EN fans
volume_up
{množné číslo}

fans (také: supporters)
volume_up
fanoušci {m mn. č.}
Collaborator Three: For all of the frames to be drawn by fans, each individual frame, it's got a very powerful feeling to it.
Účastník 3: V každém snímku, který nakreslili fanoušci, každém jednotlivém snímku je velmi silný cit.
Well, the Gilbert and Sullivan fans in this room will remember "Ruddigore," and they will remember Mad Margaret, and they will remember that she was married to a fellow named Sir Despard Murgatroyd.
No, fanoušci Gilberta a Sullivana si pamatují "Ruddy Gore" a Šílenou Margaret, a vědí, že byla vdaná za chlápka jménem Sir Despard Murgatroyd.
They will be a credit to the Premier League, to Wales, and will give a much needed boost to the local economy, as fans, tourists and, hopefully, businesses come to the region.
Bude to úspěch pro první ligu, čest pro Wales, a já doufám, že též tolik potřebný podnět pro místní ekonomiku, neboť do regionu přijdou fanoušci, turisté a doufám, že i podniky.

Synonyma (anglicky) pro "fan":

fan

Příklady použití pro "fans" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis unjust decision will affect hundreds of thousands of the Timişoara team's fans.
Toto nespravedlivé rozhodnutí se dotkne stovek tisíc fanoušků týmu Temešváru.
English(IT) I would like to thank those fans who have been tirelessly listening for so long.
(IT) Rád bych poděkoval těm fanouškům, kteří dokázali tak dlouho neúnavně poslouchat.
EnglishIt has been found that some 2.5 million sports fans from across Europe will attend the matches.
Bylo zjištěno, že na zápasy se vypraví 2,5 milionů fanoušků z celé Evropy.
EnglishIt knows it has many supporters - and maybe, I should say, fans.
Vaše země ví, že ji hodně lidí podporuje - a možná bych měla říct i fandí.
EnglishFans of folk music will be familiar with a number of Bulgarian musicians.
Mezi fanoušky lidové hudby jsou velmi známí bulharští hudebníci.
EnglishThe force from fans, balloons, balls, and gears makes it rotate.
Otáčení je poháněno silou z větráků, balónků, kuliček a převodovky.
EnglishI pay tribute to the manager, players, directors, staff and fans who have made promotion possible.
Vzdávám hold manažerovi, hráčům, trenérům, personálu i fanouškům, kteří se o tento postup zasloužili.
EnglishThey were both big fans, mother and daughter -- very unusual.
Oběma se velmi líbil, matce a dceři -- velmi neobvyklé.
EnglishThe most popular blogger -- it's not me -- it's a movie star, and she has more than 9.5 million followers, or fans.
Nejpopulárnější blogerka – nejsem to já – je to filmová hvězda, má přes 9,5 milionů followerů či fanoušků.
EnglishFinally, we should stick firmly to subsidiarity and keeping decision-making within the industry and close to fans.
A konečně, měli bychom pevně trvat na decentralizaci a udržování rozhodovacího procesu v rámci oboru a blízko fanouškům.
English(ES) Atlético Madrid, its fans and even the Spanish police are being mistreated by the Union of European Football Associations.
(ES) Unie evropských fotbalových asociací nevhodně postupuje vůči klubu Atlético Madrid, jeho fanouškům a dokonce i vůči španělské policii.
EnglishIn La Rochelle I was pleased to see Member States who had not joined the IMO suddenly becoming ardent fans of the organisation.
V La Rochelle jsem byl potěšen, když jsem viděl, že členské státy, jež se k organizaci IMO nepřipojily, se náhle staly jejími velkými příznivci.
EnglishYou’ll test your mind as you use gears, fans, seesaws, and other objects to propel the balloons and balls toward the light bulbs and victory.
Otestuje váš intelekt při používání převodů, vyvážení, větráků a dalších předmětů k postrkování balónků a kuliček ke světelným žárovkám a vítězství.
EnglishGadget fans—the kind of people always walking around with some kind of phone, music player, or other device in their hand—will appreciate how simple it makes using their devices.
Milovníci technologií (ten typ lidí, kteří nepustí z ruky telefon, přehrávač hudby nebo jiné zařízení) ocení, jak snadno se díky tomuto nástroji jejich zařízení používají.