anglicko-česko překlad pro "English"

EN

"English" český překlad

volume_up
English {příd. jm.}
volume_up
English {podstatné jméno}
volume_up
broken English {podstatné jméno}
volume_up
non-English {příd. jm.}
CS

"Test of Written English" anglický překlad

EN
EN

English {přídavné jméno}

volume_up
English (také: Anglican)
volume_up
anglický {příd. jm. m.}
That's why this year China will become the world's largest English-speaking country.
To je důvod proč tento rok se Čína stane světově největší anglicky mluvící zemí.
Incidentally, the situation is the same if I try to speak in English.
Shodou okolností to samé platí i pro případ, že se pokusím mluvit anglicky.
But they know there is this myth that children from the slums cannot speak English well.
Ale asi znáte ten mýtus, že většina dětí ze slumů neumí mluvit dobře anglicky.
CS

Test of Written English {vlastní jméno}

volume_up
1. lingvistika
Test of Written English
volume_up
TWE {vl. jm.} [zkr.]

Příklady použití pro "English" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSo I did a series of work where it was identical words in French and in English.
Takže jsem udělala sérii prací, kde byly stejná slova ve francouzštině a angličtině.
EnglishThat's why this year China will become the world's largest English-speaking country.
To je důvod proč tento rok se Čína stane světově největší anglicky mluvící zemí.
EnglishThe intensity to learn English is almost unimaginable, unless you witness it.
Intenzitu výuky angličtiny si ani nedovedete představit. ~~~ Pokud nejste svědky.
EnglishMr President, we could not hear the English interpretation of the previous speech.
Pane předsedající, neslyšeli jsme tlumočení předchozího projevu do angličtiny.
EnglishIt would indeed be exciting if we had interpretation from English to English.
Bylo by opravdu zajímavé, kdybychom měli tlumočení z angličtiny do angličtiny.
EnglishJean-Pierre, you said something to me about the English amendment on Georgia.
Jean-Pierre, říkal jsi mi cosi o anglickém pozměňovacím návrhu ohledně Gruzie.
EnglishI speak only English, they speak only Italian, so we had no way to communicate.
Mluvím pouze anglicky, oni mluví pouze italsky, takže jsme nemohli nijak komunikovat.
EnglishI will now switch to English because I am now going to be replacing Mrs Helga Trüpel.
zpravodajka. - Přejdu teď do angličtiny, protože nahrazuji paní Helgu Trüpelovou.
EnglishThis is the case with English, Spanish and Portuguese and, to a lesser extent, French.
To je případ angličtiny, španělštiny a portugalštiny a v menší míře francouzštiny.
English(Video) English Mother: Ah, I love your big blue eyes -- so pretty and nice.
(Video) Anglická matka: Ách, miluju ta tvá velká modrá očka – jsou tak pěkná a milá.
EnglishIf that was the map of all the words in American English, we don't know very much.
Pokud by tohle byla mapa všech slov v americké angličtině, tak nevíme moc.
EnglishI have prepared to speak in English which accounts for the change of language.
Svůj projev jsem si připravila v angličtině, což vysvětluje změnu jazyka.
EnglishIn simple English, Madam President, this House is guilty of gross hypocrisy.
Jednoduše řečeno, paní předsedající, v tomto Parlamentu vládne přetvářka hrubého zrna.
EnglishBut they know there is this myth that children from the slums cannot speak English well.
Ale asi znáte ten mýtus, že většina dětí ze slumů neumí mluvit dobře anglicky.
EnglishThis is the Oxford English Dictionary Online, one of the best online dictionaries.
Tady je Oxford English Dictionary, jeden z nejlepších on-line slovníků.
EnglishIn time, jobs have also been pushed from the English Home Counties across the water.
Postupně se přes moře z English Home Counties přesunula i pracovní místa.
EnglishAnd we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
Jak můžeme vidět na tomto grafu, vystavení angličtině nevylepšilo jejich mandarínštinu.
EnglishIt turns out that an English lord has more social responsibility than the socialist Kalfin.
Vypadá to, že anglický lord má více sociální zodpovědnosti, než socialista Kalfin.
EnglishThis is necessary, otherwise the sentence will have no meaning in English.
Je to nutné. V opačném případě věta v angličtině nebude mít žádný smysl.
EnglishHe can tell you stories in English of the thirsty crow, of the crocodile and of the giraffe.
Může vám vyprávět pohádky, v angličtině, o žíznivé vráně, o krokodýlovi, o žirafě.

Synonyma (anglicky) pro "English":

English