anglicko-česko překlad pro "evening"

EN

"evening" český překlad

volume_up
evening {podstatné jméno}
CS
volume_up
evening {příd. jm.}

EN evening
volume_up
{podstatné jméno}

evening (také: eventide, tonight)
. - Mr President, I am in a listening mood this evening.
. - Pane předsedající, dnes večer jsem připravený naslouchat.
This evening the European Parliament is in a position of responsibility.
Dnes večer leží na Evropském parlamentu zodpovědnost.
Captains will be discussing their living and working conditions there this evening.
Dnes večer tam budou kapitáni diskutovat o svých životních a pracovních podmínkách.

Synonyma (anglicky) pro "evening":

evening

Příklady použití pro "evening" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI want to thank you for a very substantive and responsible debate this evening.
Chtěl bych vám poděkovat za dnešní velmi podnětnou a zodpovědnou rozpravu.
EnglishThe display was taken down one evening because it was deemed too shocking.
Výstava byla jednoho večera sundána, protože se považovala za příliš šokující.
EnglishYou have had so much patience spending the whole afternoon and part of the evening here.
Měla jste velkou trpělivost, když jste tu strávila celé odpoledne i část večera.
EnglishI would also like to congratulate our new Commissioner on his debut this evening.
Rád bych také blahopřál novému komisaři k jeho dnešnímu večernímu debutu.
EnglishMr President, I am delighted to see Commissioner Kuneva here this evening.
Pane předsedající, jsem velmi rád, že tu dnes vidím paní komisařku Kunevovou.
EnglishWe agree with virtually everything the Commissioner said in plenary this evening.
My souhlasíme v podstatě se vším, co pan komisař prohlásil na dnešním plenárním zasedání.
English(RO) The debate about the gas crisis has been passionate, including this evening's session.
(RO) Rozprava o plynové krizi byla zanícená, včetně dnešního večerního zasedání.
EnglishEvening out the differences in Europe is another important part of the EIB's work.
Další významnou součástí činnosti EIB je vyrovnávání rozdílů v Evropě.
EnglishOn the subject of the resolution, my group discussed this again yesterday evening.
Co se týče usnesení, má skupina na toto téma včera znovu diskutovala.
EnglishWe had the robots down at the World Trade Center late that evening.
Měli jsme roboty ve Světovém obchodním centru (WTC) ten den v pozdním večeru.
English(DA) Mr President, participating in the debate this evening is a somewhat special experience.
(DA) Pane předsedající, účast na této debatě je poněkud zvláštní zkušeností.
EnglishYou know that Parliament is behind you - this evening it has said so loud and clear.
Víte, že Parlament stojí za vámi - dnes to zaznělo jasně a hlasitě.
English. - Madam President, I fully appreciate your presence in the plenary this evening.
zpravodajka. - Paní předsedající, velmi si vážím vaší přítomnosti na dnešním zasedání.
EnglishIn fact, I have brought some with me this evening just to remind us what some toys look like.
Dnes jsem s sebou pár hraček vzala, abych zde připomněla, jak některé z nich vypadají.
EnglishMy thanks also to our technicians and interpreters for eventually getting us through the evening.
Můj dík patří také našim technikům a tlumočníkům, kteří nás tímto večerem provázeli.
EnglishI may even be able to offer you a glass of champagne at the end of this long evening!
Možná bych vám dokonce mohl na sklonku dnešního dlouhého večera nabídnout i skleničku šampaňského!
EnglishMr President, in a perfect world, we would not have needed to have this debate this evening.
Pane předsedající, v dokonalém světě bychom tuto rozpravu dnešního večera neměli zapotřebí.
EnglishThe debate this evening has been triggered by media reports in one particular Member State - Germany.
Dnešní rozpravu vyvolaly zprávy v médiích jednoho konkrétního členského státu - Německa.
EnglishWill he conceal his money or his assets, perhaps at an even later hour than our debate this evening?
Zatají svoje peníze nebo majetek, možná dokonce ještě později než se koná dnešní rozprava?
EnglishIn this way, consumers will be able to manage their energy consumption, evening out the demand curve.
Spotřebitelé tak budou moci spravovat svou spotřebu energie vyrovnáváním křivky poptávky.