anglicko-česko překlad pro "elect"

EN

"elect" český překlad

volume_up
elect {podstatné jméno}
CS
CS
volume_up
election {příd. jm.}
volume_up
electability {podstatné jméno}
EN

elect {podstatné jméno}

volume_up
It is an absolute sovereign right of the Polish people to elect their government and President.
Volba vlády a prezidenta je absolutně svrchovaným právem polského lidu.
The election of the EIT's Governing Board will very much bring to mind the way the European Research Council was elected, and so the science world has been arguing over the procedure.
Volba řídící rady ETI zřejmě do značné míry připomíná způsob, jakým se volila Evropská rada pro výzkum, a tak vědecký svět o tomto postupu vedl spory.
Likewise, there is no consensus in this House itself when the President of Parliament is elected, which is precisely why we hold a democratic election.
Podobně přece není žádná shoda ani v samotné této sněmovně, když se koná volba předsedy Parlamentu, a právě to je důvod toho, proč pořádáme demokratickou volbu.

Příklady použití pro "elect" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMEPs elect German Socialist Martin Schulz as President of the European Parliament.
Europoslanci volí německého socialistu Martina Schulze předsedou Evropského parlamentu.
English(Laughter) Do you really want to elect a president whose genome suggests cardiomyopathy?
(Smích) Chtěli byste mít prezidenta, jehož genom ukazuje vážnou srdeční vadu?
EnglishWould it not therefore be easier to dissolve the people and elect another in their place?
Nebylo by tedy jednodušší rozpustit lid a zvolit na jeho místo jiný?
EnglishAs for the constitution, every nation has the right to elect representatives to its own government.
Pokud jde o ústavu, každý národ má právo zvolit své zástupce do své vlastní vlády.
EnglishUsers can elect to ignore SmartScreen Filter warnings and continue navigation.
Uživatelé se mohou rozhodnout filtr SmartScreen ignorovat a pokračovat v přechodu na požadovaný web.
EnglishAt the same time the Greek people elect their members to the European parliament.
Řekové zároveň volí své zástupce do Evropského parlamentu.
EnglishIt is an absolute sovereign right of the Polish people to elect their government and President.
Volba vlády a prezidenta je absolutně svrchovaným právem polského lidu.
EnglishIn democratic countries, the citizens elect the governing authorities.
V demokratických zemích si občané orgány, které jim vládnou, volí.
EnglishTherefore, we should not dictate to the Egyptians who they should elect.
Proto bychom neměli Egypťanům diktovat, koho by si měli zvolit.
EnglishThis morning, in accordance with the Rules of Procedure, we must elect the President.
Podle jednacího řádu musíme dnes dopoledne zvolit předsedu.
EnglishIn the vote to elect the Ombudsman, I voted for Pierre-Yves Monette.
V hlasování o volbě evropského veřejného ochránce práv jsem hlasoval pro Pierra-Yvese Monetta.
EnglishThe members elect one of their number as President for a term of three years (also renewable).
Členové volí ze svých řad předsedu na funkční období tří let (s možností opětovného zvolení).
EnglishBetween six to 14 year-old children participate in a democratic process, and they elect a prime minister.
Děti mezi 6 a 14 lety se účastní demokratického procesu a volí si premiéra.
EnglishUnfortunately, we are also still not allowed to elect individual commissioners.
Bohužel stále nemůžeme volit jednotlivé komisaře.
EnglishLet us now proceed to elect the President of the Commission in accordance with the Rules of Procedure.
Nyní přistoupíme k volbě předsedy Komise v souladu s jednacím řádem.
EnglishI met him when he was governor-elect of the State of Zulia.
Setkal jsem se s ním, když byl zvolen guvernérem státu Zulia.
EnglishHow many of the general public will elect Europe's prime minister, the President of the Commission?
Kolik lidí ze všeobecné veřejnosti bude volit evropského ministerského předsedu, tedy předsedu Komise?
EnglishWhen we elect a parliament we entrust it with the safeguarding of our liberties for a temporary and contingent period.
Když volíme parlament, svěříme mu na dočasnou a podmíněnou dobu zaručení našich svobod.
EnglishThe Ecumenical Patriarchate has limited rights to train clergy and freely elect the Ecumenical Patriarch.
Ekumenický patriarchát má omezená práva školit duchovenstvo a svobodně si volit ekumenického patriarchu.
EnglishI firmly believe that the desire of Tibetans in Nepal to elect their Head of Government in exile is also greater.
Jsem přesvědčena, že nyní mají Tibeťané v Nepálu ještě větší chuť zvolit si svého předsedu vlády.

Synonyma (anglicky) pro "elect":

elect