anglicko-česko překlad pro "entity"

EN

"entity" český překlad

volume_up
entity {podstatné jméno}
CS

"entity" anglický překlad

volume_up
entity {ž mn. č.}

EN entity
volume_up
{podstatné jméno}

entity
Now, at that time, the entity, the legal cartel, that controlled the performance rights for most of the music that would be broadcast using these technologies was ASCAP.
V té době entita, legální kartel, který ovládal práva na produkci u většiny hudby, která byla vysílána pomocí těchto technologií, byl ASCAP.
This is why I support the recommendation that the EU, as a legal entity, can become a shareholder of the Bank, along with the Member States, which would help strengthen cooperation.
Proto podporuji doporučení, aby se EU jako právní entita spolu s členskými státy stala v bance podílníkem, což by pomohlo posílit spolupráci.
entity (také: existence, subsistence)

Příklady použití pro "entity" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThere is a fear that the entity that some hastened to recognise is another failure.
Panuje obava, že subjekt, který někteří spěchali uznat, je další chybou.
EnglishThis new entity lacks a budgetary framework, hence the need for this amendment.
Tento nový subjekt nemá rozpočtový rámec, a proto je tato změna nutná.
EnglishIn the eyes of many people, the EU remains a very obscure and monolithic entity.
V očích mnoha lidí zůstává EU velmi nejasným, jednolitým subjektem.
EnglishAt one point, it looked like the eurozone and the EU might not make it to 2020 as an entity.
V jednu chvíli to vypadalo, že eurozóna a EU to jako celek do roku 2020 nezvládnou.
EnglishIf such a micro-entity needs a loan, this balance has next to no value.
V případě, že mikrosubjekty potřebují půjčku, je tento způsob vedení účtů takřka k ničemu.
EnglishIt makes no sense to talk about the European economy as a single entity.
Nemá smysl hovořit o evropském hospodářství jako o jediném celku.
EnglishIt ceases to exist as a legal entity the day it is removed from the Commercial Register.
Jako právnická osoba přestane existovat v den, kdy dojde k jejímu výmazu zobchodního rejstříku.
EnglishBesides being an economic entity, Europe is a community based on common values.
Kromě toho, že Evropa je hospodářským subjektem, je také společenstvím založeným na společných hodnotách.
EnglishThe latter is of course based on the value of the fundamental entity, namely the human being.
Ten je založený na hodnotě základního subjektu, kterým je člověk.
EnglishThe entity which is being discussed now has a similar - and, if possible, even less distinguished - record.
Útvar, o kterém se dnes diskutuje, je na tom podobně, a je-li to možné, ještě hůř.
EnglishThat being the case, at least have the courage to say that Europe will never be a democratic entity.
Když je tomu tak, aspoň mějte odvahu říci, že Evropa nikdy nebude demokratickým subjektem.
EnglishIt is not a debate for the EU as a separate multilateral entity.
Není to otázka pro EU jakožto samostatnou multilaterální jednotku.
EnglishWe, as an EU administration, cannot refuse to deal with such an entity or entities on this basis.
Jako správní orgán EU nemůžeme odmítat jednat s takovým subjektem či subjekty na tomto základě.
English- (CS) The European Union represents the largest geopolitical entity in the world in terms of population.
- (CS) Evropská unie představuje populačně nejrozsáhlejší geopolitickou entitu na světě.
EnglishThe reason the budget is such a complex entity is, of course, that it primarily comprises two stages.
Důvodem, proč je tento rozpočet tak složitý, je ovšem především to, že se skládá ze dvou fází.
EnglishThe EU is therefore able to speak and take action as a single entity.
EU proto může vystupovat a jednat jako jediný subjekt.
EnglishThis is also about truly showing to the outside world, to our voters, that the Charter is a living entity.
Jde také o to opravdu ukázat vnějšímu světu, našim voličům, že Listina je živým organismem.
EnglishThe entity in question could be a railway undertaking, a sub-contractor or the owner of the rolling stock.
Takovým subjektem může být železniční podnik, subdodavatel nebo vlastník kolejového vozidla.
EnglishIt is only by doing that and by having this debate that we will be able to make the EEAS a viable entity.
Pouze tak a prostřednictvím této rozpravy budeme schopni z EEAS učinit životaschopný subjekt.
EnglishIt is my impression that the European Heritage Label represents an entity being multiplied beyond necessity.
Mám dojem, že označení "evropské dědictví" takovou nadbytečně zmnoženou entitu představuje.