anglicko-česko překlad pro "etc"

EN

"etc" český překlad

volume_up
etc {podstatné jméno} [zkratka]
CS
volume_up
etc. [zkratka]
EN

etc {podstatné jméno} [zkratka]

volume_up
etc
volume_up
apod [zkr.]
Video surveillance of railways, airports, ports, docks, highways, etc.
Video sledování na železnicích, letištích, přístavech, docích, dálnicích apod.
Video surveillance of critical infrastructure such as buildings, prisons, etc.
Video sledování kritické infrastruktury, například budov, věznic apod.
Video surveillance of sensitive industry buildings such as power plants, etc.
Video sledování nad citlivými průmyslovými budovami, například elektrárnami apod.

Příklady použití pro "etc" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishVideo surveillance of sensitive industry buildings such as power plants, etc.
Video sledování nad citlivými průmyslovými budovami, například elektrárnami apod.
EnglishHowever, civil society, the business community, etc. must all play their part.
Občanská společnost, podnikatelská komunita atd. však rovněž musí hrát svou úlohu.
EnglishIt would gather information, it would put up a portal, it would have experts, etc.
Shromažďovala by informace, vytvořila by portál, měla by k dispozici odborníky atd.
EnglishBecause there is a discussion in progress on Kirkuk, on who owns the oil fields, etc.
Ohledně Kirkúku se totiž stále vedou jednání, kdo zde vlastní ropná pole atd.
EnglishThese include the minimum wage, working hours, minimum rest periods, etc.
Ty se vztahují na minimální mzdu, pracovní dobu, minimální dobu odpočinku atp.
EnglishRegulation of trading in financial instruments - 'dark pools', etc. (short presentation)
Regulace obchodování s finančními nástroji - dark pools" atd. (krátké přednesení)a
EnglishThey used everything that they knew -- news groups, Google, Wikipedia, Ask Jeeves, etc.
Použili vše, co znali -- skupiny kolem novinek, Google, Wikipedii, Ask, Jeeves, atd.
EnglishWe have projects targeting young people; we have special Eurobarometers etc.
Zahájili jsme projekty zaměřené na mladé lidi; provedli jsme zvláštní Eurobarometr atd.
EnglishVideo surveillance of critical infrastructure such as buildings, prisons, etc.
Video sledování kritické infrastruktury, například budov, věznic apod.
EnglishVideo surveillance of railways, airports, ports, docks, highways, etc.
Video sledování na železnicích, letištích, přístavech, docích, dálnicích apod.
EnglishSo they tell you where it is, what the prices are, the address, the phone number, etc.
Takže vám řeknou, kde to je, jaké jsou ceny, adresa, telefonní číslo apod.
EnglishAnd the "A students" get the tougher curriculum, the best teachers, etc.
A na konci období těch třech měsíců oni skutečně pracovali jako jedničkáři.
EnglishTo do so, pressure and blackmail are being piled on (enlargement, the two-speed EU, etc.).
Za tímto účelem se kupí tlaky a vydírání (rozšiřování, dvojrychlostní Evropa atd.).
EnglishAre we using the money in the right way in respect of how we manage our buildings, etc.?
Hospodaříme s penězi správným způsobem v souvislosti s provozem budov atd.?
EnglishThe 'etc.' should also include the recital, which is Amendment 126.
Zmíněné "atd" by mělo také zahrnovat odůvodnění, což je pozměňovací návrh 126.
EnglishI agree that mistakes, arrests of innocent people, etc., should be avoided.
Souhlasím, že je třeba vyhnout se chybám, zatýkání nevinných lidí atd.
EnglishThe arguments about price stability, protection of economies, etc., have proved to be a sham.
Ukázalo se, že prohlášení o stabilitě cen, ochraně ekonomik atd. jsou podvod.
EnglishAnd then, ornithologists can go and help track populations, migrations, etc.
A ornitolog to pak může využít při sledování populace, migrace, atd.
EnglishThe instruments are loud enough that they can be heard without amplification, etc., etc.
Nástroje jsou dostatečně hlasité, takže je lze slyšet bez aparatury atd.
EnglishSo for example, we didn't have ways to have credit checks, few banks to collect bills, etc.
Například jsme neměli možnost mít šeky, několik bank shromažďujících peníze a podobně.

Synonyma (anglicky) pro "etc.":

etc.