anglicko-česko překlad pro "fall"

EN

"fall" český překlad

volume_up
fall {podstatné jméno}

EN fall
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

fall (také: decline, descent, drop, reduction)
The continuous fall of nut prices threatens the future of our European producers.
Neustálý pokles cen ořechů ohrožuje budoucnost našich evropských výrobců.
- (SK) The dramatic fall in global demand for cars has also affected Europe.
- (SK) Celosvětový dramatický pokles poptávky po automobilech se projevil i v Evropě.
The economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
Hospodářská a finanční krize vyvolala prudký pokles i ve světovém obchodu.
fall (také: collapse, crash, dive, plunge)
They symbolise the fall of the Iron Curtain which had divided Europe in two.
Symbolizují pád železné opony, která dělila Evropu vedví.
Its fall in the middle of its presidential term was unprecedented.
Její pád během předsednictví byl bezprecedentní.
It has been a solemn day for us here today: we have commemorated the fall of the Berlin Wall.
Dnes to pro nás byl slavnostní den: připomenuli jsme si pád Berlínské zdi.
fall (také: descent, declining)
Secondly, as to the falling oil prices which exist to some extent as well, does the Commission have an overview of whether these falling oil prices are being passed on to consumers?
Za druhé, k otázce klesajících cen ropy, k čemuž do určité míry také dochází, má Komise přehled o tom, zda toto klesání cen ropy přechází na spotřebitele?
fall (také: drop, slump)
The beef industry in the United Kingdom is currently experiencing a fall in farm-gate prices.
Produkce hovězího masa ve Spojeném království v současnosti zažívá propad výrobních cen.
The IMF estimates that global GDP will shrink by 1%, while the World Bank estimates a fall of 2%.
MMF očekává pokles globálního HDP o 1 % a Světová banka předpokládá propad o 2 %.
Finally, do not worry about the value of the euro: the common currency's fall is good for the eurozone economy.
A konečně, nemějte obavy o hodnotu eura - propad společné měny je prospěšný pro hospodářství eurozóny.

2. americká angličtina

fall (také: autumn)
In the fall of 2010, a friend from Guatemala sent Octavio a link to the TEDTalk.
Na podzim roku 2010 poslal Octaviovi přítel z Guatemaly odkaz na moji přednášku na TEDu.
The extra amount that disappeared last fall was equivalent to this much.
Další úbytek, který nastal minulý podzim, byl velký takto.
Here's what happened last fall that has really unnerved the researchers.
A poslechněte si, co se stalo minulý podzim a velmi vyvedlo výzkumníky z míry.

Příklady použití pro "fall" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMost of your files fall into one of these kinds: Document, Picture, or Music.
Většina souborů spadá do jedné z těchto kategorií: Dokument, Obrázek nebo Hudba.
EnglishThis year alone, an additional 64 million people will fall into extreme poverty.
Jenom v letošním roce se dalších 64 milionů lidí ocitne v situaci extrémní chudoby.
EnglishThere is no reason, therefore, to have to fall back on meat from cloned animals.
Není proto žádný důvod, proč bychom měli využívat maso z klonovaných zvířat.
EnglishIf those pixels fall, you can write on it, you can show patterns, images, text.
Pokud tyto pixely padají, můžete na ně psát, můžete zobrazovat vzory, obrázky, text.
EnglishThey are problems and challenges which fall to us because of our successes.
Jsou to potíže a výzvy, jejichž řešení je na nás, neboť jsme dosud byli úspěšní.
EnglishSpeakers in today's debate assessing the French Presidency fall into three groups.
Řečníci hodnotící v dnešní rozpravě francouzské předsednictví se dělí do tří skupin.
EnglishThe greatest burden would fall on the weaker economies of the new Member States.
Největší zátěž by padla na nejslabší hospodářství nových členských států.
EnglishJust right, you're creative, and yet you don't fall for too much baloney.
Se správnou hodnotou poměru jste kreativní a zároveň nenaletíte každé ptákovině.
EnglishConsumers are losing out as they fail to get the benefits from the fall in milk prices.
Spotřebitelé jsou v nevýhodě, neboť nemohou získat prospěch z poklesu cen mléka.
EnglishIn your report, you also referred to the fall in demand in the agricultural sector.
Ve své zprávě jste se také zmínila o propadu poptávky v zemědělském odvětví.
EnglishBut several aspects fall short of full compliance with the Treaty of Lisbon.
Ale v některých ohledech není dosaženo plného souladu s Lisabonskou smlouvou.
EnglishEB: That's when we separate from the back shell, and we're now in free-fall.
EB: V tomto okamžiku se oddělíme od zadní části modulu a ocitneme se ve volném pádu.
EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
Za posledních 45 let zůstává více či méně stabilní s malým 14% poklesem.
EnglishIf the Council fails to tackle this problem, it will fall short of its obligations.
Pokud se Radě nepodaří tento problém vyřešit, nedokáže splnit své závazky.
EnglishSnowflakes fall as delicately as angel wings in this free wintry Windows theme.
V tomto bezplatném zimním motivu pro Windows padají vločky tak jemně jako křídla andělů.
EnglishLastly, this is a fall-based calendar, because I have so many leaves in my yard.
Na závěr ještě, tohle je podzimní kalendář, protože mám takovou spoustu listí na zahradě.
EnglishAs you know, most of these issues fall within the scope of Member States.
Jak víte, většina z těchto otázek spadá do oblasti působnosti členských států.
EnglishIn Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.
V Polsku se každoročně obětí rakoviny stane přibližně 100 000 osob a 70 000 na ni zemře.
EnglishAs an EU citizen you are entitled to healthcare services if you fall ill on your travels.
V případě, že na cestách onemocníte, máte jako občané EU nárok na zdravotní péči.
EnglishSheepmeat production will fall 10% by the year 2015 unless something is done now.
Pokud se s tím okamžitě něco neudělá, klesne produkce skopového masa do roku 2015 o 10 %.