anglicko-česko překlad pro "to embody"

EN

"to embody" český překlad

EN to embody
volume_up
[embodied|embodied] {sloveso}

The choice of President of the Council is crucial since it is he or she who will embody Europe for two and a half years.
Volba předsedy Rady je zásadní, neboť tato osoba bude na dva a půl roku ztělesňovat Evropu.
And the teachers: the way you teach these things to the kids is by having the teachers and all the other staff embody it every minute of every day.
A učitelé: způsob, jak naučit děti těmto věcem je, že to budou učitelé a všichni ostatní zaměstnanci ztělesňovat každou minutou každý den.
Europe has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
Evropa naléhavě potřebuje autoritativní vedení, které tato Komise dokonale ztělesňuje.
to embody
volume_up
vtělit se {refl. sl.}
to embody (také: to comprise, to imply, to subsume)
to embody (také: to incarnate, to personate)
." ~~~ The characters are meant to embody the 99 attributes of Allah: justice, wisdom, mercy, among others.
A jeho touha je zachránit islám od obrazů netolerance v přátelsky dětském formátu. "99" postavy mají ztělesnit 99 atributů Aláha, spravedlnost, moudrost, slitování, mezi jinými.

Příklady použití pro "to embody" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThey embody Parliament's involvement in a subject area as important as this.
Ztělesňují zapojení Parlamentu do této významné oblasti.
EnglishHowever, talking about human rights and democracy with our partner countries can never embody conditionality.
Ale rozhovor o lidských právech a demokracii s našimi partnerskými zeměmi nikam podmíněnost nevnese.
EnglishEurope must embody a constant striving for simplification.
Evropa musí být ztělesněním snahy o jednoduchost.
EnglishThey embody its potential and its creative development.
Oni zosobňují její potenciál a tvořivý rozvoj.
EnglishI embody the central paradox.
Já ztělesňuji ten ústřední paradox.
EnglishThese evocative graphics from designer Arash Asghari feature fiery tones of red, orange, and gold that embody movement and flow.
Tato působivá grafika od designéra Arashe Asghariho je plná ohnivých odstínů červené, oranžové a zlaté, které jsou ztělesněním pohybu a proudění.
English(SL) Mr President, Baroness Ashton, you embody the political ambitions of the European Union through the common foreign and security policy.
(SL) Pane předsedající, paní baronko Ashtonová, ztělesňujete politické ambice Evropské unie v podobě společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
EnglishI found the subject of Iranian women immensely interesting, in the way the women of Iran, historically, seemed to embody the political transformation.
Zjistila jsem, že téma íránských žen je zajímavé, v jistém smyslu se íránské ženy, z historického hlediska, zdají reprezentovat politickou proměnu.
EnglishAt this stage of our development, symbols do not embody confrontation, combat or battles; they are a means of conveying ideas and of uniting people around values.
V této fázi našeho vývoje symboly neztělesňují konflikt, boj nebo bitvy, jsou prostředkem, jak předat myšlenky a sjednotit lidi na základě hodnot.
EnglishIt is thus essential, Commissioner, for designations of origin and geographical indications, which embody the quality of European wine-growing, to be well protected.
Je proto, paní komisařko, nezbytné, aby označení původu a zeměpisná označení, která ztělesňují kvalitu pěstování vína v Evropě, byla dobře chráněna.
EnglishIndeed, this condition denies the existence of a widely held opinion in Europe that is totally opposed to the liberal model of European integration that you embody.
Tato podmínka popírá existenci v Evropě široce zastávaného názoru, který je naprosto v protikladu s liberálním modelem evropské integrace, kterou ztělesňujete.
EnglishBecause of problems in implementing their provisions, the key would seem to be to concentrate on proper transposition and more effective execution of the regulations these directives embody.
Vzhledem k problémům při uplatňování ustanovení těchto směrnic je nutno zaměřit se zejména na správné provedení a účinnější používání těchto směrnic.
EnglishTurning to the monetary analysis, the latest monetary data refer to the end of August and thus do not yet embody the impact of the recent intensification of the financial market turmoil.
Pokud jde o měnovou analýzu, poslední měnové údaje se týkají konce srpna, a neodrážejí tudíž ještě dopad zesílení turbulencí na finančních trzích v poslední době.
EnglishTherefore, it will lose its ability to strongly assert this model that we embody, and we will have surrendered our place to other continents, unless we surrender it to market forces alone.
Ztratí tedy svou schopnost důsledně prosazovat model, který ztělesňujeme, a my své místo přenecháme jiným kontinentům, pokud ho nepřenecháme přímo samotným tržním silám.
EnglishI hope that the European External Action Service (EEAS) will embody an essentially Community-based approach and will enable the EU to exert its diplomatic influence effectively and democratically.
Doufám, že Evropský útvar pro vnější činnost (EÚVČ) bude uplatňovat zásadně přístup Společenství a umožní EU účinně a demokraticky využívat svého diplomatického vlivu.