anglicko-česko překlad pro "effect"

EN

"effect" český překlad

volume_up
effect {podstatné jméno}

EN effect
volume_up
{podstatné jméno}

effect (také: force)
If you add the same effect more than once to a clip, the effect is applied as many times as you added it.
Pokud přidáte stejný efekt víckrát, efekt se použije tolikrát, kolikrát byl přidán.
Those kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.
Tyto typy stresu mají velmi charaktersitický efekt na fyziologii stresu.
This is about a domino effect and about the lack of restrictions on speculation.
Jedná se o dominový efekt a o nedostatečné omezování spekulací.
effect (také: impact, influence)
It does have the effect - slightly - of trapping heat around the world, but how?
účinek - mírný - na zachycování tepla v atmosféře, ale jaký je tento účinek?
The effect of these legal changes should, however, be subsequently monitored.
Účinek těchto právních změn by ovšem měl být následně monitorován.
However, it is clear that we are not researching the effect of drugs in these cases.
Je však zjevné, že v těchto případech nezkoumáme účinek drog.
This has an especially stifling effect on investments in the grid and the introduction of new capacity.
To má za následek tíživý dopad na investice do rozvodných sítí a zavedení nové kapacity.
The effect of this would be that in certain sectors of the economy wage levels would fall significantly.
To by mělo za následek, že v určitých hospodářských odvětvích by podstatně klesly mzdy.
However, refunding deposits very quickly would have the effect of making this scenario impossible.
Rychlé vrácení vkladů by však moho mít za následek znemožnění tohoto scénáře.
effect (také: intent, purpose, sense, meaning)
However, we must have a sense of proportionality and look at what effect this will actually have.
Musíme však mít smysl pro proporcionalitu a zabývat se tím, jaký dopad to bude skutečně mít.
However, it does not help to force the situation as this could have totally the opposite effect.
Nemá však smysl zasahovat silou, neboť by to mohlo mít spíš opačný dopad.
Why warn women before and during pregnancy and ignore the effect of alcoholism on the men procreating?
Jaký to má smysl, upozorňovat ženy na škodlivé účinky alkoholu v době před otěhotněním a během těhotenství a ignorovat přitom účinky alkoholismu na muže při početí dítěte?
What matters is the effect we achieve rather than our particular circumstances.
Počítá se výsledek, kterého dosáhneme, a ne naše konkrétní podmínky.
This is the effect of Eastern policy, which today is called the Eastern Partnership.
Takový je výsledek východní politiky, které se dnes říká východní partnerství.
Indeed, it will have entirely the opposite effect.
Její výsledek bude ve skutečnosti zcela opačný.
Also worth mentioning is that in 2007 the EU-Lebanon Action Plan came into effect.
Je třeba také zmínit, že v roce 2007 vstoupil v účinnost akční plán EU - Libanon.
The list has no extra-territorial effect - it does not apply outside the European Union.
Seznam nemá mezinárodní účinnost - neplatí mimo Evropskou unii.
Efficiency and equity are, in effect, mutually enforcing.
Účinnost a rovnost se ve skutečnosti navzájem umocňují.

Příklady použití pro "effect" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis may have a positive effect on levels of employment among women in rural areas.
Může to mít pozitivní vliv na úroveň zaměstnanosti žen ve venkovských oblastech.
EnglishMuch of what we already discussed in 2006 has eventually failed to have any effect.
Řada věcí, o kterých jsme již diskutovali v roce 2006, se minula svým účinkem.
EnglishAny measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
Jakékoli opatření, jež by mělo opačný dopad, by bylo naopak nesmírně škodlivé.
EnglishThis is also a type of dialogue with society, and has a kind of reciprocal effect.
Jedná se rovněž o způsob dialogu ve společnosti, který má určitý oboustranný dopad.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
Abychom mohli s touto finanční tísní bojovat, musíme začít hovořit o obnově.
EnglishIt is also the first work programme since the Treaty of Lisbon came into effect.
Jde také o první pracovní program od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.
EnglishFor example, there is the right in rem effect, which does not feature in German law.
Například existuje dopad věcného práva, který se nevyskytuje v německém právu.
EnglishMrs Harkin was one of those who raised the question of the effect of the Lisbon Treaty.
Paní Harkinová je jedna z těch, kteří nadnesli otázku dopadu Lisabonské smlouvy.
EnglishThese chemicals, however, have a harmful effect on human health and the environment.
Tyto chemické látky však mají škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí.
EnglishWhat is more, the emissions trading system will not even come into effect until 2013.
Kromě toho systém pro obchodování s emisemi nevstoupí v platnost do roku 2013.
EnglishThe European Crisis Coordination Cell has been agreed with effect from 11 May 2010.
S platností od 11. května 2010 byla schválena evropská krizová koordinační jednotka.
EnglishTap or click OK, and then restart Internet Explorer for the changes to take effect.
Klepněte nebo klikněte na OK a restartujte Internet Explorer, aby se změny projevily.
EnglishSo far, the effect mechanism of Lenalidomide has not been completely investigated.
Přesný mechanismus účinku lenalidomidu nebyl prozatím důkladně prozkoumán.
EnglishParliament takes note of this decision with effect from today, 14 November 2007.
Parlament bere toto rozhodnutí na vědomí s účinností od dnešního dne, 14. listopadu 2007.
EnglishThe European Council agreed that the new system will take effect in 2014.
Podle dohody uzavřené v Evropské radě se bude nový systém uplatňovat od roku 2014.
EnglishJoint action can have a positive effect in overcoming the economic and financial crisis.
Společné úsilí může mít pozitivní vliv na překonání hospodářské a finanční krize.
EnglishTerrorism is based on both a psychological and a social and media effect.
Terorismus je založen jak na psychologickém, tak sociálním a mediálním efektu.
EnglishThese measures, which I hope will turn out to have some effect, have still had no impact.
Tato opatření, která, jak věřím, budou mít nějaký vliv, zatím žádný vliv neměla.
EnglishThe text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
Text, o kterém dnes hlasujeme, musí v tomto směru vyslat výrazný signál.
EnglishWe have not had any effect whatsoever in terms of negative consequences for rain forests.
Nezaznamenali jsme žádný vliv, pokud jde o negativní důsledky pro deštné pralesy.