anglicko-česko překlad pro "to emphasize"

EN

"to emphasize" český překlad

CS
volume_up
emphasizing {podstatné jméno}
volume_up
emphasized {příd. jm.}
EN

to emphasize [emphasized|emphasized] {sloveso}

volume_up
I would like to emphasize that this cooperation must also convey values.
Chtěl bych zdůraznit, že při této spolupráci musí být také předávány hodnoty.
I emphasize the fact that these confidential data can be kept in separate registers.
Chtěla bych zdůraznit, že tyto důvěrné údaje je možné mít uložené v oddělených registrech.
(Applause) And it's important to emphasize that what this is not is not what we call, quote, "piracy."
(Potlesk) A je důležité zdůraznit, že toto není to, co nazýváme, v uvozovkách, "pirátstvím."
to emphasize
In our cooperation programmes we have to emphasize on the right of women to be healthy, including reproductive health.
V našich programech spolupráce musíme klást důraz na právo žen na zdraví včetně zdraví reprodukčního.
We can either go on bringing out or emphasizing the dogmatic and intolerant aspects of our faith, or we can go back to the rabbis.
Buďto můžeme zdůrazňovat a upozorňovat na dogmatické a nesnášenlivé aspekty našeho vyznání, nebo se můžeme vrátit k rabínům.

Příklady použití pro "to emphasize" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI would like to emphasize that this cooperation must also convey values.
Chtěl bych zdůraznit, že při této spolupráci musí být také předávány hodnoty.
EnglishI emphasize the fact that these confidential data can be kept in separate registers.
Chtěla bych zdůraznit, že tyto důvěrné údaje je možné mít uložené v oddělených registrech.
EnglishI particularly emphasize the strategic importance of the Nabucco and Constanţa-Trieste projects.
Zvláště zdůrazňuji strategický význam projektů Nabucco a Konstanca-Terst.
EnglishI would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.
Ráda bych zdůraznila, že v Rumunsku je úředně uznáno 18 církví.
English(Applause) And it's important to emphasize that what this is not is not what we call, quote, "piracy."
(Potlesk) A je důležité zdůraznit, že toto není to, co nazýváme, v uvozovkách, "pirátstvím."
EnglishAnd one of the things I can do is make it bigger if I want to emphasize it and make it more important.
Jednou z věcí, kterou můžu udělat, je zvětšit ji, pokud chci, aby byla výraznější a důležitější.
EnglishThis is why I would like to emphasize some budgetary aspects of the European Union's support for the sport sector.
Proto bych ráda zdůraznila některé rozpočtové aspekty podpory Evropské unie pro sportovní odvětví.
EnglishAnd I just want to emphasize how significant an event this is.
Chci zdůraznit, jak významná událost to je.
EnglishNevertheless, I emphasize the fact that it refers to third countries, which do not belong to the European Union area.
Nicméně zdůrazňuji skutečnost, že hovoří o třetích zemích, které nepatří do oblasti Evropské unie.
EnglishIn our cooperation programmes we have to emphasize on the right of women to be healthy, including reproductive health.
V našich programech spolupráce musíme klást důraz na právo žen na zdraví včetně zdraví reprodukčního.
EnglishIn my turn, I welcome the European Ombudsman's communication strategy and I emphasize the need to consolidate it.
Osobně vítám komunikační strategii evropského veřejného ochránce práv a zdůrazňuji potřebu její konsolidace.
EnglishLast but not least, I wish to emphasize the need for an effective partnership between the public and the private sector.
A v neposlední řadě chci zdůraznit potřebu efektivního partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.
EnglishFirst of all, I emphasize the agreement for establishing a reserve of free allowances for fast-growing airlines.
V první řadě zdůrazňuji dohodu o zřízení rezervy bezplatných povolenek pro rychle rostoucí letecké společnosti.
EnglishFirst of all, I would like to emphasize that we shall support this project that may improve Europe's energy supply.
V první řadě bych chtěl zdůraznit, že tento projekt, který může vylepšit dodávky energií pro Evropu, podpoříme.
EnglishI would also like to emphasize the role of religions in the achievement of Christian principles related to volunteering.
Rád bych také vyzdvihl úlohu náboženství v dosahování křesťanských principů souvisejících s dobrovolnictvím.
EnglishWe should emphasize that the main source of finance of the Taliban and terrorist groups is illegal drug trafficking.
Měli bychom zdůraznit, že hlavním zdrojem financování Tálibánu a teroristických skupin je nelegální obchod s drogami.
English. - (RO) I would like to emphasize the importance of physical education classes in the EU schools and secondary schools.
písemně. - (RO) Rád bych zdůraznil důležitost hodin tělesné výchovy na školách EU a na středních školách.
English(RO) I would like to emphasize two issues I consider very important as regards the discharge of the European Commission.
(RO) Ráda bych zdůraznila dvě otázky, které považuji za velmi důležité, co se týče udělení absolutoria Evropské komisi.
EnglishNevertheless, I would like to emphasize the importance of a coherent youth policy, especially as regards access to the labour market.
Chtěla bych nicméně zdůraznit význam koherentní politiky mládeže, zejména pokud jde o přístup na trh práce.
EnglishMuslims regard Jesus as the master of Sufism, the greatest prophet and messenger who came to emphasize the spiritual path.
Muslimové považují Ježíše za mistra súfismu, největšího proroka a posla, který přišel, aby zdůraznil spirituální cestu.

Synonyma (anglicky) pro "emphasizing":

emphasizing
emphasized