them.
Naši občané mají mnohem více než 200 milionů automobilů a vy i já s nimi jezdíme.