anglicko-česko překlad pro "existence"

EN

"existence" český překlad

volume_up
existence {podstatné jméno}
CS

"existence" anglický překlad

EN existence
volume_up
{podstatné jméno}

existence (také: being, life, lifetime)
This will confirm or otherwise the existence of parallel criminal proceedings;
Takto bude potvrzena nebo vyvrácena existence souběžných trestních řízení;
the existence of the current seven groups causes no real problems of efficiency;
existence současných sedmi skupin nezpůsobuje skutečné problémy v efektivitě,
The existence of different airport charges is not a bad thing, however.
Existence různě vysokých letištních poplatků nicméně není špatná věc.
existence (také: being, essence, subsistence, ens)
volume_up
bytí {stř}
I'd like all of you to pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
Chtěl bych, abyste všichni na okamžik vypli, vy nebozí chudáčci a provedli inventuru svého zoufalého bytí.
existence (také: entity, subsistence)
existence (také: being)

Synonyma (anglicky) pro "existence":

existence

Příklady použití pro "existence" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI am glad that attention has been drawn to the existence of 'energy islands'.
Potěšilo mě, že se začala věnovat pozornost existenci "energetických ostrovů".
EnglishBut only 10% of the technology that we will be using in 2017 is in existence today.
Avšak pouze 10 % technologií, které budeme používat v roce 2017, existuje již dnes.
EnglishMaybe we should patent the universe and charge everyone royalties for their existence.
Možná bychom si měli dát vesmír patentovat a vybírat poplatky za jeho používání.
EnglishThis is absurd, because it threatens the very existence of this advantage for women.
To je absurdní, protože to ohrožuje samotnou existenci této výhody pro ženy.
EnglishDuring its period of existence, the Anti-Fraud Committee of the European
Během své činnosti vydal Výbor ECB pro boj proti podvodům tyto výroční zprávy:
EnglishEuropean monetary union is a reality; the euro has been in existence for 10 years today.
Evropská měnová unie je skutečnost; euro má za sebou už desetiletou existenci.
EnglishFirstly, the over one thousand agreements already in existence must be retained.
Za prvé, více než tisíc dohod, které již existují, musí být zachováno.
EnglishThe rapporteur herself admits that the agreement threatens their future existence.
Sama zpravodajka připouští, že dohoda ohrožuje jejich budoucí existenci.
Englishfirstly, the existence of geographical and demographic peculiarities in regions;
za prvé k existenci zeměpisných a demografických zvláštností regionů;
Englishfree and unregulated movement of capital and the existence of offshore financial centres;
volný a nekontrolovaný pohyb kapitálu a existenci offshore finančních center;
EnglishThat is the only way agriculture can claim a right to its own existence in the future.
Jedině tak může zemědělství v budoucnosti žádat o právo na svou existenci.
EnglishThe European Union also has an interest in the existence of democratic rule on its borders.
Evropská unie má také zájem na existenci demokratické vlády na svých hranicích.
EnglishIt would be nice if we could acknowledge his existence in the budget, too.
Bylo by hezké, kdybychom v rozpočtu mohli vzít na vědomí i jeho existenci.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
Životní podmínky evropských umělců jsou nejisté i v lepších dobách.
EnglishThe damage it causes is jeopardising the existence of many fish farmers and fishermen.
Škoda, kterou způsobují, ohrožuje existenci mnoha chovatelů ryb a rybářů.
EnglishUnofficially, however, it is very much in existence in the form of human trafficking.
Neoficiálně ale existuje velice hmatatelně v podobě obchodování s lidmi.
EnglishIf you want to shut down or limit the existence of tax havens, you must cut taxes.
Chcete-li zničit či omezit existenci daňových rájů, pak snižte daně.
EnglishThey repeatedly deny the existence of documents, copies of which later appear in public.
Opakovaně popírají existenci dokumentů, jejichž kopie se posléze objeví na veřejnosti.
EnglishThis is so that information about the existence of SOLVIT will reach interested parties.
Tímto způsobem se informace o existenci sítě SOLVIT dostane k zainteresovaným stranám.
EnglishWithout our support, this small agricultural holding could not stay in existence.
Bez naší podpory by tento malý zemědělský podnik už neexistoval.